Ühise kogumismahuti kasutamise kokkulepe

Teenuse üldandmed
 

Kirjeldus 

 

Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada mitme naaberkinnistu peale ka ühiseid kogumismahuteid, seejuures peavad jäätmekäitluslepingus olema fikseeritud kõik ühist kogumismahutit kasutavad jäätmevaldajad. Ühismahuti kasutaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks. Jäätmevaldajatel esitada Valga Vallavalitsusele kirjalik ühise olmejäätmekonteineri kasutamise kokkulepe. 

Kestvus

 

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid

Jäätmeseadus
Valga valla jäätmehoolduseeskiri
Valga valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Vastutaja

 

 


Teenuse taotlemine kohalpeal
 

Vajalikud
sammud

Esitada vallavalitsusele paberkandjal vormikohane avaldus.
Vastuvõtuajad: 

Vajaminevad dokumendid

 

Viide


Teenuse taotlemine elektrooniliselt

 

Vajalikud
sammud

Esitada vallavalitsusele  aadressile valga@valga.ee digitaalselt allkirjastatud vormikohane avaldus

Vajaminevad dokumendid

 

Viide