Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuse eesmärk on isikute iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.


Toimetulekupiiri üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 80 protsenti perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. Perekonna iga lapse toimetulekupiir on 120 % perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. Kui laps saab toimetulekutoetuse taotlemise kuul 18-aastaseks, loetakse teda Sotsiaalhoolekande seaduse §  131 lõike 5 tähenduses lapseks.

 

2018. aastal on toimetulekupiir 140 eurot üksi elavale isikule ja perekonna esimesele liikmele. Pere alaealistele laste toimetulekupiir on 168 eurot ja iga järgneva täisealise perekonnaliikme toimetulekupiir on 112 eurot. Nt: üksi elava isiku toimetulekupiir on 140 eurot kuus; kaheliikmelisel perel, kus teine liige on alaealine, 308 eurot kuus; kaheliikmelisel perel, kus teine liige on täisealine, 252 eurot kuus; kolmeliikmelisel perel, kus teine liige on täisealine ja kolmas liige alaealine, 420 eurot kuus; kolmeliikmelisel perel, kus nii teine kui kolmas liige on alaealised, 476 eurot; kolmeliikmelisel perel, kus nii teine kui kolmas liige on täisealised, 364 eurot kuus jne.

 

Perede, kelle vajaduspõhise peretoetuse väljamaksed toimuvad jaanuarist märtsini 2018. aastal on neil kuudel toimetulekutoetuse arvestamisel perekonna iga lapse toimetulekupiir võrdne perekonna esimese liikme toimetulekupiiriga ehk 140 eurot kuus.

Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik pereliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.
Toimetulekupiiri tagamiseks maksab kohalik omavalitsus puudust kannatavatele peredele toimetulekutoetust sotsiaalhoolekande seaduses  (зakoн o сoциaльном обеспечении) § 133 sätestatud tingimustel. Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse aluseks üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir. Eluruumi alalised kulud võetakse arvesse kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud piirmäärade ulatuses. 

Alates 01.01.2018 on Valga vallas uued piirmäärad ja need on kättesaadavad siit: Valga vallas kehtivad eluasemekulude piirmäärad.