2018. aasta detailplaneeringud

Tulbi 11, Raavitsa küla(kehtestatud)

Valga Vallavalitsuse 15.08.2018. a korraldusega nr 315 kehtestati Valga vallas, Raavitsa külas asuva Tulbi tn 11 krundi detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on planeerida olemasolevale suvilakrundile väikeelamu ehitusõigus koos tehnovõrkude lahendusega. Planeeringuala suurus on 1724 m2. Planeeringu järgi on elamumaa kasutamise sihtotstarbega krundile lubatud ehitada 1 elamu ja 2 abihoonet suurima lubatud ehitusaluse pinnaga kokku 340 m2. Elamu maksimaalne kõrgus on lubatud kuni 9 m (kuni 2 korrust), abihoonetel 4,5 m (kuni 1 korrus). Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas kehtiva Karula valla üldplaneeringuga. Eeldatavalt ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega märkimisväärseid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning mõjusid looduskeskkonnale. Planeeritud tegevused sobituvad väljakujunenud keskkonda. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Raavitsa küla, Tulbi 11

Valga linna Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone detailplaneering (menetletav)

Valga Linnavalitsuse 06.09.2017. a korraldusega nr 168 algatati Valga linna Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone detailplaneeringu koostamine. Koostatava detailplaneeringu eesmärk on arhitektuurivõistluse võidutöö „ÜKS JA ÜKS" elluviimiseks vajalike maakasutustingimuste ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga kavandatakse Valga linnakeskusesse Vabaduse tn 13 koolihoonele juurdeehitust ja E. Enno tn 15 staadionile uue spordi- ja olmeruumidega hoone ehitust. Samas antakse lahendus planeeringuala avalikule ruumile – puhkekohad, mänguplatsid, liikumisteed ja parkimisvõimalused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,1 ha. Detailplaneeringu projektiga on võimalik tutvuda siin.