« Tagasi

15.06.2022 toimus Valga Vallavolikogu II koosseisu 9. istung

Volikogu istungist võtsid osa kõik 25 liiget.

Istungil otsustati:

Kinnitada Valga valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne on kättesaadav siit.

Anda nõusolek Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimiseks ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenike Valga valda elama asumisel tekkivate järgmiste kulude katmise korraldamiseks:

  1. eluruumi ühekordselt sõlmitava üürilepingu sõlmimisega seotud kulu;
  2. tõlketeenuse kulu.

Jätta rahuldamata vaide esitaja poolt 28. aprillil 2022 Valga Vallavolikogule esitatud vaie Valga Vallavolikogu 30. märtsi 2022 otsuse nr 25 „Valga Kaugõppegümnaasiumi tegevuse lõpetamine" kehtetuks tunnistamiseks.

Otsustati muuta Valga Vallavolikogu 26. aprilli 2019 määruses nr 82 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad" toodud eluasemekulude piirmäärasid alljärgnevalt:

  • üür kuni 4 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus – kehtiv piirmäär kuni 3 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus (tõus 1 € ühiku kohta);
  • eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset, kuni 4 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus (uus kululiik alates 01.07.2022);
  • veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus ja/või kuivkäimlate ja septikute tühjendamine kuni 16 eurot iga pereliikme kohta kuus – kehtiv piirmäär kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus (tõus 1 € ühiku kohta);
  • soojaveevarustuseks tarbitud soojus-, elektrienergia või kütuse maksumus kuni 16 eurot iga pereliikme kohta kuus – kehtiv piirmäär kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus (tõus 1 € ühiku kohta);
  • kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus mittekaugkütte korral, sh küttematerjali ülestöötamise kulu, kuni 4 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus – kehtiv piirmäär kuni 3 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus (tõus 1 € ühiku kohta);
  • elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 35 eurot perekonna esimese liikme kohta ja kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus – kehtiv piirmäär kuni 30 eurot perekonna esimese liikme kohta ja kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus (tõus 5 € ühiku kohta);
  • olmejäätmete veotasu kuni 6 eurot iga pereliikme kohta kuus – kehtiv piirmäär kuni 5 eurot iga pereliikme kohta kuus (tõus 1 € ühiku kohta).

Asevallavanem Kaupo Kutsar vastas volikogu liikme esitatud arupärimisele, mis puudutas Tambre tee rekonstrueerimist.

Istungi lõpus andis vallavanem Monika Rogenbaum ülevaate vallavalitsuse teenistuste tööst ja vastas esitatud küsimustele.

Järgmine Valga Vallavolikogu istung toimub 24. augustil 2022.