« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 28.03.2022 erakorralise istungi kokkuvõte

Vallavalitsuse 28.03 istungil otsustati:

 1. Tuvastada reformimata riigimaal asukohaga Valga vald, Tsirguliina alevik, Vabriku tn 2 (katastritunnus 85501:001:0781) asuva ehitise peremehetus.
 2. Suunata täienduste tegemiseks vallavarakomisjoni  ettepanek vallavolikogule võõrandada eelläbirääkimistega pakkumise korras kinnistu Kesk tn 7 asukohaga Sooru küla, Valga vald. (registriosa nr 2527540, kinnistu suurus 4194 m2). Volikokku suunamine otsustatakse järgmisel istungil.
 3. Suunata täienduste tegemiseks vallavarakomisjoni ettepanek  vallavolikogule võõrandada eelläbirääkimistega pakkumise korras kinnistu Pargi tee 2a asukohaga Koikküla küla, Valga vald (registriosa nr 2439140, kinnistu suurus 2,01 ha). Volikokku suunamine otsustatakse järgmisel istungil.

 4. Anda avaliku kirjaliku enampakkumise korras kasutusse Valga vallale kuuluvad järgmised maaüksused: 1.1 Siidre talu maaüksus (katastritunnus 85401:016:003); 1.2. Siidre talu maaüksus (katastritunnus 85401:016:0031); 1.3. Väike-Stoke talu maaüksus (katastritunnus 85401:016:0032); 1.4. Baldini talu maaüksus (katastritunnus 85401:001:0184); 1.5. Suur-Stoke talu maaüksuse (katastritunnus 85401:016:0033).

 5. Anda avaliku kirjaliku enampakkumise korras üürile Valga vallale kuuluvas hoones asukohaga Jaama pst 12, Valga linn, Valga vald asuv ruum nr 79 pindalaga 17 m2.
 6. Anda kirjaliku enampakkumise korras kasutusse Valga vallale kuuluvad kümme bussipaviljoni reklaampinna eksponeerimise vitriini välireklaami paigaldamiseks.
 7. Anda avaliku kirjaliku enampakkumise korras üürile Valga vallale kuuluvas hoones asukohaga Valga vald, Lüllemäe küla, Lüllemäe teeninduskeskus asuvad kaupluseruumid pindalaga 249,6 m2.
 8. Võõrandada avaliku enampakkumise korras järgmine vallale kuuluv vara: korteriomand J. Kuperjanovi tn 66-25, Valga linn, Valga vald, registriosa nr 648840 ; korteriomand Riia tn 6-21, Valga linn, Valga vald, registriosa nr 1776240; traktor T-40, riiklik registreerimismärk nr 1310 ET; traktor T-16, riiklik registreerimismärk nr 2706 EC.
 9. Loobuda ostueesõiguse teostamisest kinnistu Koolituskeskuse asukohaga Koolituskeskuse, Laanemetsa küla, Valga vald (registriosa nr 2128540) omandamiseks hinnaga 93 000 eurot.
 10. Kehtestada teede kahjustamise vältimiseks Valga valla kohalikel teedel koormuspiirang 7 tonni. Koormuspiirang ei kehti operatiivsõidukitele, ühistranspordivahenditele ja korraldatud jäätmevedu teostavatele sõidukitele. Koormuspiirang kehtib kuni 30. aprillini 2022. Mootorsõidukid, mis on raskemad kui 7 tonni võivad liigelda Valga valla kohalikel teedel Valga Vallavalitsuse vallavara- ja hooldusteenistuse poolt väljastatud eriloa alusel. Korraldus jõustub 28. märtsil 2022.
 11. Muuta Valga Vallavalitsuse 07.07.2021 korralduse nr 273 „Seisukoht maa ostueesõigusega erastamise võimalikkuse kohta Soorus plaani- ja kaardimaterjali alusel" punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt: „3. Kinnitada 25. juuni 2021. a maa maksustamishinna määramise akt nr 875 ja maa maksustamishind 80 eurot. Hind on arvutatud lähtudes 1996. aasta maa maksustamishinnast. Ostueesõigusega erastatava maa sihtotstarve on elamumaa".
 12. Moodustada kommunikatsioonijuhi ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus:     

    esimees       vallavanem Monika Rogenbaum;                                                                               

    liikmed:         vallasekretär Diana Asi;

    vallavalitsuse liige liige Marek Mekk.

13. Moodustada keskkonnaspetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus:

      esimees         asevallavanem Kaupo Kutsar;

      liikmed:         ehitusspetsialist Kairid Leks;

      ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;

      keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann.

 1. Rahuldada tähtpäevaga 20. veebruar 2022 esitatud üheksa kogukonna arengu projektitoetuse taotlused kogusummas 6 853,74 eurot.
 2. Mitte eraldada toetust tähtpäevaga 20. veebruar 2022 esitatud kogukonna arendamise projektitoetuse taotlustele: Koikküla multiväljaku loomine; Sooru kogukonna õppepäevad. 
 3. Eraldada tegevustoetust kolmeteistkümnele (13) kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingutele kogusummas 6 350,00 eurot.
 4. Kinnitada kultuuritegevuse arendamisega tegelevate mittetulundusühingute tegevustoetuse arvutamise alused ja määrad ning projektitoetuste eelarvevahendite jaotus 2022. aastaks.
 5. Eraldada reservfondist Tsirguliina Kooli välisukseava kohandamiseks ja uue terasukse paigalduseks 3213 eurot ja vallavalitsuse vallavara- ja hooldusteenistusele Laatre paisujärve veetamme renoveerimistöödeks 6531 eurot.
 6. Eraldada tegevustoetust viiele sotsiaalvaldkonna mittetulundusühingule 2022. aastal kogusummas 34 200 eurot.
 7. Määrata 2022. aastal Valga valla eelarves sotsiaalteenuseid osutavate ja sotsiaalvaldkonna sihtgruppe esindavate mittetulundusühingute tegevustoetuse reservi suuruseks 3 800 eurot (10% vallaeelarve sotsiaalvaldkonna tegevustoetuse mahust).
 8. Kinnitada Valga valla 2022. aasta hankeplaan.
 9. Menetleti Valgamaa Ühistranspordikeskuse nõudekirja.
 10. Kinnitada Valga Vallavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste 2022. aasta alaeelarved. 
 11. Algatada Valga valla eelarvestrateegia 2023 ̶ 2027 koostamine.