UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavalitsus kuulutab välja Õru piirkonna talihoolduse hanke

Valga Vallavalitsus (edaspidi hankija) kuulutab välja hanke „Valga valla Õru piirkonna teede talihooldus.

1. Hankelepingu ese

1.1 Hankelepingu esemeks on lumetõrjetööde teostamine Valga valla Õru piirkonna valla hallatavatel teedel, tänavatel ja parklates.

1.2 Hanke lühikirjeldus: Pakkuja on kohustatud teostama esmase ligipääsetavuse tagamiseks lumetõrjet piirkonna teedel (sh ka teelõigud majapidamisteni). Riigimaanteede ning majapidamiste parkimisplatside, hoovide jms puhastamine ei kuulu käesoleva hankega tellitavate tööde hulka. Töö mõõtühikuks on töö tund. Töö piirkonda jõudmise ega piirkonnast lahkumise aega ei arvestata lumetõrje arvestuse sisse. Pakkuja peab olema valmis alustama lumetõrjet mitte hiljem kui ühe tunni jooksul alates tellimuse saamisest.

Teede kogupikkus on 11,4 km, neist tänavaid Õru alevikus 1,3 km. Parklaid ja plates on vallas 4900m2, kergliiklusteid 1,4 km.

2. Tööde täitmise tähtaeg

2.1 Tööde täitmise tähtaeg on üks talveperiood (talveperiood 2018/2019).

3. Töövõtulepingu tingimused

3.1 Töövõtulepingu tingimused (sh nõuded lumetõrjele) on hankedokumentide lisas 1.

4. Pakkujale esitatavad nõuded

4.1 Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse §-st 38 tulenevaid hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid.

4.2 Pakkuja peab tööde teostamisel kasutama piirkonna kohta vähemalt ühte 80 hj või suurema võimsusega traktorit. Traktori ja selle garažeerimise asukoht peab olema piirkonnast mitte kaugemal kui 10 km.

5. Pakkumuse esitamisel nõutavate dokumentide loetelu

5.1 Hankemenetluses osalemise avaldus vastavalt hankedokumentide lisa 2 vormile.

5.2 Pakkuja kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta vastavalt hankedokumentide lisa 3 vormile.

5.3 Pakkuja kinnitus kasutatava tehnika ja personali kohta vastavalt hankedokumentide lisa 4 vormile koos traktori registreerimistunnistuse koopiaga.

5.4 Pakkumuse maksumus (eurodes koos käibemaksuga) vastavalt hankedokumentide lisa 5 vormile. Pakkumuse maksumus ei või olla tingimuslik ja peab mistahes ajahetkel, sh hankelepingu täitmise ajal olema sõltumatu inflatsioonist, valuutakurssidest jms.

6. Pakkumuse esitamine

6.1 Pakkumuse vormistamise keel on eesti keel.

6.2 Pakkumus peab olema jõus 30 kalendripäeva, arvates pakkumiste esitamise päevast.

6.3 Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.11.2018 kell 16:00 ja esitamise koht Valga Vallavalitsus (Puiestee 8 Valga Valgamaa 68203). Pakkumuse võib saata digitaalselt allkirjastatult meiliaadressile hanked@valga.ee

7. Pakkumuste avamine ja hindamine

7.1 Pakkumuste avamine ei ole avalik.

7.2 Hankija võrdleb ja hindab ainult tingimustele vastavaid pakkumusi.

7.3 Ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus.

7.4 Kui pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse või hankija majanduslikud võimalused on hankijal õigus pidada läbirääkimisi pakkumuse maksumuse alandamiseks.

7.5 Läbirääkimiste käigus antakse pakkujale võimalus täpsustada ja vajadusel täiendada oma pakkumust.

7.6 Lõplik pakkumus ei tohi olla hankija jaoks majanduslikult ebasoodsam kui pakkuja esialgne pakkumus. Hankija ei avalda läbirääkimiste käigus saadud informatsiooni teistele pakkujatele.

7.7 Hankija jätab endale õiguse lükata esitatud pakkumused tagasi, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse või hankija majanduslikud võimalused.

7.8 Hankija teavitab hankemenetluse tulemustest kõiki pakkujaid pärast tulemuste kinnitamist.

Küsimuste korral palume need saata meilile arno.uprus@valga.ee tel +372 53416395 Arno Uprus.