UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Ootame pakkumisi Valga/Valka turismiinfosüsteemi arendamiseks

Valga Vallavalitsus kuulutab välja hanke Valga ja Valka ühise turisminfosüsteemi väljaarendamiseks vastavalt koostatud lähteülesandele.

PAKKUMISKUTSE: Valga ja Valka ühise turismiinfosüsteemi arendamine

Hankija nimi: Valga Vallavalitsus

Hanke nimetus: Valga-Valka ühise turismiinfosüsteemi arendamine

Käesolevaga teeb hankija huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt pakkumiskutses sisalduvatele tingimustele.

1. Üldandmed

1.1. Hankija: Valga Vallavalitsus, Puiestee 8, Valga, 68203, reg nr 77000507, valga@valga.ee, tel 766 9900.

1.2. Hanke eest vastutav isik: jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas (anastasya.kikkas@valga.ee)

1.3. Hankemenetlus: hange alla lihthanke piirmäära.

2. Hanke objekt ja eesmärk

2.1. Eesmärk: Valga-Valka turismiinfo veebikeskkonna ja infoekraanidel teabe kuvamise lahenduse loomine vastavalt hankija koostatud lähteülesandele (lisa 1 eesti keeles ja lisa 2 inglise keeles).

3. Nõuded pakkujatele

Hankes osalemise tingimused ja tingimustele vastavuse hindamiseks esitatavad dokumendid:

3.1. Pakkuja riiklike maksude tasumise kohustused peavad olema nõuetekohaselt täidetud ja pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama häireteta teostada hanke esemeks olevaid töid.

3.2. Pakkuja peab esitama ühe või mitu näidet vähemalt viimase kolme aasta jooksul teostatud hankija esitatud lähteülesandega võrreldavast veebiarendustööst.

4. Pakkumuse esitamine

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt aadressile hanked@valga.ee hiljemalt 21.01.2019 kell 13.00. Pakkumus peab kehtima vähemalt 90 päeva alates selle esitamisest.

5. Pakkumuste hindamine

5.1. Hankija kontrollib pakkumuste vastavust hankedokumentides sätestatud tingimustele ning hanke lähteülesandele.

5.2. Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse.

5.3. Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi, loobuda teenuse osade tellimisest või lükata tagasi kõik pakkumused kui nende maksumused ületavad selleks planeeritud eelarvet.

6. Läbirääkimised

6.1. Hankija peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi. Hankija peab läbirääkimisi eeldatavasti juhul, kui pakkumuse maksumused ületavad oluliselt hanke eeldatavat maksumust.

6.2. Läbirääkimisi võib hankija pakkujatega pidada kirjalikult e-posti teel. Läbirääkimiste käigus on hankijal õigus nõuda pakkujalt täiendavate dokumentide esitamist.

6.3. Läbirääkimiste objektiks on hankelepingu eseme ja hankelepingu tingimuste täpsustamine, vajadusel korrigeerimine ja sellest tulenevalt pakkumuse maksumus.

6.4. Hankija tagab kõigi pakkujate võrdse kohtlemise. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed ning hankija ei avalda läbirääkimiste käigus saadud pakkumusi puudutavat teavet.

6.5. Juhul kui hankija on pidanud läbirääkimisi, antakse pärast läbirääkimiste lõppemist pakkujatele võimalus esitada uus hinnapakkumine.

6.6.  Lähteülesande tõlgendamisel lähtutakse esmajoones lähteülesande eestikeelsest versioonist.

7. Tingimused

Ettemaksu ei teostata

Lisad:

Lisa 1. Valga-Valka regiooni turismiinfosüsteem  arenduse lähteülesanne (EST)

Lisa 2. Valga-Valka Tourist Information System initial development task (ENG)