UUDISED JA TEATED

« Back

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Valga Vallavalitsuse 05.02.2020. a istungil anti korraldus võtta vastu Valga linna Pika, Petseri, Roosi ja Soo tänavate vahelise kvartali detailplaneering ja suunata avalikule väljapanekule.

Valga linna Pika, Petseri, Roosi ja Soo tänavate vahelise kvartali detailplaneeringu koostamise eesmärk on lahendada planeeringualal parkimisprobleem ja selle alusel maakasutuse põhimõtete välja töötamine ja kasutuskokkulepete sõlmimine, et saavutada väärtuslikum ja kaasaegsetele tingimustele vastav elukeskkond.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,2 ha. Planeeringuala on piiritletud Pika tänava, Petseri tänava. Roosi tänava ja Vahtra tänava pikendusega. Kvartali sisse jääb Soo tänav. Planeeringualal asub kuus 5-korruselist korterelamut ning neid teenindavad krundid ja seitse üksikelamumaa ja ärimaa kasutusotstarbega krunti koos hoonestusega.

Planeeringuga nähakse ette võimalikud lahendused kvartalisisese ruumi kasutamiseks. Planeerimisettepaneku kesksele kohale on seatud jalgsi ja jalgrattaga liikuja. Tehakse ettepanekud parkimiskorralduseks ja liikluse rahustamiseks. Samuti antakse ruumiline lahendus korterelamute vahelise ala kasutamiseks, sh puhke- ja mängualad, liikumisteed, jalgrattaparklad, jäätmekonteinerite või prügimajade asukohad. Planeeringuga tehakse ettepanek Soo tänava ja Roosi tn 1 katastriüksuse liitmiseks, et uue moodustatava Soo tänava krundile rajada avalik mootorsõidukite parkla. Roosi tn 1 krundil asub põlengu märkidega kasutuseta kauplusehoone. Detailplaneeringuga ei moodustata uusi ehituskrunte ega anta olemasolevatele kruntidele täiendavat ehitusõigust. Kruntide ehitusõigus on olemasoleva hoonestuse maht. Kui planeeringuala üksikelamud või Petseri tn 8a hoone langeb kasutusest välja ja olemasolev hoone lammutatakse, siis kaotab krunt ehitusõiguse. Krunt kujundatakse puhkealaks, rohealaks, parkimisalaks või liidetakse piirneva korterelamu krundiga. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Valga linna üldplaneeringuga.

Eeldatavalt ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega märkimisväärseid majanduslikke ja kultuurilisi mõjusid ning mõju looduskeskkonnale. Esile võib tõsta kaasneda võivad sotsiaalsed mõjud, mis tulenevad elukeskkonna parendamisest. Eeldada võib, et ruumikvaliteedi parendamine muudab elukeskkonda turvalisemaks ning loob omandi- ja ühtekuuluvustunnetust.

Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldatakse ajavahemikul 25.02-10.03.2020. a Valga Vallavalitsuse 1. korruse stendil (Puiestee tn 8, Valga linn) ja Valga valla veebilehel

https://www.valga.ee/238

https://arcg.is/00qKer

Planeeringute menetluste käigus on igaühel õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle ajal avaldada arvamust planeeringu kohta. Oma arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsusele e-postil valga@valga.ee või postiaadressil Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa.

 

Lenna Hingla

planeeringute juhtivspetsialist

5860 1234

lenna.hingla@valga.ee