« Back

Avaliku Kirjaliku enampakkumise korras antakse üürile kuumajoogikeskuse paigaldamiseks osa maaüksusest!

Valga Vallavalitsus annab  avaliku kirjaliku enampakkumise korras üürile kuumajoogikeskuse  paigaldamiseks osa maaüksusest asukohaga Jaama pst 12 Valga linn, Valga vald järgmistel tingimustel:

  • üüri alghind 30 eurot  kuus, millele lisandub elektrikulu ja elektriga ühenduse väljaehitamine;
  • kasutusse andmise tähtaeg kolm (3) aastat arvates lepingu sõlmimisest.

 

Pakkumise esitamise tähtaeg on 26. juuni 2023 kell 9.50. Pakkumine tuleb esitada kinnises pakendis. Pakendile tuleb märkida pakkuja täpne nimi, kontaktandmed ja tekst „Kirjalik enampakkumine Jaama puiestee 12 kuumajoogikeskus". Enampakkumise korraldaja registreerib pakkumised nende saabumise järjekorras. Ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg.

Pakkumine peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni ja dokumente:

  • pakkuja nimi ja elukoht või asukoht, isikukood, registrikood, kontaktandmed. Kui pakkumise esitab juriidilise või füüsilise isiku volitatud esindaja, siis ka esindaja nimi ja esindaja volitusi tõendav dokument;
  • sõnade ja numbritega väljendatud pakutaav üürisumma täiseurodes;
  •  pakkuja kinnitus, et pakkuja nõustub käesoleva enampakkumise tingimustega ja kohustub neid täitma;
  • pakkuja kinnitus, et pakkuja on maksuvõimeline, tema vara ei ole arestitud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega tehtud pankroti otsust;
  • pakkuja kinnitus, et pakkuja on pakkumise esitamise ajaks täitnud kõik kohustused riiklike või kohalike maksude osas ja tal puuduvad võlgnevused.

Pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras. Pakkumisele märgitakse nende saabumise kuupäev ja kellaaeg.

Käesoleva kuulutuse juurde on lisatud kuumajoogikeskuse paigaldamise asendiplaan.

Täiendavat informatsiooni saab küsida ehitus- ja planeerimisteenistuse vara valitsemise juhtivspetsialistilt (tel 5237792, e-post: pille.meriroos@valga.ee ).

Pakkumised avatakse enampakkumise komisjoni poolt 26. juuni 2023 kell 10.20 Valga Vallavalitsuses aadressil Puiestee tn 8, Valga linn, I korrus, ruum nr 100. Pakkumiste avamisest võivad osa võtta kõik pakkujad või nende volitatud esindajad.

Pakkumise avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi, isiku-või registrikood ja pakkumise summa. Protokolli allkirjastavad kõik komisjoni liikmed.

Komisjon kontrollib kõiki pakkumisi ning pakkumine loetakse vastavaks kui see vastab kõikidele kehtestatud tingimustele.

Parima pakkumise valiku aluseks on pakutav üüritasu suurus. Kõrgeima hinnaga pakkumise esitanud pakkuja tunnistatakse pakkumise võitjaks.

Kui kirjaliku pakkumis korras on pakkumised võrdsed, annab enampakkumise läbiviija võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse teha 5 (viie) tööpäeva jooksul täiendav kirjalik pakkumine. Leping sõlmitakse isikuga, kelle täiendavalt tehtud pakkumine on kõrgem. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad täiendavat pakkumist, tunnistatakse enampakkumise võitjaks pakkuja, kes esitas oma pakkumise ajaliselt varem.

Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.

Võitjaga sõlmitakse vallavara kasutamise leping.

Kui pakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates tulemuste kinnitamisest sõlminud vara kasutamise lepingut, tühistab vallavalitsus pakkumise tulemused ja korraldatakse uus pakkumine.