« Back

Valga vallavalitsuse istung 02.mai 2018

Valga vallavalitsuse 2. mail toimunud istungil otsustati:

eraldada
huvihariduse ja huvitegevuse toetust Tõlliste piirkonna 27 lapsele summas 4050 eurot, Taheva piirkonna 7 lapsele summas 1050 eurot, Õru piirkonna lapsele 150 eurot ja Karula piirkonna 8 lapsele 1200 eurot.

nõustuda
alljärgnevate Valga vallas asuvate maaüksuse jätmisega riigi omandisse, määrates neile aadressid ning sihtotstarbed vastavalt: maaüksus piiriettepaneku numbriga AT1701230006, aadressiga Rebasemõisa küla Rebasemõisa vaatetorn, sihtotstarbega üldkasutatav maa, ligikaudse pindalaga 2500 m2 ;

maaüksus piiriettepaneku numbriga AT1603180068, aadressiga Raavitsa küla Metsamaja metsavahi tee, sihtotstarbega transpordimaa, ligikaudse pindalaga 3300 m2. Maa jäetakse riigi omandisse maareformi seaduse § 31 lõike 1 punkti 1 alusel.

moodustada
küla-ja asumiliikumise komisjon alljärgnevas koosseisus:
esimees: haridus- ja kultuurivaldkonda kureeriv asevallavanem.
liikmed: kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist ,Valga, Taheva, Õru, Tõlliste ja Karula piirkonna esindajad, Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja.

Komisjoni ülesandeks on küla- ja asumiliikumise ja kogukondade koostöö soodustamine ja koordineerimine, külade ja asumite probleemide väljaselgitamine ja vastavate lahendusettepanekute tegemine, külaliikumise toetuse eraldamine, külade ja asumite arenguvõimaluste väljaselgitamine ja vastavates arendusprotsessides osalemine, küla- ja asumivanemate valimise ja nende töö korraldamise aluste väljatöötamine, piirkondade, kantide, asumite ja külade  arendamine lähtuvalt nende eripärast, pidev koostöö avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühendustega ja kogukondade eestvedajatega.

noorte omaalgatuslike projektide hindamise komisjon alljärgnevas koosseisus:
esimees: haridus- ja kultuurivaldkonda kureeriv asevallavanem
liikmed: Valga Avatud Noortekeskuse juhataja, Taheva, Õru, Tõlliste, Karula  piikonna esindaja,Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja.

anda
Valga muusikakooli õpetajale  otsustuskorras kasutusse eluruum aadressil Allika tn 5-36 Valga linn, üldpinnaga 48,7 m2 .Kasutusse andmise tähtaeg on tähtajatu ning tasu kasutusse andmise eest on 1 euro üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;

Valga linna pensionärile tasuta kasutada eluruum aadressil Pargi tn 10-13 Valga linn, üldpinnaga 26,0 m2. Kasutusse  andmise tähtaeg on tähtajatu;

 MTÜ –le Valgamaa Puuetega Inimeste Koda otsustuskorras üürile kinnistu Kungla tn. 15 Valga linnas järgmistel tingimustel:

 1. kasutusse andmise tähtaeg- tähtajatu;
 2. üürnik kasutab ruume oma tegevuse läbiviimiseks;
 3. üürnik tagab heakorra kinnistul ja tema kasutuses olevates ruumides;
 4. üürnik tasub kõik kinnistu ja ruumidega seotud kõrvalkulud;
 1. Kehtestada hoone Kungla tn 15, Valga linn ruumidele üürihinnad järgmiselt:
  1. suure saali ühe tunni hind 10 eurot;
  2. söögisaali ühe tunni hind 7 eurot;
  3. valge saali ühe tunni hind 7 eurot;
  4. peeglisaali ühe tunni hind 9 eurot;
  5. väikese seminariruumi ühe tunni hind 4 eurot;
  6. individuaalne nõustamistuba 2 eurot tund.
 2. Anda MTÜ-le Valgamaa Puuetega Inimeste Koda luba põhjendatud juhtudel ruumide üürileandmist kehtestatud rendihindadest soodsamalt või tasuta sotsiaal-, tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste osutamiseks ja avalikes huvides ürituste korraldamiseks.
 3. Lubada Kungla tn 15 hoone ruume tasuta kasutada järgmistele mittetulundus ühingutel:Valga Linna Pensionäride Liit, Vene pensionäride ansambel Odovantšiki, Valga Liikumispuuetega Inimeste Selts,Valga Südamesõprade Selts, Valga Vaegkuuljate Ühing, Valgamaa Kutsehaigete Ühing, Valgamaa Parkinsoni Haigete Selts, Valgamaa Puuetega Laste Vanemate Ühing, Valgamaa Reumaliit, Valgamaa Suhkruhaigete Selts, Otepää Invaühing, Valgamaa Vaegnägijate Selts, Valgamaa Vähiühing, puuetega inimeste ja eakate huvitegevuse, kultuuri- ja spordiringidele ja nende algatatud üritustele.
 4. MTÜ Puuetega Inimeste Koda kasutab laekunud üürist 50 protsenti hoone parendamiseks ja 50 protsenti  oma tegevuskuludeks ning 2 töötaja miinimumpalga maksmiseks,  mille kohta esitab Valga Vallavalitsusele aruande üks kord aastas 31. jaanuariks.

