« Back

Valga vallas on selgunud toetuse saajad Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme 2022. aasta voorus

Foto: Markus Ojanperä, Unsplash 

 

Valga valla 2022. aasta taotlusvoor oli avatud 14. veebruarist kuni 14. märtsini.
Tähtajaks esitasid taotlused 11 spetsialisti, neist 10 oli eluruumi rekonstrueerimiseks ning üks eluaseme ostmiseks. Kahe taotleja taotluste menetlus katkestati, sest tuvastati taotluse mittevastavus määrusega. Abikõlblike taotlejate eluruumidega tutvus komisjon aprilli alguses. Enne paikvaatlust loobus taotlemisest üks spetsialist ja paikvaatluse järgselt samuti üks spetsialist.

Valga vallavalitsuse poolt moodustatud hindamiskomisjonile suunati seitse taotlust. Hindamiskomisjon koosseisus Kaupo Kutsar, Iivika Voode, Marek Mekk, Janek Rennu ja Mare Raid hindas määrusele vastavaid taotlusi vastavalt hindamisjuhendile ja tegi vallavalitsusele ettepaneku taotluste rahastamiseks.

Valga Vallavalitsuse 26. aprilli istungil otsustati meetmesse „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas 2022" rahuldada esitatud abikõlblikud taotlused hindamiskomisjoni ettepaneku põhjal alljärgnevalt:

- rahuldada ühe isiku taotlus eluruumi korrastamiseks esitatud projekti elluviimiseks, sõlmida leping ja eraldada toetust summas  4331,72 eurot, millele lisandub taotleja omafinantseering summas 2133,53 eurot;

- rahuldada ühe isiku taotlus eluruumi soetuseks, sõlmida leping ja eraldada toetust summas 4623,00 eurot, millele lisandub taotleja omafinantseering summas 2 277,00 eurot;

- rahuldada viie isiku taotlus eluruumi korrastamiseks esitatud projekti elluviimiseks tingimusega, et hiljemalt 90 päeva jooksul alates otsuse kättesaamisest esitatakse planeeritud tööde ehitusprojekt. Tingimuste täitmisel sõlmida leping taotlejatega esitatud projektide elluviimiseks, kokku eraldada toetust summas 48 570,20 eurot, millele taotlejad lisavad omafinantseeringu kogusummas 47 407,80 eurot.  

Käesoleva, 2022 aasta vooru rahaline maht Valga vallas oli kokku 66 574 eurot. Esitatud taotluste ja vallavalitsuse 26. aprilli otsuse alusel on toetusfondist väljamakstav summa kokku 57 524,92 eurot, millest Valga vald panustab 50% ja riigipoolne toetus on 50%.

Projektid peavad olema ellu viidud hiljemalt 30. novembriks 2022.

Valga valla taotlusvooru tingimused ja läbiviimise kord on kinnitatud Valga Vallavolikogu 29. jaanuari 2021 määrusega nr 122 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas".

Taotlusvooru info on leitav Valga valla veebilehelt: https://www.valga.ee/kagu-eesti-spetsialistide-programm-2022, kus avaldatakse ka info toetuse saajate kohta koos toetussummadega, kui toetuslepingu sõlmitud saavad.

Lisainfo:
Mare Raid
ettevõtlus- ja arenguspetsialist
tel 5349 8683
mare.raid@valga.ee