« Back

Tambre tee rekonstrueerimine on kavas järgmisel aastal

Valga Vallavalitsus planeerib mai lõpus Tambre tee säilituspindamist ning ootab selleks hinnapakkumusi kuni 20. maini. Vastavalt hanketingimustele tuleb kahekordne pindamine profiiliparandustega 1150 meetri pikkusel ning 6,5 meetri laiusel teel läbi viia 7. juuniks. Tambre tee täielikku rekonstrueerimist kavandatakse 2023. aastasse.

Valga Vallavalitsus on möödunud aasta suvest otsinud lahendust aastaid halvas seisundis olnud Tambre tee rekonstrueerimiseks. Esmalt telliti ehitusprojekt, mis valmis 2021. aasta detsembris. Tee rekonstrueerimise maksumuseks on eelarvestatud 998 000 eurot. 

Ehitusprojekti alusel taotles vallavalitsus maksimaalselt võimalikus määras ehk 70% toetust Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt. Kahjuks tänavu kevadel laekunud hindamisotsuse kohaselt vallavalitsus Tambre teele toetust ei saanud. Vallavalitsus palus ministeeriumilt ka tagasisidet esitatud projektile. Ministeeriumi kinnitusel oli esitatud taotlus igati korrektne ja põhjendused selgelt välja toodud. Põhjused, miks hindamisel antud objekt vähem punkte sai, olid täiendava liiklussageduse suurus ja osakaal ning seotus teedevõrguga.  Põhiline transiitliiklus toimub Valga linnas ikkagi mööda riigiteid (3 Jõhvi-Tartu-Valga, 6 Valga-Uulu ja 67 Võru-Mõniste-Valga). Tambre tee liiklussagedused olid lihtsalt väiksemad võrreldes teiste taotluste liiklussagedustega. Seotusel teedevõrguga ei saanud ka hindajad arvestada täiendavaid lisafaktoreid (TENT tee, piiripunkt), kuna antud tee on otseselt seotud riigi kõrvalmaanteega nr 23119 Valga-Suurekõrtsi ja asub linna teises otsas ning pole otseselt TEN-T tee ega piiripunktiga  seotud.

Küll aga otsustas ministeerium hindamise tulemusel rahuldada vallavalitsuse teise taotluse, mille sisuks on Vahtra-Pikk tänava ristmiku uuendamine, Vahtra tänava pikendamine Viadukti tänavani, Viadukti tänava uuendamine kuni Viadukti-Karja tänava ristmikuni. Tööde tulemusel viiakse ellu aastakümneid kavandatud muudatus rasketranspordi-  ja transiitliikluse suunamisel Valga linnas.

2022. aastal esitab vallavalitsus Tambre tee rekonstrueerimiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile uue toetuse taotluse, mille hindamistulemused selguvad 2023. aasta kevadeks. Kui ka teistkordsel katsel ei õnnestus toetusraha saada, tuleb vallavolikogul otsustada täiendava laenu võtmine umbes miljoni euro väärtuses, et 2023. aastal tee täielikult rekonstrueerida. Samuti tuleb vallaeelarvest leida katteallikad laenu tagasi maksmiseks tulevastel perioodidel.