anda korraldus
munitsipaalvara teenistusele määratleda ja tähistada 01. juuniks 2018 üldkasutatav supelrand Pedeli paisjärve alal; kindlustada suplejad suplushooaja vältel teabega suplusvee kvaliteedi kohta; tagada rannas joogivesi; korraldada rannavalveteenistus; korraldada suplusakvatooriumi tähistamine poidega; korraldada teave vee- ja õhutemperatuuri kohta; korraldada suplusakvatooriumi pidev kontrollimine ja puhastamine;

ehitus- ja planeerimisteenistuse keskkonnaspetsialistil taotleda supelranna avamiseks tervisekaitsetalituse luba; tagada supelrannas kasutatava vee laboratoorne kontroll kogu suplushooaja vältel;

linnahooldusametil tagada rannas ja rannamajas vajalikud hooldus- ja koristustööd kogu suplushooaja vältel. Supelranna hooaeg lõpeb 31. august 2018.a.

kinnitada
 Lüllemäe Põhikooli hoolekogu koosseis järgnevalt:
Kalle Kadakas lastevanemate esindaja
Veiko Pormeister lastevanemate esindaja
Ly Bergmann vilistlaste esindaja
Alesja Arikainen Kaagjärve lasteaiarühma lastevanemate esindaja
Triinu Rätsepp Lüllemäe lasteaiarühmade lastevanemate esindaja
Terje Küppar õppenõukogu esindaja lasteaiast
Liina Saksing õppenõukogu esindaja koolist
Ere Lee Kama õpilasesinduse esindaja
Vilju Arna Valga Vallavolikogu esindaja

Valga Muusikakooli hoolekogu koosseis järgnevalt:
Lapsevanemate esindajad Kerli Lill,  Klaarika Verte 
Kooli toetavate organisatsioonide esindajad Raivo Laine, Indrek Kuhi                                                                       
Õpetajate esindajad Ants Loos, Olga Krivtsova
Õpilaste esindaja Engel Valk
Vallavolikogu esindaja Kalev Härk

määrata
2018. aasta tegevuskulude katteks tegevustoetust Valgamaa Puuetega Inimeste Kojale 23 800 eurot, MTÜ-le   Valga Abikeskus 13 000 eurot ja Valga Pensionäride Liidule 1 100 eurot.

eraldada reservfondist
Valga valla ehitus- ja planeerimisteenistusele 2700 eurot mälestuspingi valumudeli tellimiseks;

Valga valla ehitus- ja planeerimisteenistusele 3780 eurot 10 mälestuspingi 20 külje tellimiseks;

MTÜ-le Valga Noored Tuletallajad 850 eurot Valga valla esindamiseks Päästjate Maailmamängudel 2018 aastal Lõuna-Koreas Chungji linnas 10.09.2018-17.09.2018.

 

võõrandada
otsustuskorras neljale  kodanikule linnametsast kokku 39,38 tm küttepuid.

kiita heaks ja edastada Valga vallavolikogule kinnitamiseks
hajaasustuse programmiga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine  Valga Vallavalitsusele;

Valga linnas Pikk tn 16b (pindala 649 m2, riigikaitsemaa 100%) kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Kaitseministeeriumilt;

Valga valla haldusreformi raames ühinenud kohalike omavalitsusüksuste üldplaneeringute ülevaatamise tulemused;

Valga valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise ettevalmistamine;

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia  koostamine korra delegeerimine  Valga Vallavalitsusele;

Valga valla arengukava ja eelarve strateegia koostamine aastateks 2019 – 2023 algatamine,

Valga valla jäätmevaldajate registri põhimäärus;

hoonestusõiguse seadmine Eesti Tennise Liidu kasuks Pärna pst 17a kinnistule tennisekeskuse rajamiseks.