UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valla haridusjuhid seadsid üheskoos arengusihte

Valga vallas on tänaseks üle aasta tegeletud hariduselu stardijoonele sättimisega. Selleks on korrastatud dokumentatsioon, lahendatud erinevaid probleeme, külastatud õppeasutusi, toetatud juhte ja ühtlustatud süsteemi tervikuna. Omavalitsuse jaoks on iga õppeasutus  isikupärane ja autonoomne. Valla soov on luua toetav raamistik ja leida õppeasutuste – huvikoolide, üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste vahel koostöövõimalusi ning luua lisandväärtusi valla õpilaste ja laste jaoks.

Selleks, et eesmärke ja võimalusi ühiselt lahti mõtestada, koguneti täna Valga muusikakooli, kus toimus haridusjuhtide infopäev. Külalisi tervitas valla haridusspetsialist Ivi Tigane, kes väljendas rõõmu, et esimest korda valla ajaloo jooksul on kokku kutsutud nii suur hulk haridussüsteemi sees ja ümber olevaid isikuid. "Soovime seda praktikat jätkata. Meile on oluline, et hoolekogude esindajad ja hariduskomisjonide liikmed oleksid protsessi kaasatud, et saaksime ühiselt targemaid otsuseid teha," rõhutas Tigane.

Valga vallavanem Margus Lepik tutvustas haridusjuhtidele omavalitsuse kavatsusi ja arenguplaane. Lepik rääkis, et valda on püütud üles ehitada selliselt, et kõigile jaguks tähelepanu, investeeringuid ja ressursse. "Proovime uut kooslust võimalikult ühtsena arendada, et ükski selle osa ei jääks kõrvale või teistest eraldi. Täna saame arutada, kuidas oma tööga toetada kogukondi, sest haridusasutused on tihtipeale need, mille ümber elu ja kogukond koondub. Otsime viise, kuidas neid rohkem toetada ja õhutame teidki kaasa rääkima," kõneles Lepik, kelle sõnul suuremaid muudatusi haridusvõrgus lähiajal plaanis ei ole. Vallavanem tutvustas lühidalt ka käesoleva aasta eelarvet, mis tagab õpetajate palgatõusu ning muusikakooli õpetajatele samaväärse tasu üldhariduskoolide õpetajatega, oluliseks suunaks on ka palgatasemete ühtlustamine kogu vallas. "Kuigi kõiki soove täita ei saa, kuid üritame igale poole panustada ja võimalikult palju probleeme lahendada," sõnas Lepik, märkides, et lähiaja kõige suuremaks investeeringuks on Priimetsa kooli hoone, mis peaks valmima 1. septembriks 2020. Vallavalitsus ootab ideid, mida teha Priimetsa kooli tänase hoonega. Jutuks tuli ka käesoleval kevadel kavas olev üleminek e-arvetele ning haridusvaldkonna infosüsteemide kasutusse juurutamine. "Üritame aasta lõpuks kogu asjaajamise paberkandjatelt ära saada ning minna täielikult üle e-lahendustele," lubas Margus Lepik.

Kultuurivaldkonna plaane tutvutas kohalviibijatele kultuurispetsialist Merce Mäe, muuhulgas tuli jutuks Valga/Valka kaksiklinna festival ning eesootav laulu- ja tantsupidu. Seejärel kõneles Maie Kitsing Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonnast õppeasutuste arengu planeerimisest ja sisehindamisest. Riigi eesmärk haridusvaldkonna planeerimisel on luua vajadustele vastavad õpivõimalused, tagada isiksusena väärika eneseteostuse võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus. Selle saavutamist võimaldavad muutunud õpikäsitlus, pädevad ja motiveeritud õpetajad, elukestev õpe ja õppevõimaluste vastavus töömaailma vajadustele, digipööre ning võrdsed võimalused õppeks. "Valitsuse hariduspoliitika on detsentraliseeritud, karmi järelvalvet enam ei teostada ning kohalikele omavalitsustele ja koolijuhtidele on antud suurem iseotsustamisõigus," selgitas Kitsing, kes andis kooli- ja lasteaiajuhtidele suuniseid arengukavade koostamiseks ning tulemuste mõõtmiseks.

Andmekaitse valdkonda käsitles vallavalitsuse jurist-sisekontrolör Urmas Tross, kelle hinnangul on meil väga vedanud, et Valga soovib olla kaasaegne ja arenev vald, mis ei pelga uuendusi. "Haridusjuhtide käes on valla tuleviku kujundamine. Peame küsima, mis saab nii meie välja antud kui meie hoolde usaldatud andmetest edasi. Andmete töötlemisel tuleb austada isiku soove ja huve," rõhutas Tross tutvustades erinevaid andmete töötlemisega seotud regulatsioone, mis puudutavad nii õpilaste kui asutuse töötajate isikuandmeid.

Infopäev teises pooles said sõna kohal viibivad koolide- ja lasteaedade juhid, hoolekogude esindajad ning valla hariduskomisjoni liikmed. Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuse esindaja Eda Tagametsa juhtimisel toimusid aruteluringid mitmetel huvitavatel teemadel. Vahetati mõtteid, millised on omavalitsuse ülesanded Valga valla hariduselu paremal toetamisel, kas ja kuidas hinnata käitumist ja hoolsust, mil viisil on kõige parem tunnustada õpetajaid ja haridustöötajaid. Samuti tuli jutuks, kuidas läheb meie haridussüsteemis muu koduse keelega lastel ning kuidas saavutada valla õppeasutuste vaheline koostöö. Vajadust nähti valla õppeasutuste vahelise praktikate jagamise soodustamiseks ning tihedamaks koostööks sotsiaal- ja haridusvaldkonna vahel.