« Tagasi

Valga linna Võru tn 78a ja 78b krundi detailplaneeringu kehtestamise teade

Valga Vallavalitsuse 04.08.2021. a korraldusega nr 307 kehtestati Valga linna Võru tn 78a ja Võru tn 78b krundi detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli määrata Võru tn 78a ja Võru tn 78b maaüksuste liitmisel ühele moodustatavale krundile olemasolevate hoonete laiendamiseks ehitusõigus, mille tulemusel luuakse terviklik tootmishoone.

Planeeringu lahendusega tehakse ettepanek Võru tn 78a ja Võru tn 78b maaüksuste liitmiseks, et määrata ehitusõigus moodustatavale tootmismaa krundile. Ehitusõigusega on lubatud krundile kuni kolm hoonet maksimaalse ehitisealuse pinnaga 4500 m2. Hoonete suurim lubatud kõrgus on 9 m (absoluutkõrgus 85,20 m ja kuni kaks korrust). Hoonete arhitektuurile suurt tähelepanu ei pöörata. Hoonestus tervikuna peab olema ühtses stiilis ja kokku sobiv ning olema ümbritsevasse keskkonda sobiv, kaasaegse ehitus- ja arhitektuurse lahendusega ning kaasaegsetele energiatõhususe nõuetele vastav. Planeeringuga tehakse ettepanek juurdepääsu rajamiseks Võru tänavalt ja Tuubi tänavalt. Parkimine on lahendatud krundil, samuti on ette nähtud jalgrataste parkimise kohad. Planeeringuga seatakse tingimus, et krundi tänavaga piirnevale alale peab jääma kõrghaljastus. Krundi Võru tänava poolne üks osa jäetakse avalikku kasutusse ja sinna on tehtud ettepanek rajada roheala (taskupark).

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne kavandatava tegevusega olulist keskkonnamõju, mis võiks põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise või vara. Detailplaneeringus kavandataval tegevusel puudub oluline mõju valguse, soojuse, kiirguse, lõhna ning õhusaaste osas. Tootmisettevõtte hoonestuse laiendamisega võib eeldada positiivset mõju piirkonna majanduskeskkonnale. Ettevõtluspiirkond muutub atraktiivsemaks nii tööandjatele kui ka töövõtjatele. Sotsiaalsele keskkonnale mõjub positiivselt tootmishoone ja selle ümbruse korrastamine, selge piiritlemine, ala korrastamine. Võru tänava äärse nurga määramine haljasala maaks ning avalikku kasutusse mitmekesistab avalikku ruumi. Taskupargi rajamine mitmekesistab avaliku ruumi kasutamise võimalusi. Kõrghaljastuse kohustusega ala tagab puhvri, mis eraldab elamualad tootmis- ja ettevõtlusalast. Detailplaneering annab eeldused kvaliteetsema ja turvalisema elukeskkonna loomiseks.

Kehtestatud detailplaneeringuga ja kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel https://www.valga.ee/238 ja Valga Vallavalitsuses (Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald).

Lenna Hingla, lenna.hingla@valga.ee; 5860 1234