« Back

Valga vallavalitsus annab kirjaliku enampakkumise korras kasutusse Valga vallale kuuluvad kümne bussipaviljoni reklaampinna eksponeerimise vitriini välireklaami paigaldamiseks

Enampakkumise tingimused

 1. Valga vallavalitsus annab kirjaliku enampakkumise korras kasutusse Valga vallale kuuluvad kümne bussipaviljoni reklaampinna eksponeerimise vitriini välireklaami paigaldamiseks järgmistel tingimustel:
 • kasutusse antakse kümme bussipaviljoni eksponeerimise vitriini välireklaami paigaldamiseks (igas vitriinis 2 reklaampinda, ühe reklaampinna suurus 2,065 m2);
 • pakkumise alghind kõigi reklaampindade kohta on 1000 eurot kuus;
 • kasutusse andmise tähtaeg 4 aastat;
 • kasutaja on kohustatud tasuma paigaldatavatel reklaampindadel avalikustatud reklaami eest reklaamimaksu vastavalt kehtivatele õigusaktidele;
 • kasutaja on kohustatud tagama reklaamikandjatele paigaldatava reklaami korrektse väljanägemise kogu avalikustamise aja jooksul ning reklaamikandja ümbruse korrashoiu. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaamikandja (k.a. vitriiniklaaside purunemine) ja sellele paigaldatud reklaam tuleb viivitamatult, aga mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul korrastada;
 • reklaamikandja ei tohi seista reklaamita üle kolme tööpäeva;
 • peale kasutusse andmise lepingu lõppemist taastab pakkuja reklaampindade esialgse seisukorra.
 1. Pakkumise esitamise tähtaeg on 16. mai 2022 kell 11.00. Pakkumine tuleb esitada kinnises pakendis. Pakendile tuleb märkida pakkuja täpne nimi, kontaktandmed ja tekst „Kirjalik enampakkumine reklaampindadele". Enampakkumise korraldaja registreerib pakkumised nende saabumise järjekorras. Ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg.
 1. Pakkumine peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni ja dokumente:
 • pakkuja nimi ja elukoht või asukoht, isikukood, registrikood, kontaktandmed. Kui pakkumise esitab juriidilise või füüsilise isiku volitatud esindaja, siis ka esindaja nimi ja esindaja volitusi tõendav dokument;
 • sõnade ja numbritega väljendatud pakkumise summa täiseurodes;
 • pakkuja kinnitus, et pakkuja nõustub käesoleva enampakkumise tingimustega ja kohustub neid täitma;
 • pakkuja kinnitus, et pakkuja on maksuvõimeline, tema vara ei ole arestitud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega tehtud pankroti otsust;
 • pakkuja kinnitus, et pakkuja on pakkumise esitamise ajaks täitnud kõik kohustused riiklike või kohalike maksude osas ja tal puuduvad võlgnevused.
 1. Pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras. Pakkumisele märgitakse nende saabumise kuupäev ja kellaaeg.
 1. Käesoleva kuulutuse juurde on lisatud bussipaviljonide paiknemise asendiplaan.
 1. Täiendavat informatsiooni saab küsida vallavara- ja hooldusteenistuse vara valitsemise juhtivspetsialistilt (tel 5237792, e-post: pille.meriroos@valga.ee ).
 1. Pakkumised avatakse enampakkumise komisjoni poolt 16. mai 2022 kell 11.15 Valga vallavalitsuses aadressil Puiestee tn 8, Valga linn, I korrus, ruum nr 100. Pakkumiste avamisest võivad osa võtta kõik pakkujad või nende volitatud esindajad.
 1. Pakkumise avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi, isiku-või registrikood ja pakkumise summa. Protokolli allkirjastavad kõik komisjoni liikmed.
 2. Komisjon kontrollib kõiki pakkumisi ning pakkumine loetakse vastavaks kui see vastab kõikidele kehtestatud tingimustele.
 3. Parima pakkumise valiku aluseks on pakutav üüritasu suurus. Kõrgeima hinnaga pakkumise esitanud pakkuja tunnistatakse pakkumise võitjaks.
 4. Kui kirjaliku pakkumis korras on pakkumised võrdsed, annab enampakkumise läbiviija võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse teha 5 (viie) tööpäeva jooksul täiendav kirjalik pakkumine. Leping sõlmitakse isikuga, kelle täiendavalt tehtud pakkumine on kõrgem. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad täiendavat pakkumist, tunnistatakse enampakkumise võitjaks pakkuja, kes esitas oma pakkumise ajaliselt varem.
 5. Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.
 6. Võitjaga sõlmitakse vallavara kasutamise leping.
 7. Kui pakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates tulemuste kinnitamisest sõlminud vara kasutamise lepingut, tühistab vallavalitsus pakkumise tulemused ja korraldatakse uus pakkumine.

Bussipaviljonide asukoha kaart