UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Kutse vallavolikogu istungile

                                                                                                                                                      

Valga Vallavolikogu I koosseisu VII istung toimub reedel, 2.märtsil 2018
algusega kell 13:00 Lüllemäe Kultuurimajas


KUTSE ISTUNGILE


Valga                                                                                                 19.02.2018 nr 3-2/20


ISTUNGI PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

PÄEVAKORRAPUNKT/ EELNÕU nr

ETTEKANDJA

KAASETTEKANDJA

1.

Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse
andmine.
(OE 1-4/19)

asevallavanem
Enno Kase

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

kultuuri-, spordi- ja noorsootöö-komisjoni esimees Ester Karuse

2.

Valga valla jäätmehoolduseeskiri.
(ME 1-4/14)

keskkonnaspetsialist
Anni Teetsmann

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

korrakaitsekomisjoni esimees Marek Käis

3.

Valga Keskraamatukogu kasutamise eeskiri.  (ME 1-4/15)

Valga Keskraamatu-kogu direktor
Endla Schasmin

kultuuri-, spordi- ja noorsootöö-komisjoni esimees Ester Karuse

4.

Valga Keskraamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord. (ME 1-4/16)

Valga Keskraamatu-kogu direktor
Endla Schasmin

kultuuri-, spordi- ja noorsootöö-komisjoni esimees Ester Karuse

rahanduskomisjoni esimees
Vilju Arna

5.

Valga valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord. (ME 1-4/22)

asevallavanem
Kalmer Sarv

hariduskomisjoni esimees
Lauri Drubinš

6.

Õru Vallavolikogu 20.02.2017 otsuse nr 3 „Õru Lasteaed-Algkooli pedagoogide töötasustamisaluste kinnitamine" kehtetuks tunnistamine. (OE 1-4/21)

asevallavanem
Kalmer Sarv

 

7.

Valga vallavara eeskiri.
(ME 1-4/23)

asevallavanem
Enno Kase

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

rahanduskomisjoni esimees
Vilju Arna

revisjonikomisjoni esimees
Allain Karuse

8.

Taheva Vallavolikogu 13.10.2017 otsuse nr 25 kehtetuks tunnistamine. (OE 1-4/25)

asevallavanem
Enno Kase

 

9.

Määruste kehtetuks tunnistamine.
(ME 1-4/24)

jurist vallasekretäri ülesannetes
Anastasija Kikkas

 

10.

Valga valla 2018.aasta eelarve.  
(ME 1-4/6)

rahandusteenistuse juhataja

Imbi Rõivassepp

korrakaitsekomisjoni esimees Marek Käis

sotsiaalkomisjoni esimees
Külli Laugesaar

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

kultuuri-, spordi- ja noorsootöö-komisjoni esimees Ester Karuse

hariduskomisjoni esimees
Lauri Drubinš

revisjonikomisjoni esimees
Allain Karuse

rahanduskomisjoni esimees
Vilju Arna

11.

Vallavolikogu arengu- ja majandus-komisjoni koosseisu muutmine.
(OE 1-4/12)

arengu- ja majandus-komisjoni esimees
Ilmar Tõlner

 

12.

Volituste andmine. (OE 1-4/18)

ehitus- ja planeerimis-teenistuse juhataja
Urmas Möldre

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

13.

Isikliku kasutusõiguse seadmine ja sama osa avalikuks kasutuseks määramine.
(OE 1-4/20)

ehitus- ja planeerimis-teenistuse juhataja
Urmas Möldre

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

14.

Omafinantseeringu tagamine. (OE 1-4/17)

asevallavanem
Viktor Mägi

rahanduskomisjoni esimees
Vilju Arna

15.

Valga Vallavolikogu esindajate määramine. (OE 1-4/13)

vallavolikogu esimees Külliki Siilak

 

16.

Kinnituse andmine. (OE 1-4/26)

asevallavanem
Jüri Konrad

rahanduskomisjoni esimees
Vilju Arna

17.

Valga vallavanema ametiauto kasutamine.
(OE 1-4/27)

jurist vallasekretäri ülesannetes
Anastasija Kikkas

 

18.

Informatsioon ja muud küsimused:
18.1 Ülevaade olulisemast Valga vallas ja vallavalitsuses veebruaris 2018.

vallavanem
Margus Lepik

 

 

Istungile kutsutud: vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Enno Kase, asevallavanem Jüri
Konrad, asevallavanem Viktor Mägi, asevallavanem Kalmer Sarv, vallavalitsuse liige Arno Uprus,
vallavalituse liige Mati Kikkas, jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas,
rahandusteenistuse juhataja Imbi Rõivassepp, ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas
Möldre, keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann, Valga Keskraamatukogu direktor Endla
Schasmin, kommunikatsioonijuht Kaja Mõts.

Pärast vallavolikogu istungit, orienteeruvalt algusega kell 16:30 kuni kell 18:00 toimub samas
Valga Vallavolikogu liikmete ja Valga Vallavalitsuse liikmete kohtumine vallarahvaga.

Vallavolikogu esimees
Külliki Siilak
Kylliki.Siilak@volikogu.valga.ee

 

Koostas: Ene Elango
Volikogu sekretär
7661553; 5290353
volikogu@valga.ee