Korraldatud jäätmevedu Valga vallas

Alates 1. veebruarist 2018 hakkab Valga valla territooriumil teostama korraldatud jäätmevedu AS Ragn-Sells. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgmised jäätmeliigid: segaolmejäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, paberi - ja kartongijäätmed

Täpsem info korraldatud jäätmeveo tingimuste kohta on leitav AS Ragn-Sellsi koduleheküljelt või siit  Korraldatud jäätmeveo hinnakirjaga on võimalik tutvuda samuti AS Ragn-Sellsi koduleheküljel või siit

Valga linnas on avatud ka AS Ragn-Sellsi klienditeeninduspunkt aadressil Kesk tn 11, Valga Turismiinfokeskuse kaks korda nädalas kolmapäeviti ja neljapäeviti 12.00 - 16.00. telefon 6060 439 e-post: tartu@ragnsells.com

 

Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotlus

Korraldatud jäätmeveoga liitumine Valga valla haldusterritooriumil on kohustuslik. Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas. Jäätmevaldaja on kohustatud andma korraldatud olmejäätmete veo korral olmejäätmed üle Valga valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatud tingimustel

Jäätmevaldajal on õigus esitada omavalitsusele taotlus enda tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastatuks lugemiseks kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotluse vormi näite saab siit  Korraldatud jäätmeveo vabastuse võib edastada Valga Vallavalitsusele digiallkirjastatud kujul või tuues Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressi Puiestee 8 Valga linn.

 

Ühismahuti kasutamine

Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada ühist kogumismahutit, on kohustatud sõlmima omavahel kirjaliku ühismahuti kasutamise kokkuleppe ja volitama ühte jäätmevaldajat sõlmima jäätmekäitluslepingut. Ühismahutit on lubatud kasutada üksnes lähestikku asetsevatel kinnistutel või kruntidel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks. Jäätmevaldaja, kes kasutab lepingu alusel teise jäätmevaldajaga ühismahutit, on kohustatud sellest teavitama omavalitsust. Ühise kogumismahuti kasutajate vahelise lepingu vormi  näite, mida Valga Vallavalitsusele esitada, saab siit