UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Kehtestati Kungla tn 24c ja lähiümbruse detailplaneering

Valga Vallavolikogu 31.05.2019. a otsusega nr 114 kehtestati Valga linna Kungla tn 24c ja selle lähiümbruse detailplaneering.

Valminud detailplaneeringuga antakse uus ehitusõigus Kungla tn 24c krundile inimeste kogunemishoone (sakraalhoone) ja abihoone püstitamiseks. Põhihoone maht on planeeritud krundi Kungla tänava poolsele osale. Abihoone püstitamiseks on ettenähtud hoonestusala krundi sisemusse. Kungla tn 24c krundile määratakse planeeringuga järgmine ehitusõigus:

  • Krundi kasutamise sihtotstarve – ühiskondlike hoonete maa,
  • Hoonete suurim lubatud arv – 2 (põhihoone ja abihoone),
  • Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind – 350 m2,
  • Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus – kuni 11 m (3 korrust) põhihoonel ja kuni 5 m (1 korrus) abihoonel,
  • Hoonete suurim lubatud sügavus – 1 korrus põhihoonel.

Planeeringualale kavandatakse juurdepääs Kungla tänavalt. Mootorsõidukite parkimine on lahendatud krundil. Planeeritud on kuni 18 parkimiskohta. Planeeringuga on lahendatud ka tehnovõrkudega ühendamine ja võrkude põhimõttelised asukohad. Planeeringuga on tagatud krundi 20 % ulatuses haljastamine.

Detailplaneeringuga muudetakse Valga linna üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas. Korterelamumaa asemel planeeritakse ühiskondlike hoonete maa. Nimetatud muudatus on üldplaneeringu tervikliku lahendusega sobiv ja ei takista üldplaneeringuga seatud eesmärkide täitmist.

Planeeringu menetluse käigus on antud eelhinnang detailplaneeringu elluviimisega kaasneda võiva eeldatava mõju kohta majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele ja looduskeskkonnale, mille tulemusena leiti, et olulist keskkonnamõju ei kaasne ning keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata.

Kehtestatud detailplaneeringuga ja kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel https://www.valga.ee/238 .