« Back

Valga vald alustab veevõtukohtade moderniseerimisega

Valga vallavalitsus eraldas Raavitsa küla Riisali järve juurde tuletõrje veevõtukoha rajamiseks 8 tuhat eurot, uus veevõtukoht tõstab nii piirkonna elamute tuleohutust kui võimaldab uute hoonete ehitajatel saada ehitus- ja kasutuslube.

Valga vallavanem Monika Rogenbaumi sõnul on vajadus uusi tuletõrje veevõtukohti rajada üle Valga valla, lisaks Raavitsa külale vajavad uut veevõtukohta ka Jaanikese küla suvilate piirkond, Tambre suvilate piirkond ja Toogi elamukvartal. Ka Lüllemäe külakeskus vajab piirkonna teenindamiseks teist täiendavat kaasajastatud veevõtukohta. "Raavitsa küla kui nii-öelda esimesena töösse võetud piirkonna puhul arvestasime eelkõige, et Raavitsa on kiiresti arenev ning elanike soov sinna uusi hooneid ehitada on suur," ütles vallavanem Rogenbaum, kelle sõnul on valla asulate tuleohutuse tagamine praeguse vallavalitsuse jaoks väga oluline. "Paraku jäi veevõtukohtade rajamine eelmisel aastal koostatud eelarvest välja, vallavalitsus püüab nüüd olukorda maksimaalselt parandada," ütles Rogenbaum, kelle sõnul seab moodsate tuletõrje veevõtukohtade puudumine ohtu nii praegused elanikud kui pärsib uute hoonete ehitamist. "Arvestades seda, et tuleohtlik võib olla nii kuiv kuum suvi kui liigkütmist soosiv külm talv, ei saa tuleohutusse meie tingimustes kergekäeliselt suhtuda."

Valga Vallavalitsuse planeeringute juhtivspetsialisti Lenna Hingla kinnitusel on Valga vallas tuleohutuse-alaselt kitsaskohaks tiheasustusalad, kus puudub ühisveevärk või kus ühisveevärgile ei ole rajatud hüdrantide süsteemi. Senini kasutusel olnud Valga asulate veevõtukohad  ei vasta tänastele nõuetele, uute standarditega on muutunud muuhulgas väiksemaks veevõtukoha ja elamu vaheline lubatud distants: standardist tulenevalt võib tuletõrje veevõtukoha maksimaalne kaugus elamupiirkonna eluhoonest olla 150 meetrit. Samuti tuleb uute hoonete ehitamisel tagada kustutusvee kättesaadavus hüdrandist või kas looduslikust või tehislikust kustutusvee allikast.

Ühisveevärgita tiheasustusaladel lahendatakse tuletõrje veevõtukoht kas loodusliku või tehisliku veekoguga, kuhu on tagatud vajalik kustutusvee hulk aastaringselt ja tagatud võimalus auto- või mootorpumpade abil ammutada kustutusvett.