2018. aasta detailplaneeringud

Tulbi 11, Raavitsa küla(kehtestatud)

Valga Vallavalitsuse 15.08.2018. a korraldusega nr 315 kehtestati Valga vallas, Raavitsa külas asuva Tulbi tn 11 krundi detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on planeerida olemasolevale suvilakrundile väikeelamu ehitusõigus koos tehnovõrkude lahendusega. Planeeringuala suurus on 1724 m2. Planeeringu järgi on elamumaa kasutamise sihtotstarbega krundile lubatud ehitada 1 elamu ja 2 abihoonet suurima lubatud ehitusaluse pinnaga kokku 340 m2. Elamu maksimaalne kõrgus on lubatud kuni 9 m (kuni 2 korrust), abihoonetel 4,5 m (kuni 1 korrus). Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas kehtiva Karula valla üldplaneeringuga. Eeldatavalt ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega märkimisväärseid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning mõjusid looduskeskkonnale. Planeeritud tegevused sobituvad väljakujunenud keskkonda. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Raavitsa küla, Tulbi 11

Valga linna Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone detailplaneering (kehtestatud)

Planeering on koostatud eesmärgiga määrata arhitektuurivõistluse võitnud ideekavandi „ÜKS JA ÜKS" alusel kruntidele Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone rajamiseks ehitusõigus. Lahenduse teine eesmärk on tagada hästi toimiv ja atraktiivne linnaruum planeeringuala hoonete vahel. Valga linnakeskuses paikneva planeeringuala suurus on ligikaudu 3,9 ha. Planeeringuala asub Valga linntuumiku muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis.

Valminud detailplaneeringuga antakse uus ehitusõigus Vabaduse tn 13 krundile olemasoleva koolihoone laiendamiseks (hoonestusalal kuni 3 hoonet). Uus ehitusmaht peab täitma Vabaduse ja Kungla tänava nurga. Kohustuslik ehitusjoon on määratud arvestades kunagise hoonestuse paiknemist. Teine uus ehitusmaht on planeeritud E. Enno tn 15 krundile olemasoleva staadionihoone kõrvale spordihoone ehitamiseks. E. Enno tn 15 krundile on määratud ka ehitusõigus alajaama ja jaotusseadmete ümbertõstmiseks. Kolmas uus ehitusmaht on planeeritud J. Kuperjanovi tn 2 krundile ärilisel eesmärgil kasutatava hoone püstitamiseks, mille kõrval kasutuses on lubatud kavandada korterelamu. Teistel planeeringuala kruntidel on fikseeritud olemasolevate hoonete ehitusõigus. Planeeringuga kavandatakse ka planeeringuala hoonete vahele jääva avaliku ruumi lahendust. Samuti on määratud perspektiivsed asukohad jalakäijate ja jalgratturite liikumiseks vajalikele teedele ning mootorsõidukite liikumissuunad ja mootorsõidukite parkimiseks vajalikud alad. Planeeringuala avaliku ruumi tervikliku lahenduse tagamiseks on tehtud ettepanek J. Kuperjanovi tn 2, Vabaduse tn 5, Vabaduse tn 5b, Vabaduse tn 9 ja Vabaduse tn 9a kruntide osad määrata avalikuks kasutamiseks.

Detailplaneering

Detailplaneeringu kehtestamise korraldus

Detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabel

 

 

Valga linna Kungla tn 24c ja selle lähiümbruse detailplaneering (vastu võetud)

Detailplaneering on koostatud eesmärgiga kaaluda Kungla tn 24c krundile ehitusõiguse määramist ühiskondliku hoone püstitamiseks. Algatatud detailplaneeringut asuti koostama Valga linna üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna. Üldplaneeringu järgi on krundi maakasutuse juhtotstarve korruselamumaa.

Kungla tn 24c detailplaneering on algatatud enne 01. juulit 2015. a kehtima hakanud planeerimisseadust. Lähtudes ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikest 1 menetletakse varem algatatud detailplaneering lõpuni kuni 30. juunini 2015. a kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuete alusel.

Planeeringuala suurus on 1256 m2. Planeeringuala piirneb Kungla tänavaga. Ala naabruses on avalikud spordiplatsid ja sakraalhoone. Lähiümbrusesse jääb Linnapark, spordihoone, põhikool ja korterelamute kvartal.

Valminud detailplaneeringuga antakse uus ehitusõigus Kungla tn 24c krundile inimeste kogunemishoone (sakraalhoone) ja abihoone püstitamiseks. Põhihoone maht on planeeritud krundi Kungla tänava poolsele osale. Abihoone püstitamiseks on ettenähtud hoonestusala krundi sisemusse.

Planeeringualale kavandatakse juurdepääs Kungla tänavalt. Mootorsõidukite parkimine on lahendatud krundil. Planeeritud on kuni 18 parkimiskohta. Planeeringuga on lahendatud ka tehnovõrkudega ühendamine ja võrkude põhimõttelised asukohad. Planeeringuga on tagatud krundi 20 % ulatuses haljastamine.

Detailplaneering

Detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabel

Detailplaneeringu vastuvõtmise otsus

 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Planeeringute juhtivspetsialist

 

Lenna Hingla

 

5860 1234

lenna.hingla@valga.ee

Kabinet 309