UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga linna Viljandi tn 82c krundi ja selle lähiala detailplaneering

Valga Vallavolikogu 26.02.2021. a otsusega nr 212 kehtestati Valga linna Viljandi tn 82c krundi ja selle lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli määrata ehitusõigus tootmisettevõtte hoonete rajamiseks ja vajaliku juurdepääsutee asukoha määramiseks. Detailplaneeringuga tehakse planeerimisettepanek Viljandi tn 82c krundile hoonestusala ja juurdepääsutee asukoha määramiseks. Viljandi tn 82c hoonestusala piires võib püstitada hooneid järgmise ehitusõiguse järgi:

  • Krundi kasutamise sihtotstarve – tootmishoone maa,
  • Hoonete suurim lubatud arv – 5,
  • Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 6500 m2,
  • Hoonete maksimaalne kõrgus – 14 m.

Viljandi tn 82c krundile kavandatakse juurdepääs Viljandi tänavalt üle Viljandi tn 82 maaüksuse. Mootorsõidukite parkimine on lahendatud Viljandi tn 82c krundil. Planeeringuga on lahendatud ka tehnovõrkudega ühendamine ja võrkude põhimõttelised asukohad. Viljandi tn 82d krunt on kavandatud alajaama teenindamiseks ja määratud selleks ka ehitusõigus. Detailplaneeringu kehtestamisega jõustus planeerimisettepanek Kelli oja kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Kelli oja kalda ehituskeeluvööndit vähendatakse 25 meetrilt 10 meetrile planeeringualal piires. Samal teemal ja ulatuses tehakse muudatus Valga linna üldplaneeringus.

Detailplaneeringu elluviimisega võib eeldada, et kaasneb mõningane positiivne mõju majandusele. Planeeringulahendus parandab ühe ettevõtte juurdepääsuvõimalusi oma krundile ning tagab selle krundi otstarbekama kasutamise oma tegevuste korraldamiseks. Eeldatav mõju looduskeskkonnale on analüüsitud Kelli oja kalda ehituskeeluvööndi vähendamisel. Analüüsi tulemusena jõuti järeldusele, et ehituskeeluvööndi vähendamine on võimalik, kuna kavandatud tegevused ei muuda oluliselt olemasolevat olukorda kaldal ega suurenda inimtegevuse kahjulikku mõju. Detailplaneeringu elluviimisel ei ole täheldatavat mõju sotsiaalsele ja kultuurilisele keskkonnale. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse eelhinnanguga leiti, et detailplaneeringuga ei kavandata olulisi keskkonnamõjuga tegevusi.

Kehtestatud detailplaneeringuga ja kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel https://www.valga.ee/238 ja Valga Vallavalitsuses (Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald).

Lenna Hingla, 

lenna.hingla@valga.ee

5860 1234