UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Vallavolikogu istungil kinnitati valla munitsipaalhariduse pedagoogide töötasustamise alused

Täna, 2. veebruaril kogunesid Valga vallavolikogu liikmed kuuendale istungile Valga kultuuri- ja huvialakeskuses.  Arutusel oli 12 päevakorrapunkti ja kohale saabus 26 volikogu liiget.

Esmalt oli päevakorras valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 2018-2029 eelnõu,  mis paneb paika investeeringute lühemad ja pikemad perspektiivid. Antud eelnõu kinnitati ühehäälselt.

Istungil sai kinnitatud ka noorte omaalgatuslike projektide kord; kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni muudetud koosseis ja hallatavate asutuste tegevuse lõpetamise otsus. Viimase puhul tuleks kindlasti täpsustada, et see puudutas raamatukogude ja noortekeskuste registrist kustutamist, mis ei tähenda aga seda, et asutused tegevuse lõpetaksid.

„Viime haruraamatukogud  ja noortekeskused ühtse juhtimise alla ning asutused tegutsevad edasi. Seega ei pea keegi kartma, et Õru valla noortekeskus Noortepada peale registrist kustutamist enam ei tegutse. Raamatukogud muutuvad Valga keskraamatukogu haruraamatukogudeks. Samuti jäävad edasi tegutsema piirkondlikud noortekeskused, küll aga Valga Avatud Noortekeskuse all," täpsustas asevallavanem Kalmer Sarv.

23 poolthäälega sai vastu võetud Valga valla munitsipaalhariduse pedagoogide töötasustamise alused. Näiteks üldhariduskooli abiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja ja huvialajuhi töötasu alammäär on 990 eurot kuus ja lasteaedade pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavate kõrgharidusega pedagoogide kuu töötasu alammäärad atesteerimisel omistatud ametijärkudele vastavalt 978 – 1035 eurot kuus jne.

Volikogu istungil lisati, et määruse menetlemisel komisjonis tehti ka ettepanek üldhariduskooli abiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja, huvijuhi ning lasteaedade ja huvikoolide noorempedagoogi, pedagoogi, vanempedagoogi, pedagoog-metoodiku ja huvikooli kõrgharidusega pedagoogi töötasu alamäär võiks olla 1000 eurot.  „Rõhutan siin sõna „miinimum". Asutuse juhil on alati võimalik tasu tõsta ja selline valikuvabadus peab igal asutuse juhil olem," selgitas asevallavanem Kalmer Sarv.

Lisaks otsustas vallavolikogu anda loa lepingu sõlmimiseks mittetulundusühinguga Valga Spordiselts „Kalev", mis tähendab, et vallavalitsus võib korvpallimeeskonna tegevust toetada 2017/2018 hooajal kuni 33 00o euroga.

Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamine delegeeriti omavalitsuste liidule ning kinnitati Valga linna 2017.aasta eelarve omalaekumiste määrus.

Samuti läbis esimese lugemise valla 2018.aasta eelarve, millele tehti juba vallavolikogu komisjonides parandusettepanekuid, mis eelarve järgmiseks lugemiseks sisse paluti viia. Tegemist on valla põhitegevuse eelarvega  kogumahus 20 017 747 eurot. Vastava eelnõuga saab tutvuda vallavalitsuse kodulehel.

Vallavolikogu liige Monika Rogenbaum tegi ettepaneku moodustada vallavolikogu alatine küla - ja asumisliikumise komisjon. „Selline komisjon on praktiliselt kõigis omavalitustes ja ma leian, et selle komisjoni tegevus on samatähtis kui teistel komisjonidel. Komisjoni eesmärgiks oleks kogukondade koostööd tõhustada ja ääremaastumise vähendamine läbi külaliikumise hoogustamise. Leian, et hõreasustusega maapiirkond vajab sellist komisjoni," selgitas Rogenbaum.

Ettepaneku poolt hääletas seitse volinikku, kolm olid erapooletud ning  16 volinikku mõtet ei pooldanud, kuna soovisid asja veel kaaluda ning ideed arutada.Volinike enamus arvas, et valla
juhtimine peaks olema piem valdkonnapõhine kui territoriaalne.  

Valga vallavanem Margus Lepi, tegi volikogu liikmetele ülevaate vallavalitsuse olulisematest tegevustest jaanuaris.

„Tööle asus viis spetsialisti, kuid mõned ametikohad on veel täitmata. Tegeleme erinevate projektide jätkutegevusega. Samuti on väikeprojekte, mis on tulnud üle ühinenud valdadest. Haridus- ja kultuuriteenistus tegeleb igapäevase tööga ja alanud on maakondlikud olümpiaadid.  Kindlasti tuleb märkida, et Valga noortekeskus pälvis aasta noortekeskuste tiitli," ütles vallavanem.

Ülevaatest tuli välja, et rahvastikuregistri andmetel on Valga vallas 01.01.2018. a seisuga 16 645 elanikku, neist mehi 8079 ja naisi 8566.  „Mis puutub perekonnaseisutoimingutesse, siis  31. jaanuarist kehtestasime Valga vallavalitsuse perekonnaseisualaste teenuste hinnakirja. Vastavalt sellele on pidulik kombetalitus Valga raekojas esmaspäevast-neljapäevani 30 eurot/üritus, reedel ja laupäeval 50 eurot/üritus ning abielu piduliku kombetalituse korraldamine väljaspool raekoja ruumi on 295 eurot/üritus pluss transport. Selliste teenustega on välja tulnud ka teised maakonna keskused ning võrreldes nendega on teenuse hind tunduvalt madalam," selgitas Lepik.

Kokkuvõttes märgiti ära valla uue sümboolika tegevused. Nimelt laekus Valga uuele sümbolikale 37 ettepanekut, millest sümboolikakomisjon valis välja neli tööd, mis lähevad üsna pea rahvahääletusele.

„Alates 1. veebruarist pakub Valga vallas jäätmeveo teenust Ragn-Sells AS. Seoses teenusepakkuja vahetumisega on klientidel tekkinud mitmeid küsimusi, millest enamlevinutele saab vastuse valla kodulehelt. Rääkides sotsiaaltöö teenistusest, siis see osakond tegeleb peaasjalikult uue valla käivitamisega ja tegevuste koordineerimisega sotsiaalteenistuses. Kommunikatsiooniteenistuses eesimeseks prioriteediks on uue kodulehe käivitamine, millega on praeguseks juba alustatud ning  see täieneb pidevalt," selgitas vallavanem Margus Lepik oma ettekannet lõpetades.

Järgmine Vaga vallavolikogu toimub 2. märtsil Lüllemäel.