« Back

Valga vallavalitsuse istung 10.mai 2018

Valga vallavalitsuse 10. mail toimunud istungil otsustati:

kiita heaks ja edastada Valga vallavolikogule kinnitamiseks
Valga valla koolide vastuvõtukord;

Tsirguliina keskkooli, Lüllemäe põhikooli, Valga lastead Pääsuke, Walko, Kaseke ja Buratino, Õru lasteaed-algkooli, Tsirguliina lastead Õnnelind ja Sooru lasteaia põhimäärused;

Valga kaugõppegümnaasiumi arengukava aastateks 2018- 2020 ja Lüllemäe põhikooli arengukava 2018-2021;

Õppeasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kord;

Õru, Tõlliste, Taheva valla ja Valga linna 2017. majandusaasta aruanne;

Karula, Taheva, Tõlliste, Õru valla ja Valga linna huvihariduse ja huvitegevuse kava perioodiks 01.09.2017-31.12.2018 muutmine;

Valga vallavolikogu määruse „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" täiendamine;

munitsipaalomandisse kuuluvatele kinnistutele Kesk tänav 19 ja Riia tänav 7 hoonestusõiguse seadmine;

valla sümboolika (valla lipp ja vapp) ;

Valga valla kalmistuste kasutamise eeskiri;

Valga valla ametiasutuste struktuur ja koosseis (vallavalitsus, vallavolikogu ja abiteenistus).

kinnitada
Valga valla lasteaedade kollektiivpuhkuste ajad ning valvelasteaiad.

eraldada
huvihariduse ja huvitegevuse toetust Karula  piirkonna 4 lapsele summas 600 eurot;

reservfondist SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon 1476 eurot õigusabi teenuse eest tasumiseks.

võõrandada
avalikul kirjalikul enampakkumisel Linnamets-1 maatükilt vallasvara: erineva pikkusega männi jämepalki ligemale 53 tm, männi pakke 38 tm, männi paberipuud 18 tm, kuuse paberipuud 15 tm, kuuse peenpalki 10 tm ja kuuse jämepalki 5 tm. Kogused on virna mõõdulised.