« Tagasi

Pakkumuskutse „Valga valla ajutiste välikäimlate paigaldamine ja hooldamine 2023"

Pakkumuskutse „Valga valla ajutiste välikäimlate paigaldamine ja hooldamine 2023"

1. Valga Vallavalitsus soovib suvehooajaks Valga valda koos hooldusega paigaldada 17 välikäimlat. Teenuse osutamise lähteülesanne on esitatud hankedokumendi lisas 1.

2. Hinnapakkumus tuleb vormistada Valga Vallavalitsuse nimele.

3. Hinnapakkumuste esitamise tähtaeg on 21.04.2023 kell 12.00 e-posti aadressile hanked@valga.ee

4. Pakkumuse maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohaseks täitmiseks.

5. Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi pakkumuste hinna vähendamise eesmärgil. Pärast läbirääkimisi võib hankija teha pakkujatele ettepaneku kohaldatud tingimustel pakkumuse esitamiseks.

6. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui:

6.1. tekib vajadus hankelepingu eset olulisel määral muuta;

6.2. hanke läbiviimise aluseks olevad tingimused on oluliselt muutunud ja seetõttu osutub hankelepingu sõlmimine mittevajalikuks või võimatuks;

6.3. kõigi pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

7. Eduka pakkumuse valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus. Kui võrdselt madalaima hinnaga pakkumuse on esitanud mitu pakkujat, selgitatakse edukas pakkumus liisuheitmise teel, mis toimub pakkujate volitatud esindajate juuresolekul. Liisuheitmise koht ja aeg teatatakse eelnevalt pakkujatele.

8. Hankelepingu projekt on lisatud hankedokumentidele (lisa 2). Leping allkirjastatakse digitaalselt. Edukaks tunnistatud pakkumuse esitaja peab hankelepingu allkirjastama kahe päeva jooksul selle saamisest arvates.

9. Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi või ei sõlmi hankelepingut hanketeates määratud tähtaja jooksul või kui edukaks tunnistatud ja hankelepingu sõlminud pakkuja ei asu hankelepingut täitma ja hankeleping lõpetatakse, on hankijal õigus hinnata pakkumusi uuesti ja tunnistada edukaks hinna poolest järgmine pakkumus. Pakkumuste  maksumuse vahe katab esialgselt edukaks tunnistatud pakkuja.

Lähteülesanne

Leping

Küsimuste korral palume ühendust võtta aadressil kaupo.kutsar@valga.ee.