Täiendav sotsiaaltoetus

VALGA LINN

Valga vallasiseses Valga linnas makstakse täiendavat sotsiaaltoetust vähekindlustatud või erivajadustega isikutele ja perekondadele hädavajalike kulutuste osaliseks kompenseerimiseks juhtudel, kui isikul endal või tema pereliikmetel pole võimalik neid kulutusi katta teiste riiklike ja kohalike toetuste vahenditega või muude vahenditega. Täiendavat sotsiaaltoetust on õigus taotleda Valga vallasisese Valga linna elanikeregistrisse kantud isikul. Täiendavat sotsiaaltoetust võivad taotleda isikud, kelle sissetulek esimese pereliikme kohta on alla 300 euro ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 150 eurot. Valga vallasiseses Valga linnas on täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused, kord ja arvesse võetavad abivajaduse juhud kehtestatud Valga Linnavolikogu 18.01.2013 määrusega nr 2  "Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord" § 2 - 7.

Täiendavaid sotsiaaltoetusi määratakse Valga Linnavalitsuse poolt kehtestatud määrade piires