UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavolikogu I koosseisu 13. istung 23. novembril 2018

Reedel, 23. novembril  toimus Valga Vallavolikogu istung  Valga raudteejaamas. Kohale tuli 26 volikogu liiget, lisaks kutsutud vallavalitsuse spetsialistid.

Valga Vallavolikogu otsustas:

kinnitada
Tsirguliina Rahvamaja, Hargla Maakultuurimaja, Lüllemäe Kultuurimaja, Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ning Valga Muusikakooli põhimäärused;

huvitegevuse toetusfondi kasutamise korra;
huvitegevuse toetusfondi kasutamise korraga kehtestatakse Valga valla eelarvest eraldatava huvihariduse ja huvitegevuse ringide edasiarendamise ja uute huvihariduse ja huvitegevuse ringide käivitamiseks toetuse taotlemise, menetlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise, toetuse kasutamise ning aruandluse esitamise kord.
Fondist on võimalik toetust taotleda Valga vallas tegutsevatel mittetulundusühingutel, Valga valla haridusasutustel, Valga valla allasutustel ja muudel ühingutel, mis tegelevad noortega vanuses 7 kuni 19 eluaastat. Esitatud taotlused vaatab läbi  noorte omaalgatuslikele projektide hindamise komisjon ning teeb valitsusele ettepanekud toetuse eraldamise osas.

sporditegevuse toetamise korra;
määrus reguleerib Valga valla eelarvest Valga vallas tegutsevatele spordiklubidele ja sporti arendavatele ühingutele toetuste eraldamise korra. Eesmärgiks on toetada Valga vallas tegutsevaid spordiklubisid, tagada spordiga tegelemise järjepidevus ja soodustada sportlikke tegevuste korraldamist, mis on suunatud Valga valla elanikele ja külastajatele mujalt. Toetusliike, mida määruses käsitletakse, on viis: treenerite tasustamise toetus, pearaha, tegevustoetus, spordiürituste korraldustoetus ja projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu toetus. Esitatud taotlused vaatab läbi Vallavalitsuse spordialaste toetuste määramise komisjon ja teeb valitsusele ettepanekud eraldamiste osas. Määruses on toodud tähtajad taotluste esitamiseks ja ka ajad, mille jooksul Vallavalitsus peab tegema otsuse toetuse eraldamise või mitteeraldamise osas.

määrata
Valga valla 2018 - 2019. aasta majandusaasta aruande auditeerijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.

taotleda
Maa-ametilt munitsipaalomandisse sotsiaalmaana järgmised Valga vallas asuvad maaüksused:  Kaagjärve küla Alamõisapargi, pindalaga 7 333 m2, maakasutuse sihtotstarbega üldkasutatav maa. Vallavalitsusel on plaanis maaüksusele rajada laste mänguväljak;

Raavitsa küla Mooni tn 12, pindalaga 950 m2, maakasutuse sihtotstarbega üldkasutatav maa.  Vallavalitsuse peamiseks munitsipaalomandisse taotlemise eesmärgiks on vajadus antud maaüksusele rajada tuletõrje veevõttu koht.

garanteerida
omafinantseering kuni 400 000 eurot projekti „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018" elluviimiseks eelarveaastatel 2019 ja 2020. Projekt hõlmab järgmisi Valga valla külasid ja alevikke: Kaagjärve, Lüllemäe, Riisali, Koikküla, Laatre, Tsirguliina, Tagula, Priipalu, Õru ja Õruste - kokku 512 valgustuspunkti. Koguprojekti maksumus ligemale miljon eurot.

seada
Valga valla omandis olevale Petseri tn 4 maaüksusele isikliku kasutusõiguse  korteriühistu Valga vald, Valga linn, Petseri tn 2 korteriühistu kasuks. Isikliku kasutusõiguse esemeks on Petseri tn 4 maa-alale ehitatav parkimisala; isiklik kasutusõigus seatakse tasuta ja  tähtajatult; korteriühistul  on isikliku kasutusõigusega koormatud maa-ala kasutamise, hooldamise ja parendamise õigus.

Kalev Härgi arupärimisele vastas vallavolikogu esimees Külliki Siilak.  Arupärimine käsitles  volikogu poolt ametisse valitud, nimetatud või kinnitatud isikule kehtestatud arupärimise korrast kinnipidamist.

Valga Vallavalitsuse teenistuste tegemistest  novembrikuus andis ülevaate vallavanem Margus Lepik. Lisaks vastas ta volikogu liikmete poolt esitatud küsimustele jäätmemajanduse ja prügiveo ning Valga-Valka kaksiklinna eristaatuse taotlemise teemadel.

Arupärimised edastasid volikogu esimehele Monika Rogenbaum, kes esitas arupärimise rahanduskomisjoni esimehele Vilju Arnale ja Kalev Härk, kes esitas arupärimise asevallavanem Jüri Konradile. Arupärimistele oodatakse vastuseid nii kirjalikult kui suuliselt. Suuliselt annavad oma vastused arupärimisele  Arna ja Konrad järgmisel vallavolikogu istungil, mis toimub 14. detsembril.