« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 02.02.2022 istungi kokkuvõte

Foto: Ragnar Vutt

Valga Vallavalitsuse 02.02.2022 istungil otsustati:

Omandada Valga vallale kokkuleppel kinnisasja omanikuga raha eest Valga valla, Valga linna, E. Enno tn 18 korteriomandid ning maksta maksta kinnisasja omanikule tasu 4 500 eurot ja täiendavaid hüvitisi summas 2 574 eurot ja 24 senti. Omandada otsustati järgmised korterid:  

 • Korteriomand nr 2 (registriosa nr 1617840);
 • Korteriomand nr 3 (registriosa nr 1455040).

Muuta Valga Vallavalitsuse 17. novembri 2021 korralduse nr 439 „Valga Lasteaed Buratino hoolekogu koosseisu kinnitamine 2021/2022. õppeaastaks" ning kinnitada Sajajalgse rühma esindajaks hoolekogus Erge Vaiksoo.

Võõrandada avaliku enampakkumise korras järgmine vallale kuuluv vara:

 • Korteriomand Kesk tn 7-3, Valga linn, Valga vald, registriosa nr 1248840 alghinnaga 7 000 eurot, tagatisraha 700 eurot;
 • Korteriomand Pargi tn 14-18, Valga linn, Valga vald, registriosa nr 1897040 alghinnaga 5 000 eurot, tagatisraha 500 eurot.

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 23. detsembri 2021 korraldus nr 520 „Pärandi vastuvõtmine".

Võtta vastu 10. november 2000 surnud eraisiku (elukoht Tagula küla, Valga vald) pärandvara.

Anda otsustuskorras tähtajatult kasutusse Valga vallale kuuluv korteriomand asukohaga Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12-7 (üldpind 54,0 m²) tingimustel:

 • üürnik tasub üüri 5 eurot üldpinna ühe ruutmeetri eest kuus;
 • üürnik tasub lepingu sõlmimisel ettemaksuna tagatisraha ühe kuu üüri ulatuses;
 • üürnik tasub korteriomandiga seotud kõrvalkulud ja kannab seotud maksud ning koormised.

Väljastada kasutusluba Valga vallas Tagula külas Potsepa kinnistule (katastritunnus 82002:004:0019) püstitatud kasvuhoonele (ehitisregistri kood 121373772).

Anda nõusolek sundvalduse seadmiseks Elektrilevi OÜle (registrikood 11050857) alljärgnevatele Valga Valla omandis olevatele kinnistutele maakaabelliinide paigaldamiseks:

 • Valga vald, Valga linn, Lepa tänav (85401:001:0045). Sundvalduse pindala ligikaudu 140 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Ravila tänav (85401:001:0036). Sundvalduse pindala ligikaudu 51 m2.

Taotleda Valga valla munitsipaalomandiosse Valga vallas Iigaste külas asuv maaüksus katastritunnusega 85501:001:0481 ja määrata see ehitise teenindamiseks vajalikuks maaks aadressiga Valga vald, Iigaste küla, Lauda, ning sihtotstarbeks 100% tootmismaa.

Määrata Valga linnas Kadaka tn 4 maaüksuse (katastritunnus 85401:017:0970; pindala 1146 m2; 100% elamumaa) ja Redise tn 1 maaüksuse (katastritunnus 85401:017:1290; pindala 1286 m2; 100% elamumaa) piiride muutmisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed:

 • Valga vald, Valga linn, Kadaka tn 4, 100% elamumaa;
 • Valga vald, Valga linn, Redise tn 1, 100% elamumaa.

Muuta Valga Vallavalitsuse 20. oktoobri 2021 korralduse nr 404 „Valga Kaugõppegümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine" preambulat ja sõnastada see järgmiselt:

„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Valga Vallavolikogu 02.03.2018 määruse nr 22 „Valga valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord" § 11 lõike 1 alusel ja arvestades Valga Kaugõppegümnaasiumi 22. september 2021 direktori ettepanekuga nr 2-5/1 (dokumendi registreerimisnumber vallavalitsuse dokumendiregistris 14-1.2/3337), annab Valga Vallavalitsus korralduse".

Kinnitada 25.01.2022 lõppenud enampakkumiste läbiviimise tulemus ja võõrandada raiejäätmed hinnangulise mahuga 1 060,612 m3 Renlog Eesti OÜ-le hinnaga 9,66 eurot/m3 koos käibemaksuga.

Kuulutada avatuks "Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas" 2022. aasta taotlusvoor alates 14. veebruarist 2022.

Kinnitada komisjon Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetmest toetuste taotluste hindamiseks koosseisus:

 • Komisjoni esimees: Kaupo Kutsar;
 • komisjoni aseesimees: Mare Raid;
 • liikmed:
  • ehitusjärelevalve spetsialist Iivika Voode;
  • majandushalduse spetsialist Janek Rennu;
  • vallavalitsuse liige Marek Mekk.

Edastada Valga Vallavolikogu 23. veebruari istungile otsuse „AS Valga Vesi laenu garanteerimine Lüllemäe ja Kaagjärve veemajandusprojektide elluviimiseks" eelnõu.