« Back

Volikogus kinnitati Valga vallaelanikele abiandmise kord

Valga vallavolikogu reedesel istungil kinnitati 26 poolthäälega määrus  "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord", millega reguleeritakse sotsiaalhoolekandelise abi andmise, selle rahastamise ja taotlemise tingimused ning kord Valga vallas sellises ulatuses, mis ei ole reguleeritud seaduste ja Valga valla teiste õigusaktidega.

„Tegemist on uue Valga valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise korraga. Määruses on reguleeritud kõik kohaliku omavalitsuse kohustuslikud sotsiaalteenused ning lisaks täiendavad sotsiaaltoetused ja muud sotsiaalteenused," sõnas volikogus vastava määruse eelnõud tutvustanud valla sotsiaaltöö teenistuse juhataja Meeli Tuubel. Määruse väljatöötamisel on aluseks võetud nii Valga linnas kui endistes valdades väljakujunenud  toetuste maksmise  ja teenuste osutamise praktikat.

Määrusest tulenevalt makstakse Valga valla eelarvest:
täiendavat  sotsiaaltoetust materiaalse puuduse korral
Täiendavat sotsiaaltoetust materiaalses puuduses olevale isikule või perekonnale antakse juhtudel, kus muud toetused seda ei kata või neist ei piisa. Materiaalseks puuduseks  loetakse olukorda, kui üksielava või perekonna esimese liikme sissetulekud jäävad alla 300 euro ja pere iga järgneva liikme sissetulekud jäävad alla 150 euro kolme viimase kuu keskmisena. 

Toetust eraldatakse küttematerjali ostu või küttepuude ülestöötamise kulude, laste huvitegevuse, lasteaiatasu, lapse ühistranspordikulude, ravi- ja hoolduskulude,  invaabivahendi üürimise ja ostu ning isikut tõendavate dokumentide riigilõivude hüvitamiseks.

hooldajatoetust
Hooldajatoetust määratakse raske ja sügava puudega hooldusvajadusega isikule, eesmärgiga  toetada suure kõrvalabivajadusega täisealise isikule määratud hooldajat või eestkostjat, samuti lapsevanemat, lapse eestkostjat või perekonnas hooldamise lepingu alusel last hooldavat isikut, kes alaealise 3 – 18-aastase puudega lapse hooldamise tõttu ei saa töötada. Toetuse suuruseks raske puudega täisealise  isiku hooldajale 15, sügava puudega hooldajale 25 ja puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus.

Erakorraliste asjaolude, eelkõige ulatusliku hooldusvajaduse korral on vallavalitsuse sotsiaalkomisjonil õigus määrata hooldajatoetust kuni kümnekordses suuruses.

hoolduskulude toetust
Hoolduskulude toetus määratakse juhtudeks, kus hooldust vajav täisealine isik ei soovi endale hooldaja määramist, vaid korraldab oma hooldusküsimused kas erinevate abistajate või teenuste kaudu ning saab seeläbi valida ise oma toimetuleku korraldamise.Toetuse suuruseks raske puudega täisealisele isikule 15 ja sügava puudega isikule 25 eurot kuus.

Lisaks võimaldatakse
koduteenust
Koduteenusega abistatakse kodustes toimingutes ja asjaajamises täisealist kõrvalabi vajavat isikut, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita toiminguid, mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks. Koduteenused sisaldavad järgmisi abistamistoiminguid: toidu ja muu esmavajaliku kojutoomine; teenuse saaja abistamine väljaspool kodu vajalike toimingute tegemisel ja kohustustetäitmisel; üldiste avalike teenuste, sotsiaalteenuste ja muu vajaliku abi saamise korraldamine;abistamine isiku kodus toimetulekuks vajalikel majapidamistoimingutel nagu kütmine, vee toomine, koristamine; abistamine isikliku hügieeni toimingutel.

Koduteenust osutavad vallavalitsuse abiteenistujad ja teenuse omaosalustasu on 20 eurot kuus ja seda rakendatakse alates 01.09.2018. 

väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust
Teenusega abistatakse ja hooldatakse täisealist isikut hooldekodus.

tugiisikuteenust
Teenusega toetatakse, motiveeritakse, juhendatakse ja arendatakse iseseisvaks toimetulekuks täisealist ja lapseeas teenusesaajat. Tugiisikuteenus on tasuta.

isikliku abistaja teenust
Teenusega abistatakse puudega täisealist isikut tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik füüsilist kõrvalabi. Isiku  omaosalustasu on  üks  euro teenuse osutamise tunni kohta.

varjupaigateenust
Teenust osutatakse tasuta 7 ööpäeva. Alates 8. ööpäevast on varjupaigateenuse omaosalustasu 1 eurot ööpäeva eest.

turvakoduteenust
Teenust osutatakse lastele tasuta, täiskasvanule on see tasuta  kuni 1 kuu. Alates 2. kuust tasub turvakodu teenust saav isik turvakoduteenuse majutuskulud.

sotsiaaltransporditeenust
Teenusega võimaldatakse puudega inimesele kohase sõiduki kasutamine.Rakendatakse ka   omaosalustasu.

eluruumi tagamise teenust
Teenusega kindlustatakse sobiva eluruumi kasutamise võimalus isikule, kes seda ise pole võimeline endale ja oma perekonnale tagama. Isik tasub sotsiaaleluruumi kõrvalkulud ja üüri, mille suuruse kinnitab vallavalitsus.

võlanõustamisteenust
Teenus on tasuta.

lapsehoiuteenust raske või sügava puudega lapsele
Teenusega tagatakse  raske või sügava puudega lapse hooldamine, arendamine ja turvalisus.
Lapsehoiuteenusel tasutakse omaosalustasu lapse toitlustamise eest teenuseosutaja kehtestatud hinnakirja alusel..

asendushooldusteenust
Teenusega tagatakse vanema hoolitsuseta jäänud lapse põhivajadused, turvalisus ja areng lapse elamisel hooldusperes, perekodus või asenduskodus.

järelhooldusteenust
Teenusega toetatakse asendushooldusel või Valga vallavalitsuse eestkostel olnud lapse edasist iseseisvat toimetulekut ja õpingute jätkamist.

toimetulekuõpet
Õppega soodustatakse pikaajalise töötu iseseisvat toimetulekut ja õppele suunatakse toimetulekutoetust saav pikaajaline töötu.

igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks kasutatavate ruumide kulude katmist

sotsiaalteenuseid osutavate ja sotsiaalvaldkonna sihtgruppe esindavad mittetulundusühingud saavad   taotleda tegevustoetust

Täpsemat infot toetuste eraldamise tingimuste ja määrade kohta saab eespoolnimetatud määrusest.