« Back

Vallavalitsuse 14.03.2022 erakorralise istungi kokkuvõte

Tunnistada kehtetuks korralduse „Vallavara otsustuskorras võõrandamine" nr 57 punkt 1.1.

Võõrandada isevarumise teel vallavara, arvestades mahtu, võõrandamise alghinda ja enampakkumise osavõtutasu.

Omandada Valga vallale kokkuleppel kinnisasja omanikuga raha eest Valga valla Valga linna E. Enno tn 18 Korteriomand nr 1 (registriosa nr 1454840) ja Korteriomand nr 10 (registriosa nr 1455340) ja Korteriomand nr 6 (registriosa nr 1455340).

Väljastada kasutusluba Jaanikese motokompleksi kinnistule püstitatud kettagolfirajatisele

Anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le (registrikood 11050857) sundvalduse seadmiseks Valga vallas Sooru külas Metsaääre tn 9 (82001:002:0390) kinnistule maakaabelliini ja komplektalajaama paigaldamiseks.

Edastada Valga Vallavolikogule määruse "Teeregistri põhimääruses kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste delegeerimine" eelnõu.

Määrata Perve tn 30 // Pedeli virgestusala 2 maaüksuse (katastritunnus 85401:001:0233; pindala  249 249 m2; 100% üldkasutatav maa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt: Valga linn, Perve tn 30, 100% ühiskondlike ehitise maa; Valga vald, Valga küla, Pedeli virgestusala 2, 100% üldkasutatav maa.

Eraldada toetust alljärgnevatele noorte omaalgatuslikele projektidele:

„Etiketiõpe - investeering kogu eluks" läbiviimiseks 500 eurot;  „Loodus, minu kodu" läbiviimiseks 500 eurot; „Loomapääste tegevust tutvustava näituse valmistamine" läbiviimiseks 214 eurot;  „Seikluspäev" läbiviimiseks 285 eurot.

Eraldada Spordiklubile „Maret-Sport" (registrikood 80072611) toetust 900 eurot seoses Eesti noortekoondise kandidaatide treeninglaagris osalemisega Tenerifel.

Eraldada Jalgpalliklubile FC Warrior (registrikood 80279720) toetust 960 eurot seoses meeskonna osavõtutasu katmisega jalgpalli Eesti meistrivõistluste III liigas.

Eraldada Valga Saalihoki Klubile (registrikood 80254045) toetust 400 eurot seoses meeskonna osavõtutasu katmisega saalihoki Eesti meistrivõistluste esiliigas.

Eraldada mittetulundusühingule Sooru Arendus (registrikood 80139551) toetust 200 eurot seoses Janika Lõivu osalemisega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel; eraldada mittetulundusühingule Sooru Arendus (registrikood 80139551) toetust 150 eurot seoses Johanna Ardeli osalemisega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.

Eraldada Timo Laksile (Laks) toetust 700 eurot 14. Päästjate maailmamängudel osalemiseks.

Eraldada treenerite tasustamise toetust summas:

 • 5784 eurot JALGPALLIKLUBI-le FC VALGA (registrikood 80414603).
 • 8336 eurot Jalgpalliklubile FC WARRIOR (registrikood 80279720).
 • 14 293 eurot käsipalliklubile KÄVAL (registrikood 80093174).
 • 7738 eurot mittetulundusühingule Korvpalliklubi Valgamaa (registrikood 80420302).
 • 7497 eurot Mittetulundusühingule „Motoklubi K&K" (registrikood 80279128).
 • 3832 eurot mittetulundusühingule NAHKKINNAS (registrikood 80134358).
 • 4820 eurot MTÜ-le Spordiklubi 1Piir (registrikood 80601535).
 • 3305 eurot MTÜ-le YESS (registrikood 80155277).
 • 17 955 eurot Spordiklubile „Maret-Sport" (registrikood 80072611).
 • 4981 eurot VALGA MOTOKLUBI-le (registrikood 80139404).
 • 7913 eurot Valga Spordiklubile (registrikood 80134453).
 • 10 546 eurot Võrkpalliklubile Viktooria (registrikood 80077991).

Mitte eraldada Valga Saalihoki Klubile treenerite tasustamise toetust.

