Erivajadustega inimeste toetused

Puuetega inimeste toetuste osas toimus suurem reform 2005. aastal, mil riik andis puudega inimese hooldajatoetuse kohustuse üle kohalikele omavalitsustele. Hooldajatoetuse maksmise tingimused on omavalitsuseti erinevad. Valga linnas on puudega inimeste hooldajatoetuste maksmise reeglistik paindlik, võimaldades hooldajatoetust maksta ka töötavale hooldajale, aga võimalik ka valida puudega inimese toetus, mille saab puudega inimene ise enda kasutusse, et tasuda vajalike teenuste eest. Vaata täpsem regulatsioon Valga Linnavolikogu 13. detsembri 2013 määrusest nr 2 "Hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse määramise ja maksmise kord"

Hooldajatoetust on õigus taotleda igal isikul, kes tagab raske või sügava puudega isikule tema erivajadustele vastava hoolduse ja kes on määratud selle isiku hooldajaks Valga Linnavalitsuse vastava korraldusega. Pideva hoolduse vajaduse tuvastab sotsiaalabiamet, kus arstliku ekspertiisi otsuse puude raskusastme määramise kohta ja kohapeal või puudega isiku kodus tehtava hindamisankeedi põhjal otsustakse abivajaduse ulatus ja hooldaja määramise vajadus. Hooldajaks määramise menetluse algatamiseks tuleb hooldajaks asuda soovival isikul pöörduda sotsiaalabiametisse, kabinetti 107, puuetega inimeste juhtivspetsialisti Marleen Ein poole.

Puudega inimese toetuse eesmärgiks on hoolduse korraldamine hooldust vajavale puudega inimesele paindlikumal moel. Kui hooldust vajav puudega isik ei soovi endale konkreetset isikut hooldajaks, vaid korraldab oma hoolduse erinevate abistajate või teenuste kaasabil, siis makstakse hooldajatoetuse asemel puudega isikule endale toetust. Tegemist on lisaabiga riigi poolt makstavale puudega inimesel toetusele, juhtudel, kui puudega isikul on hooldusvajadus. Menetlustoimingud on samad, mis hooldajatoetuse puhul.

Hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse suurused on alates 01.03.2013:

  • hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale 10 eurot kuus;
  • hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale 20 eurot kuus;
  • puudega inimese toetus raske puudega isikule 10 eurot kuus;
  • puudega inimese toetus sügava puudega isikule 20 eurot kuus.
     

Puudega lapse hooldajatoetust makstakse puudega last kasvatavale isikule, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu. Puudega lapse hooldamise eest ei määrata hooldajatoetust, kui:

  • puudega lapse hoolduskoormus ei takista puudega last kasvatama kohustatud isikut asuma tööle täis- või osalise tööajaga;
  • puudega lapse hooldamine on püsivalt tagatud avalike teenuste (kool või koolieelne õppeasutus) või nende kohandamise, sotsiaalteenuste või muude meetmete kaudu.

Puudega lapse hooldajatoetuse suurus on 50 eurot kuus alates 01.05.2018. Vaata täpsemalt Valga Vallavolikogu 06.04.2018 määrust nr 27 (viide https://www.riigiteataja.ee/akt/414042018001) Taotlemine kab 102, sotsiaaltööteenistuse laste hoolekande spetsialisti juures.