Menetletavad detailplaneeringud

Lüllemäe küla, Kirikumõisatee 14 krundi osale kavandatava reoveepuhasti detailplaneering (avaldatud arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastamiseks)

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on teha asukohavaliku kokkulepe Lüllemäe reoveepuhasti rajamiseks ning määrata selle püstitamiseks ehitusõigus ning teenindamiseks vajalik krunt. Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 4800 m2 (planeeringuala piiri suurendatud Valga Vallavalitsuse 01.07.2020. a korraldusega nr 228), mis asub Lüllemäe küla kompaktse asustusega alal. Detailplaneering koostatakse kehtivat üldplaneeringut arvestades.

Algatamise korraldus

Lähteseisukohad

Planeeringuala piiri muutmine

Lüllemäe külakeskuse reoveepuhasti ruumianalüüs

Detailplaneering (versiooni kuupäev 01.10.2020)

Jaanikese küla, Jaanikese motokompleksi detailplaneering (algatatud)

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on luua Jaanikese motokompleksi kahele krundile ruumiline terviklahendus, mis võimaldab kompleksi võtta töösse multifunktsionaalse sportimis-, harrastussportimis- ja vabaajakeskusena, mille rõhuasetus on motokrossil.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 31,6 ha. Planeeringuala asub Valga vallas, Jaanikese külas, Jaanikese tee ääres, Jaanikese suvilarajooni vahetus läheduses. Krundi naabruses asuvad maatulundusmaa katastri sihtotstarbega maaüksused. Osadel maaüksustel asuvad ka majapidamised.

Arvestades algatatava detailplaneeringu eesmärgiga, Tõlliste valla üldplaneeringuga, planeerimisseadusega ja looduskaitseseadusega1, sisaldan detailplaneering üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut Jaanikese oja kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Algatamise otsus

Detailplaneeringu piir ja lähteseisukohad 

Eelhinnang keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta 

Kooskõlastuste koondtabel

Valga linna Viljandi tn 82c krundi ja selle lähiala detailplaneering (avalik väljapanek 28.09 kuni 27.10.2020)

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Viljandi tn 82c krundile ehitusõiguse määramine tootmisettevõtte hoonete rajamiseks ja vajaliku juurdepääsutee asukoha määramine ehitiste toimimiseks.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,3 ha. Planeeringuala asub Valga linna ja Jaanikese küla piiril Rükkeli tootmis- ja ettevõtlusalal. Planeeringuala piiresse jääb Viljandi tn 82c krunt terviklikult ja osaliselt krundid Viljandi tn 82 ja 6 Valga-Uulu tee, mille kaudu planeeritakse juurdepääsuteed.

Detailplaneeringuga tehakse planeerimisettepanek Viljandi tn 82c krundile ehitusõiguse määramiseks. Viljandi tn 82c krundi kasutamise sihtotstarve on tootmiskoone maa (tegemist peab olema võimaliku kahjuliku mõjuta tootmishoone maaga), millele on vajadusel juurde lubatud kõrvalkasutusena 25% ulatuses ärimaa. Krundile on lubatud püstitada kuni 5 hoonet, mille hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 6500 m2 ja suurim lubatud kõrgus 14 m. Krundi Viljandi tn 82d ehitusõigus on alajaama toimimiseks vajalik (elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa, 1 hoone krundil, maksimaalne ehitisealune pind 48 m2 ja kõrgus 5 m). Viljandi tn 82  krundile määratakse Viljandi tn 82 c krunti juurdepääsutee asukoht. Detailplaneering sisaldab Valga linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut Kelli oja ehituskeeluvööndi vähendamiseks kahekümne viielt (25) meetrilt kümnele (10) meetrile.

Algatamise otsus

Vastuvõtmise otsus

KSH eelhinnang 

Lähteseisukohad 

Kooskõlastuste koondtabel

Detailplaneering

https://arcg.is/ay4ef

Tulbi 11, Raavitsa küla (kehtestatud)

Valga Vallavalitsuse 15.08.2018. a korraldusega nr 315 kehtestati Valga vallas, Raavitsa külas asuva Tulbi tn 11 krundi detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on planeerida olemasolevale suvilakrundile väikeelamu ehitusõigus koos tehnovõrkude lahendusega. Planeeringuala suurus on 1724 m2. Planeeringu järgi on elamumaa kasutamise sihtotstarbega krundile lubatud ehitada 1 elamu ja 2 abihoonet suurima lubatud ehitusaluse pinnaga kokku 340 m2. Elamu maksimaalne kõrgus on lubatud kuni 9 m (kuni 2 korrust), abihoonetel 4,5 m (kuni 1 korrus). Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas kehtiva Karula valla üldplaneeringuga. Eeldatavalt ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega märkimisväärseid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning mõjusid looduskeskkonnale. Planeeritud tegevused sobituvad väljakujunenud keskkonda. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Raavitsa küla, Tulbi 11

Valga linna Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone detailplaneering (kehtestatud)

Planeering on koostatud eesmärgiga määrata arhitektuurivõistluse võitnud ideekavandi „ÜKS JA ÜKS" alusel kruntidele Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone rajamiseks ehitusõigus. Lahenduse teine eesmärk on tagada hästi toimiv ja atraktiivne linnaruum planeeringuala hoonete vahel. Valga linnakeskuses paikneva planeeringuala suurus on ligikaudu 3,9 ha. Planeeringuala asub Valga linntuumiku muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis.