Eraldada spordiürituse korraldustoetust summas:

 • 200 eurot Jalgpalliklubile FC WARRIOR (registrikood 80279720) seoses Warriori sünnipäevaturniiri korraldamisega.
 • 350 eurot Mittetulundusühingule Epre Arendus (registrikood 80339867) seoses Õru disc-golfi 13. medalisarja korraldamisega.
 • 200 eurot mittetulundusühingule Korvpalliklubi Valgamaa (registrikood 80420302) seoses iga õpilase kossuturniiri korraldamisega.
 • 400 eurot mittetulundusühingule Motohai (registrikood 80340336) seoses Eesti meistrivõistluste etapi korraldamisega mootorrataste mäkketõusus.
 • 200 eurot mittetulundusühingule NAHKKINNAS (registrikood 80134358) seoses poksi Valga lahtiste meistrivõistluste korraldamisega.
 • 50 eurot Mittetulundusühingule Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi (registrikood 80072321) seoses EstLat liiga mängu korraldamisega Valgas.
 • 350 eurot MTÜ-le VALGA DISCGOLFARID (registrikood 80600441) seoses Jaanikese nädalamängude korraldamisega.
 • 350 eurot Priipalu Tehnikaspordi MTÜ-le (registrikood 80553184) seoses autokrosside etappide korraldamisega.
 • 60 eurot Valga Maleklubile (registrikood 80072315) seoses kiirmale Valga meistrivõistluste korraldamisega.
 • 60 eurot VALGA TURNIIRIBRIDŽI ja MÄLUMÄNGU KLUBILE (registrikood 80055087) seoses Valga valla lahtiste meistrivõistluste korraldamisega turniiribridžis.
 • 280 eurot Valgamaa Spordiveteranide Seltsile (registrikood 80084643) seoses lahtise meistrivõistluste korraldamisega koroonas, lauatennises ja petankis.
 • 300 eurot Võrkpalliklubile Viktooria (registrikood 80077991) seoses Võrkpallilubi Viktooria seriaali korraldamisega.

Lubada Võrkpalliklubil Viktooria (registrikood 80077991) korraldada projektlaager ajavahemikul 23. juuni – 7. juuli 2022 (kaks kuuepäevast vahetust) Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskuses aadressil Lüllemäe küla, Valga vald.

Eraldada huvihariduse ja huvitegevuse toetust 7995 eurot vastavalt korralduse lisale.

Eraldada Taheva Valla Külade Seltsile (registrikood 80292494) omafinantseeringu toetust 3256 eurot LEADER meetmest rahastatava projekti „Suund Kotuse koostöövõrgustiku isemajandamiseks muutmisele" elluviimiseks.

Eraldada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karula Kogudusele (registrikood 80210993) toetust 1349 eurot Muinsuskaitseameti poolt rahastatud projekti Karula kiriku varemete konserveerimise II etapi omafinantseeringu katmiseks.

Kinnitada kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingute 2022. a tegevustoetuse maksimaalseks suuruseks on 500 eurot.

Kinnitada projektitoetuse taotlusvoorude toetussummad alljärgnevalt:

I taotlusvoor – 7 600 eurot; II taotlusvoor – 7 600 eurot; 

III taotlusvoor – 7 600 eurot; IV taotlusvoor – 7 600 eurot.

Kui kõiki rahalisi vahendeid taotlusvoorus välja ei jagata, siis kantakse vabanenud vahendid järgmisesse taotlusvooru või kasutatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud tegevusteks.

Kinnitada kogukonnakomisjoni halduskuludeks, külavanemate ja kogukonna võrgustiku arendamiseks ning kogukonna ühis- ja maineprojektideks 2250 eurot.

Edastada Valga Vallavolikogule määruse "Reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks" eelnõu.

Edastada Valga Vallavolikogule otsuse "Valga Kaugõppegümnaasiumi tegevuse lõpetamine" eelnõu ja  otsuse "Valga Lasteaed Pääsuke tegevuse lõpetamine" eelnõu.

Edastada Valga Vallavolikogule otsuse "Vallavara otsustuskorras võõrandamine" eelnõu.

Suunata Valga Vallavolikogusse eelnõu otsustuskorras võõrandamisest Jaanika Kästile (KÄST) Valga vallale kuuluv mõtteline osa Mäeotsa, Kaagjärve küla, Valga vald, asuvast hoonestusõigusest (registriosa number 20738850, pindala 2,28 ha, sihtotstarve elamumaa) hinnaga 4000 eurot.

Suunata Valga Vallavolikogusse eelnõu omafinantseeringu garanteerimisest rahalises mahus kuni 140 000 eurot toetusmeetme „Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse" raames projekti „Tartu tänava jalgratta- ja jalgtee rajamine Valga linnas" elluviimisel aastatel 2022- 2023.

Istungi lõpul vaadati üle avatud valitsemise tegevuskava ettepanekud.