« Back

Raavitsa küla Tiigi krundi detailplaneeringu kehtestamise teade

Valga Vallavalitsus teatab, et Valga Vallavolikogu 27.04.2022 otsusega nr 29 kehtestati Raavitsa küla Tiigi krundi detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli määrata Tiigi krundile hoonestusala ja ehitusõigus elamu ning kõrvalhoonete püstitamiseks, samuti määrata võimalik juurdepääsutee asukoht Riissali järvede kaldale väljapääsuga avalikult kasutatavale teele.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,27 ha. Planeeringuala asub Raavitsa küla suvilate piirkonnas. Krundi naabruses on väikeelamud ja suvilad. Põhja küljelt piirneb krunt metsaga (riigiomand) ja lõuna küljelt kohaliku teega (Valga-Suurekõrtsi-Keskk-Valga tee).

Detailplaneeringuga planeeritakse Tiigi krundile hoonestusala ja määratakse juurdepääsutee asukoht. Tiigi krundi hoonestusala piires on lubatud püstitada hooneid järgmise ehitusõiguse järgi:

  • Krundi kasutamise sihtotstarve – üksikelamumaa (EP) 50% ja tehisveekogu (VT) 50 %,
  • Hoonete suurim lubatud arv – 7,
  • Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 800 m2,
  • Hoonete maksimaalne kõrgus – 9 m, kuni kaks korrust.

Planeeringuga lubatakse krundile äriline kõrvalfunktsioon 20 % ulatuses. Kõrvalfunktsiooni kasutus ei tohi tuua kaasa olulisi mõjusid elukeskkonnale ning parkimine tuleb tagada oma krundil. Kõrvalfunktsiooni täpne osakaal määratakse ärilisel eesmärgil kasutusele võetava hoone ehitusseadustiku kohase loamenetluse käigus.

Tiigi krundile määratakse juurdepääs uue mahasõiduna Valga-Suurekõrtsi-Kesk-Valga teelt, mille laius peab olema vähemalt 3,5 m. Mootorsõidukite parkimine on lahendatud krundil. Planeeringuga on lahendatud ka tehnovõrkudega ühendamine ja võrkude põhimõttelised asukohad ning tingimused veevarustuse ja reoveekäitluse lokaalseks lahendamiseks.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Karula valla üldplaneeringu muutmiseks Priimetsa 1. ja 2. veehoidla (Riissali järved) kalda ehituskeeluvööndi vähendamise osas 25 meetrilt 10 meetrile. Ehituskeeluvööndi vähendamine on vajalik, et oleks võimalik realiseerida planeerimisettepanek juurdepääsutee rajamiseks. Detailplaneeringu koostamise käigus on analüüsitud veekogu kalda kaitse eesmärke ja planeeritud tegevuste mõju. Analüüsi tulemusena jõuti järeldusele, et ehituskeeluvööndi vähendamine on võimalik, kuna kavandatud tegevused ei muuda oluliselt olemasolevat olukorda kaldal ega suurenda inimtegevuse kahjulikku mõju.

Detailplaneeringu elluviimisega ei ole eeldada märkimisväärseid kaasneda võivaid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid.

Täpsem info