Valga linna üldplaneering

Valga linna üldplaneering

Valga Linnavolikogu 25.05.2007.a. määrusega nr 6 kehtestati Valga linna üldplaneering. Koos planeeringuga koostati ka üldplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne, mis on keskkonnaministri poolt saanud heakskiidu 2.mail.

Valga linna üldplaneering kehtib 1. juunist 2007.

Valga linna üldplaneeringu ja selle elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamise korraldaja on Valga Linnavalitsus, koostaja on Tinter Projekt OÜ (projektijuht Peep Moorast, e-post: p.moorast@tinterprojekt.ee, keskkonnamõju strateegilise hindamise juhtekspert Arvo Järvet, e-post: ajarvet@ut.ee) ning algataja ja kehtestaja on Valga Linnavolikogu.

Graafiline osa

 

Üldplaneeringu lisadokumendid

Valga linna üldplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne

Valga-Valka ühine üldplaneering

 

Üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud

Jaama pst 5
Tartu-Transpordi-Rükkeli tänavate vaheline ala
Võru tn 12 kinnistuga piirnev maa-ala 
Raja tn 12 kinnistu ja selle lähiümbrus

Üldplaneeringu ülevaatamise tulemused: