« Back

Algab Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Valga vallas

 

9. aprillist 2018. a algab Hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Valga vallas. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada hiljemalt 11. juunil 2018 allkirjastatuna paberil või digitaalselt.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele hoonete väliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse, elamus tekkiva reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Programmist võib toetust anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruande.

Projekti elluviimine peab olema lõppenud vähemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summat. Toetus ei või olla suurem kui 67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab olema vähemalt 33% abikõlblikest kuludest. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Toetatakse tegevusi majapidamistes, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat taotluse esitamise päevast alates. 

Abikõlblikud on ainult need kulud, mis on tehtud projekti perioodi jooksul välja arvatud uuringute ja projekteerimise kulud, omanikujärelevalve kulud, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid, mis  on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada:

  • elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatult või
  • paberil taotleja poolt käsitsi allkirjastatult.

Elektrooniliselt allkirjastatud taotlus tuleb saata hiljemalt 11. juunil 2018 Valga Vallavalitsusse e-posti aadressile valga@valga.ee.

Paberil käsitsi allkirjastatud taotlus tuleb:

  • tuua käsipostiga sõltuvalt elukohast kas Karula, Tõlliste, Õru või Taheva teeninduskeskuse sekretärile hiljemalt 11. juuni 2018 tööpäeva jooksul (8.00-17.00) või
  • saata posti teel tähitud kirjana (postitempli kuupäev ei tohi olla hilisem kui 11. juuni 2018) Valga Vallavalitsusse aadressil Puiestee 8, Valga 68203.

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud Valga Vallavalitsuses on:

Ametikoht

Töökoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Koostöö- ja kogukonnaprojektide spetsialist

Valga vallavalitsus kabinet 309 (Puiestee 8, Valga)

Marika Muru

5304 9805

marika.muru@valga.ee

Piirkonna sekretär

Karula teeninduskeskus

Terje Puudersell

 767 9054
5887 1391

terje.puudersell@valga.ee

Piirkonna sekretär

Taheva teeninduskeskus

Ülle Karvak

766 9271 527 9899

ylle.karvak@valga.ee

Piirkonna sekretär

Tõlliste teeninduskeskus

Eve Eisen

766 6363
5192 2299

eve.eisen@valga.ee

Piirkonna sekretär

Õru teeninduskeskus

Maarika Kets

767 9299
5870 5680

maarika.kets@valga.ee

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud 22.02.2018 riigihalduse ministri „Hajaasustuse programmi" määrusega nr 14.

Taotlemiseks vajalikud vormid ja oluline informatsioon on kättesaadav EAS-i kodulehel 

 

ABIKS TAOTLEJALE
Käsiraamat „Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas."

Juhendmaterjali hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks