« Back

Detailplaneeringu algatamise teade Jaama pst 2

Planeeringuala piir (Aluskaart: Maa-amet 2022)

 

Detailplaneeringu algatamise teade

Valga Vallavalitsuse 11.04.2022 istungil otsustati algatada Valga linna Jaama pst 2 krundi detailplaneeringu koostamine, mille eesmärk on kavandada Valga linna Kesklinna asumisse Jaama pst 2 krundile kaasaegne kaubandus- ja teenindushoone, mis tihendab kesklinna hoonestust ja tõstab piirkonna elukeskkonna kvaliteeti. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7 800 m2. Planeeringuala asub Valga kesklinnas (Kesklinna asum), olles kontaktis linna peamise arenguteljega Valga raudteejaam (Jaama puiestee) - Vabaduse tänav (peamine äritänav) -Kesk tänav - Valga keskväljak - Valga-Valka piiriala. Planeeringualasse on hõlmatud Terviklikult Vabaduse tn 38 ja Võru tn 1 maaüksus ning osaliselt Jaama puiestee, Vabaduse tänava ja Võru tänav T1 maaüksused.

Detailplaneeringu koostamine on vajalik, kuna soovitakse muuta kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõigust ja püstitada ehitusloakohustuslikku hoonet/hooneid. Kaubandus- ja teenindus hoonete kompleksi eeldatav ruumiline mõju on ulatuslikum kui maaüksus, millel tegevusi kavandatakse, siis sellest tulenevalt on eeldada ka suurema avaliku huvi esinemist. Detailplaneeringu menetluse kaudu on kõige paremini tagatud avalikkuse kaasamise ja teavitamise põhimõte, huvide tasakaalustamise ja lõimimise põhimõte.

Algatatud detailplaneeringule on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. Eelhinnangu kohaselt ei kaasne kavandatava tegevusega olulist keskkonnamõju. Mõjud, mis kaasnevad piirduvad peamiselt vaid planeeringualaga. Planeerimisdokumendi elluviimisega seotud tegevustega kaasnevad negatiivsed mõjud on valdavalt ehitusaegsed ning kaovad peale ehituse lõppemist. Kavandatava tegevusega ei ületata keskkonna taluvusvõimet planeeringualal. Võttes kasutusele vastavaid meetmeid ehitustöödel, on võimalik leevendada negatiivseid mõjusid ja minimaliseerida õnnetuste ilmnemise võimalust. Kavandatava tegevusega ei kaasne ka kumulatiivset ega olulist piiriülest mõju. Detailplaneeringu keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus. Eelhinnangu tulemusena on jõutud järeldusele, et keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole vajalik algatada.

Detailplaneeringu algataja, kehtestaja ja koostamise korraldaja on Valga Vallavalitsus (Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa). Detailplaneeringu koostaja selgub hiljem.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel

(https://www.valga.ee/238).

Detailplaneeringu menetluse käigus on igaühel õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle ajal avaldada arvamust planeeringu kohta. Oma arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsuse e-postile valga@valga.ee või postiaadressile Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa.

 

Lenna Hingla

lenna.hingla@valga.ee

5860 1234