UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamise teade

Valga Vallavalitsus võttis 24.10.2018. a korraldusega nr 372 vastu Valga linna Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone detailplaneeringu ja suunas selle avalikule väljapanekule.

Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldatakse ajavahemikul 12.11-25.11.2018. a Valga Vallavalitsuse esimese korruse stendil ja Valga valla kodulehel (vaata siit).

Planeering on koostatud eesmärgiga määrata arhitektuurivõistluse võitnud ideekavandi „ÜKS JA ÜKS" alusel kruntidele Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone rajamiseks ehitusõigus. Lahenduse teine eesmärk on tagada hästi toimiv ja atraktiivne linnaruum planeeringuala hoonete vahel. Valga linnakeskuses paikneva planeeringuala suurus on ligikaudu 3,9 ha. Planeeringuala asub Valga linntuumiku muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis.

Valminud detailplaneeringuga antakse uus ehitusõigus Vabaduse tn 13 krundile olemasoleva koolihoone laiendamiseks (hoonestusalal kuni 3 hoonet). Uus ehitusmaht peab täitma Vabaduse ja Kungla tänava nurga. Kohustuslik ehitusjoon on määratud arvestades kunagise hoonestuse paiknemist. Teine uus ehitusmaht on planeeritud E. Enno tn 15 krundile olemasoleva staadionihoone kõrvale spordihoone ehitamiseks. E. Enno tn 15 krundile on määratud ka ehitusõigus alajaama ja jaotusseadmete ümbertõstmiseks. Teistel planeeringuala kruntidel on fikseeritud olemasolevate hoonete ehitusõigus. Planeeringuga kavandatakse ka planeeringuala hoonete vahele jääva avaliku ruumi lahendust. J. Kuperjanovi tn 2 krundile on planeeritud piirkonna elanike ja linnakeskuses liikuvate inimeste kogunemiskoht koos puhke- ja mänguplatsi rajamise võimalusega. Rohelise oaasi planeerimine linnakeskussesse tasakaalustab rohelise keskkonna tähtsus linnaruumi ehitatud keskkonnas. Samuti on määratud perspektiivsed asukohad jalakäijate ja jalgratturite liikumiseks vajalikele teedele ning mootorsõidukite liikumissuunad ja mootorsõidukite parkimiseks vajalikud alad. Planeeringuala avaliku ruumi tervikliku lahenduse tagamiseks on tehtud ettepanek J. Kuperjanovi tn 2, Vabaduse tn 5, Vabaduse tn 5b, Vabaduse tn 9 ja Vabaduse tn 9a kruntide osad määrata avalikuks kasutamiseks.

Planeerimise käigus on antud eelhinnang kavandatavale tegevusele, mille põhjal saab järeldada, et kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju (Valga Vallavalitsuse 15.11.2017. a korraldus nr 269).

Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas Valga linna üldplaneeringuga. Üldplaneeringuga on piirkonda määratud ühiskondlike ehitiste maa, üldkasutatava maa ja ärimaa maakasutuse juhtotstarbed ning lubatud nende maakasutuste segakasutus (segahoonestusmaa). Detailplaneeringuga ei tooda piirkonda uusi tegevusi juurde, vaid suurendatakse ja kaasajastatakse olemasolevate tegevuste ruumiulatust. Haridusteenuse ja sportimisvõimaluste planeerimine linnakeskusesse on üldplaneeringu järgi eesmärgipärased tegevused ning kooskõlas Valga linna ruumilise arengu eesmärkidega.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Oma arvamus tuleb saata Valga Vallavalitsusele (Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68204 Valgamaa või e-post valga@valga.ee).

Lenna Hingla
Planeeringute juhtivspetsialist
lenna.hingla@valga.ee
5860 1234