Valga linna lasteaia Buratino rekonstrueerimine

 

Projekti eesmärgiks on muuta Valga linna lasteaia Buratino hoone energiasäästlikumaks. 88% energia kogutarbimisest kulub praegu hoone kütmiseks, mistõttu on üheks prioriteediks hoone küttevajaduse vähendamine. Lasteaia hoone on valdavalt viilkatusega, mille all külm pööning. Katus vajab lisasoojustamist, samuti vajavad lisasoojustamist põrandad ning sokkel. Elektritarbimine on suures osas seotud valgustusseadmetega. Hetkel kulub ligikaudu 80% kogu elektrienergiast valgustusseadmete peale. Ligikaudu pooles hoones on veel kasutusel tavalised hõõglambid, mis ei ole energiasäästlikud, ning mis tuleks välja vahetada energiasäästlikuma lahenduse vastu. Lasteaiahoone ventilatsioonisüsteem on ehistusaegne ja loomuliku tõmbega, mis ei suuda tagada nõetele vastavat sisekliimat. Ruume tuulutakse tihti akende avamisega, mistõttu on ka ruumide kütmisvajadus suurem.

 

Projekti elluviimise tulemusel muudetakse Valga linna lastead Buratino energiatõhusamaks ning võetakse kasutusele päikeseelektrisüsteem. Projekti käigus ehitatakse lasteaiahoonele välja soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, soojustatakse piirded, uuendatakse soojussõlme, torustiku ja küttesüsteemi, vahetatakse välja valgustus energiasäästlike LED valgustite vastu. Kavandatud tööde tulemusena paraneb lasteaiateenuse kvaliteet ning lasteaia personalile ning lastele on tagatud parem olmekeskkond.

 

Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Euroopa Liidu heitmekaubanduse tulu meetmest.  Projekti kogumaksumus on ligikaudu 287 320 eurot, millest 186 758 eurot moodustab toetus ning 100 562 eurot on Valga Vallavalitsuse omafinantseering. 2018. aastal viiakse läbi projekteerimistööd ning ehitustööd on plaanis teostada 2019. aasta jooksul.

 

Valdkonnaga tegelevad töötajad

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Keskkonnaspetsialist

Anni Teetsmann

766 9913

anni.teetsmann@valga.ee

Kabinet 209