« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 06.09.2022 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 06. septembri 2022 istungil otsustati:

Eraldada:

- Eraldada mittetulundusühingule Sooru Arendus toetust 235 eurot kohaliku omaalgatuse programmi poolt rahastatud projekti „Kogukonna kogemuskohvikud" omafinantseeringu katmiseks.

- Eraldada Valga Keskraamatukogule haruraamatukogudesse postmarkide, ümbrike ja postkaartide müügile võtmiseks 200 eurot ja vallahooldusteenistusele Laatre I kalmistu prügi veoks 2220 eurot.

Väljastada:

- Väljastada kasutusluba Valga linn, Nurme tn 23 kinnistul asuvale rekonstrueeritud ja laiendatud elumajale.

Võõrandada:

- Võõrandada avaliku enampakkumise korras järgmine vallale kuuluv vara:

* korteriomand Raudtee tn 23-1, Valga linn, Valga vald alghinnaga 1000 eurot, tagatisraha 100 eurot;

* kinnistu Pihlaka tn 16a, Valga linn, Valga vald alghinnaga 1000 eurot, tagatisraha 100 eurot;

* kinnistu Laanemetsa külaplats, Laanemetsa, Valga vald alghinnaga 5000 eurot, tagatisraha 500 eurot.

- Võõrandada otsustuskorras tasuta AS-le Valga Vesi kinnistu asukohaga Valga vald, Karula küla, Kõomäe ja kinnistul asuv ehitis-puurkaev.

Kinnitada:

- Kinnitada 26. augustil 2022 toimunud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused ja anda Valga vallale kuuluvad kaupluseruumid pindalaga 249,6 m2 asukohaga Kirikumõisa tee 1, Lüllemäe küla, Valga vald OÜ Nodimäe kasutusse. Üür on 55 eurot kuus, kõik ruumidega seotud kõrvalkulud jäävad kasutaja kanda.

- Kinnitada Valga Keskraamatukogu arengukava aastateks 2022–2026.

Võtta vastu:

- Võtta vastu kolme surnud isiku pärandvara.

Anda:

- Anda nõusolekud Elektrilevi OÜle sundvalduse seadmiseks Valga vallas üheksale kinnistule ja Enefit Connect OÜ-le viiele kinnistule.

- Anda otsustuskorras kahe eraisiku kasutusse Valga vallale kuuluvad korteriomandid asukohaga Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12.

Määrata:

- Määrati Karula metskond 14, Kalli, Keldusilla, Väike-Nigle, Kesknurme, Kaalukoja maaüksuste jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed.

- Määrata Sireli tn 9 maaüksuse ja Väike-Nelgi tn 2 piiride muutmisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed.

Taotleda:

- Taotleda Valga valla munitsipaalomandiosse Valga vallas Tsirguliina alevikus asuv maaüksus ja määrata see ehitise teenindamiseks vajalikuks maaks aadressiga Valga vald, Tsirguliina alevik, Vabriku tn 2.

- Taotleda Valga valla munitsipaalomandisse Valga vallas Tagula külas asuv Antsla tee 6 maaüksus 1/3 osas vastavalt välja antud pärimistunnistusele.

Vabastada:

- Vabastada LC Valga Säde Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ruumide kasutamise eest tasu maksmisest seoses 18. novembril 2022 toimuva Valga valla laste vaimse tervise seminariga „Ennetada, märgata ja sekkuda".

- Vabastada SA Valgamaa Arenguagentuur tagasiulatuvalt Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ruumide kasutamise eest üüri maksmisest 50% ulatuses seoses 25. augustil 2022 toimunud üritusega „Valgamaa Hariduskonverents 2022".

- Vabastada Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing tagasiulatuvalt Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ruumide kasutamise eest üüri maksmisest 50% ulatuses seoses 26. augustil 2022 toimunud üritusega „Lapsed kooli".

Kehtestada:

- Kehtestada Valga valla Jaanikese küla Jaanikese motokompleksi detailplaneering.

Nõustuda:

- Nõustuda Valga vallas Tagula külas hoonele teenindamiseks vajaliku maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil ehitise omanike kasuks.

Moodustada:

- Moodustada omavalitsuse rahvatervisealaste ülesannete täitmiseks Valga valla rahvatervise töörühm ja määrati töörühmale ülesanded.

Valga Vallavolikogule:

- Valga Vallavolikogule otsuse eelnõu „Loa andmine vallavara võõrandamiseks kirjaliku enampakkumise korras", mille sisuks on vallavalitsusele loa andmine enampakkumise korras võõrandada kasvava metsa raieõigust järgnevalt:

1.1 Väike-Stoke maaüksuselt raadamine eraldisel 0, hinnangulise raiutava mahuga 349 tm, lageraie eraldistel 27; 28 ja 29, hinnangulise raiutava mahuga 834 tm ja harvendusraie eraldisel 26 hinnangulise raiutava mahuga 134 tm.

1.2 Siidre maaüksuselt raadamine eraldisel 0, hinnangulise mahuga 161 tm.

Võõrandatava vara alghind on 57 642 eurot.

- Esitada Valga Vallavolikogule määruste "Valga valla eelarvestrateegia 2023–2027" ja „Tsirguliina Rahvamaja põhimäärus" eelnõud.

FOTO: Unsplash, Elisabeth Tõnisson