UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Algatati Viljandi tn 82c krundi ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine

Valga Vallavolikogu 30.08.2019. a otsusega nr 120 algatati Valga linna Viljandi tn 82c krundi ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Sama otsusega jäeti algatamata detailplaneeringu koostamiseks keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Algatatud detailplaneeringu koostamise eesmärk on Viljandi tn 82c krundile ehitusõiguse määramine tootmisettevõtte hoonete rajamiseks ja vajaliku juurdepääsutee asukoha määramine ehitiste toimimiseks.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,3 ha. Planeeringuala asub Valga linna ja Jaanikese küla piiril Rükkeli tootmis- ja ettevõtlusalal. Planeeringuala piiresse jääb Viljandi tn 82c krunt terviklikult ja osaliselt krundid Viljandi tn 82 ja 6 Valga-Uulu tee, mille kaudu planeeritakse juurdepääsuteed.

Valga linna üldplaneeringu kohaselt on piirkonda kavandatud äri- ja tootmismaa maakasutuse juhtfunktsiooniga ala. Kooli toimimiseks on üldplaneeringus Viljandi tn 82 krunt määratud ühiskondlike ehitiste maaks. Üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbed annavad edaspidiseks maakasutuseks põhisuunad. Detailplaneeringus kruntidele määratud kasutamise sihtotstarvetega täpsustatakse maakasutuse põhisuundasid ja piire. Valga linna üldplaneeringuga on kavandatud ka Viljandi tn 82c krundile juurdepääsutee asukoht, mida detailplaneeringuga tuleb täpsustada. Valga linna üldplaneeringus on märgitud Kelli oja kalda ehituskeeluvöönd 25 m. Arvestades algatatava detailplaneeringu eesmärgiga, Valga linna üldplaneeringuga, planeerimisseadusega ja looduskaitseseadusega1, sisaldab detailplaneering üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut Kelli oja kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamisel tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist. Koostatud eelhinnangu kohaselt ei kaasne kavandatud detailplaneeringu elluviimisel olulist keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervist ja vara. Kavandatava tegevus toetab Rükkeli tootmis- ja ettevõtlusala eesmärke. Detailplaneeringus kavandatud tegevusel puudub oluline mõju valguse, soojuse, kiirguse, lõhna ning õhusaaste osas. Jäätmeteke, müra ja vibratsioon võivad suureneda mõningal määral ainult ehitusperioodi ajaks. Nimetatud mõjud on ajutised, valdavalt vaid ehitusaegsed ning kaovad peale ehituse lõppemist. Kavandatava tegevuse alal puuduvad looduskaitsealad ja kaitsealused üksikobjektid. Võttes kasutusele vastavaid meetmeid ehitustöödel, on võimalik leevendada negatiivseid mõjusid ja minimaliseerida õnnetuste ilmnemise võimalust. Kavandatava tegevusega ei kaasne ka kumulatiivset ega piiriülest mõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

  • Koostamise algataja ja kehtestaja on Valga Vallavolikogu (e-post kantselei@volikogu.valga.ee, telefon 766 1553),
  • Koostamise korraldaja ja koostaja Valga Vallavalitsus (kontaktisik Lenna Hingla, e-post lenna.hingla@valga.ee, telefon 5860 1234).

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel LINK (https://www.valga.ee/238)

Lenna Hingla

planeeringute juhtivspetsialist

5860 1234

lenna.hingla@valga.ee