« Back

AVANEB HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSVOOR

AVANEB HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSVOOR

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 1. veebruaril 2024. a. Taotluste esitamise tähtpäev on 1. aprill 2024. a.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada juba hajaasustusega maapiirkondades elavatele inimestele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele hoonete väliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse, elamus tekkiva reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

- Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

- Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

- Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi. Kaastaotlejaks loetakse teist majapidamist, kellega koos soovitakse toetust küsida.

Programmist võib toetust anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruande.

Projekti elluviimine peab olema lõppenud vähemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summat. Toetus ei või olla suurem kui 67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab olema vähemalt 33% abikõlblikest kuludest. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib majapidamine programmist  toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Toetatakse tegevusi majapidamistes, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat taotluse esitamise päevast alates.

Abikõlblikud on ainult need kulud, mis on tehtud projekti perioodi jooksul välja arvatud uuringute ja projekteerimise kulud, omanikujärelevalve kulud, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid, mis  on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Soovitame juba varakult  tegeleda hinnapakkumuste võtmisega, et oleks piisavalt aega hinnapakkumuses esitatud infoga tutvumiskeks ja oleks vajadusel aega paluda seda muuta või täiendada.

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisel on nõutud ehitisregistris kas ehitusloa või ehitusteatise ning kasutusteatise esitamine peale rahastusotsust. Kui te ise ei ole valmis neid ehitisregistris esitama, siis on mõistlik hinnapakkumine küsida koos vajaliku dokumentatsiooni koostamisega (lubade/teatiste taotluste koostamine, projekteerimine, jm vajalik dokumentatsioon).

Info programmi kohta ja taotlusvormid on kättesaadavad Valga valla kodulehel  https://www.valga.ee/hajaasustuse-programm.

Veevarustussüsteemide taotluse juurde tuleb enamasti lisada ka vee kvaliteedi analüüs. Vastav info on Valga valla kodulehel olemas.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatult või paberil taotleja poolt käsitsi allkirjastatult.

Elektrooniliselt allkirjastatud taotlus tuleb saata hiljemalt 1. aprill 2024. a Valga Vallavalitsusse e-posti aadressile valga@valga.ee.

Paberil käsitsi allkirjastatud taotlus tuleb:

- tuua käsipostiga Valga Vallavalitsusse hiljemalt 1. aprilli 2024. a tööpäeva jooksul (8.00-16.30) või

- saata posti teel tähitud kirjana (postitempli kuupäev ei tohi olla hilisem kui 1. aprill 2024) Valga Vallavalitsusse aadressil Puiestee 8, Valga 68203.

Täiendav info: kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru, telefon 5304 9805, e-post: marika.muru@valga.ee.