Valminud detailplaneeringuga antakse uus ehitusõigus Vabaduse tn 13 krundile olemasoleva koolihoone laiendamiseks (hoonestusalal kuni 3 hoonet). Uus ehitusmaht peab täitma Vabaduse ja Kungla tänava nurga. Kohustuslik ehitusjoon on määratud arvestades kunagise hoonestuse paiknemist. Teine uus ehitusmaht on planeeritud E. Enno tn 15 krundile olemasoleva staadionihoone kõrvale spordihoone ehitamiseks. E. Enno tn 15 krundile on määratud ka ehitusõigus alajaama ja jaotusseadmete ümbertõstmiseks. Kolmas uus ehitusmaht on planeeritud J. Kuperjanovi tn 2 krundile ärilisel eesmärgil kasutatava hoone püstitamiseks, mille kõrval kasutuses on lubatud kavandada korterelamu. Teistel planeeringuala kruntidel on fikseeritud olemasolevate hoonete ehitusõigus. Planeeringuga kavandatakse ka planeeringuala hoonete vahele jääva avaliku ruumi lahendust. Samuti on määratud perspektiivsed asukohad jalakäijate ja jalgratturite liikumiseks vajalikele teedele ning mootorsõidukite liikumissuunad ja mootorsõidukite parkimiseks vajalikud alad. Planeeringuala avaliku ruumi tervikliku lahenduse tagamiseks on tehtud ettepanek J. Kuperjanovi tn 2, Vabaduse tn 5, Vabaduse tn 5b, Vabaduse tn 9 ja Vabaduse tn 9a kruntide osad määrata avalikuks kasutamiseks.

Detailplaneering

Detailplaneeringu kehtestamise korraldus

Detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabel

Valga linna Kungla tn 24c ja selle lähiümbruse detailplaneering (kehtestatud)

Detailplaneering on koostatud eesmärgiga kaaluda Kungla tn 24c krundile ehitusõiguse määramist ühiskondliku hoone püstitamiseks. Algatatud detailplaneeringut asuti koostama Valga linna üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna. Üldplaneeringu järgi on krundi maakasutuse juhtotstarve korruselamumaa.

Kungla tn 24c detailplaneering on algatatud enne 01. juulit 2015. a kehtima hakanud planeerimisseadust. Lähtudes ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikest 1 menetletakse varem algatatud detailplaneering lõpuni kuni 30. juunini 2015. a kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuete alusel.

Planeeringuala suurus on 1256 m2. Planeeringuala piirneb Kungla tänavaga. Ala naabruses on avalikud spordiplatsid ja sakraalhoone. Lähiümbrusesse jääb Linnapark, spordihoone, põhikool ja korterelamute kvartal.

Valminud detailplaneeringuga antakse uus ehitusõigus Kungla tn 24c krundile inimeste kogunemishoone (sakraalhoone) ja abihoone püstitamiseks. Põhihoone maht on planeeritud krundi Kungla tänava poolsele osale. Abihoone püstitamiseks on ettenähtud hoonestusala krundi sisemusse.

Planeeringualale kavandatakse juurdepääs Kungla tänavalt. Mootorsõidukite parkimine on lahendatud krundil. Planeeritud on kuni 18 parkimiskohta. Planeeringuga on lahendatud ka tehnovõrkudega ühendamine ja võrkude põhimõttelised asukohad. Planeeringuga on tagatud krundi 20 % ulatuses haljastamine.

Detailplaneering

Detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabel

Detailplaneeringu vastuvõtmise otsus

Valga linna Pika, Petseri, Roosi ja Soo tänavate vahelise kvartali detailplaneering (kehtestatud)

Valga linna Pika, Petseri, Roosi ja Soo tänavate vahelise kvartali detailplaneeringu peamine eesmärk on Valga linna Pika, Petseri, Roosi ja Soo tänavate vahelise kvartali korterelamute parkimisprobleemi lahendamine ja selle alusel maakasutuse põhimõtete välja töötamine ja kasutuskokkulepete sõlmimine, et saavutada väärtuslikum ja kaasaegsetele tingimustele vastav elukeskkond.

Planeeringu lahendusega säilitatakse planeeringuala hoonestus olemasolevas mahus ja struktuuris. Eesmärgiks on võetud muuta 80-ndatel ja 90-ndatel rajatud vabaplaneeringuga ala väärtuslikumaks ja hubasemaks elukeskkonnaks, kus tõstetakse tähtsamale kohale elanike turvalisus ja heaolu. Selleks tehakse täpsustatud ettepanek maakasutuse põhimõtetes – puhkealad, mänguväljakud, juurdepääsuteed, parklad jne. Detailplaneeringu lahendus elluviimine eeldab kokkulepet korterelamute vahelise ruumi kasutamises ja jagamises, mis ei lähtu krundipiiridest.

Planeeringuala äärtesse jäävate üksikelamute ja ärilisel eesmärgil kasutatava kruntidel säilitatakse olemasolev hoonete maht ja struktuur. Planeeringuga tehakse ettepanek, kui üksikelamumaa kasutusotstarbega krundil asuvad ehitised langevad kasutusest välja, ei vasta enam hoone tunnustele või lammutatakse, siis krunt muudetakse rohealaks või liidetakse naaberkorterelamu krundiga. Seni kuni üksikelamu on kasutusel kehtivad krundile planeeringuga fikseeritud ehitusõigused.

Detailplaneering

Lisad:

Planeeringuala parkimiskorralduse analüüs

Eelhinnang Valga linna Pika, Petseri, Roosi ja Soo tänavate vahelise kvartali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta

Kooskõlastuste koondtabel

Planeeringulahenduse ruumiline illustratsioon

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Planeeringute juhtivspetsialist

 

Lenna Hingla

 

5860 1234

lenna.hingla@valga.ee

Kabinet 211