« Tagasi

Valga Vallavalitsuse istung 03.10.2018

Valga Vallavalitsuse istungil 3. oktoobril 2018. aastal otsustati:

võõrandada

otsustuskorras linna kodanikule küttepuud  koguses 9,35 tm,

järgnev vallavara tasuta otsustuskorras Valga Töötute Aktiviseerimiskeskusele: küttepuud vallametsast mahus 115 tm väärtusega 3631,7 eurot ja üks jõulukuusk pikkusega 4m ning kaks jõulukuuske pikkusega kuni 1,5m

avaliku suulise enampakkumise korras järgmine vallale kuuluv vara: korteriomand  Kirikumõisa tee 5-5 Hargla, Valga vald  alghinnaga 500 eurot, tagatisraha 50 eurot, osavõtutasu 10 eurot;  kinnistu Postkontori, Lüllemäe, Valga vald   alghinnaga 5000 eurot,tagatisraha 500 eurot, osavõtutasu 10 eurot;  kinnistu Kesk tn 6, Laatre, Valga vald alghinnaga 15 000 eurot, tagatisraha 1500 eurot, osavõtutasu 10 eurot..

määrata:

MTÜ Valga Abikeskus täiendavalt tegevustoetust 1998 eurot.

hoonestusõiguse käigus moodustatavale katastriüksuse aadressiks Pärna, sihtsotstarbega elamumaa, pindalaga 4650 m2. Määrata maa maksustamishinnaks 420 eurot;

Valga linnas Väike-Laatsi tn 24 tootmishoone teenindamiseks vajaliku maaüksuse lähiaadressiks Väike-Laatsi tn 24. Nõustuda maa ostueesõigusega erastamisega Valga linnas, Väike-Laatsi tn 24 pindalaga 7940 m² AS Valmap Grupp'le maksustamishinnaga 5070 eurot. Ostueesõigusega erastatava maa sihtotstarve on tootmismaa;

 Metsa tn 5 kinnistu liitmiseks sobiva maa lähiaadress, katastriüksuse sihtotstarve ja maa maksustamishind järgmiselt:maaüksus pindalaga ligikaudu 2890 m2, lähiaadress Metsa tn 5a, katastriüksuse sihtotstarve elamumaa 100% , maa maksustamishind 530 eurot.

 Metsa tn 9/1 kinnistu liitmiseks sobiva maa lähiaadress, katastriüksuse sihtotstarve ja maa maksustamishind järgmiselt: maaüksus pindalaga ligikaudu 1150 m2, lähiaadress Metsa tn 9a, katastriüksuse sihtotstarve elamumaa 100% , maa maksustamishind 510 eurot;

Kraavi kinnistu liitmiseks sobiva maa lähiaadress, katastriüksuse sihtotstarve ja maa maksustamishind järgmiselt: maaüksus pindalaga ligikaudu 8300 m2, lähiaadress Väike-Kraavi, katastriüksuse sihtotstarve maatulundusmaa 100%, maa maksustamishind 220 eurot.

Tolmu kinnistu liitmiseks sobiva maa lähiaadress, katastriüksuse sihtotstarve ja maa maksustamishind järgmiselt: maaüksus pindalaga ligikaudu 1400 m2, lähiaadress Väike-Tolmu, katastriüksuse sihtotstarve maatulundusmaa 100%, maa maksustamishind 30 eurot.

tühistada

Taheva Vallavalitsuse 10. detsembri 2001 aasta korraldus nr 218 "Vaba põllumajandusmaa erastamine" ja lõpetada Kiimaoja katastriüksuse suhtes vaba    põllumajandusmaa erastamise menetlus;

Valga Vallavalitsuse 05. septembri 2018 aasta korraldus nr 324 "Maa riigi omandisse jätmine"

Valga Vallavalitsuse 14. veebruari 2018 aasta korraldus nr 64 " Seisukoht maa ostueesõigusega erastamise võimalikkuse kohta plaani- ja kaardimaterjali alusel" ning lõpetada Mäelaose erastamise menetlus.

kinnitada

vallavalitsuse  ehitus- ja planeerimisteenistuse põhimäärus täiendustega keskkonna valdkonnas

Lüllemäe Põhikooli hoolekogu koosseis järgnevalt : Kalle Kadakas, lastevanemate esindaja;Veiko Pormeister     ,lastevanemate esindaja; Ly Bergmann, vilistlaste esindaja; Alesja Arikainen, Kaagjärve lasteaiarühma lastevanemate esindaja; Triinu Rätsepp    Lüllemäe, lasteaiarühmade lastevanemate esindaja, Marin Abolin, õppenõukogu esindaja lasteaias; Liina Saksing, õppenõukogu esindaja koolist; Ere Lee Kama, õpilasesinduse esindaja; Vilju Arna, Valga Vallavolikogu esindaja. Tunnistada kehtetuks Karula Vallavalitsuse 2. mai 2018 korraldus nr 197 "Lüllemäe Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine".

25.09.2018 toimunud avaliku enampakkumise tulemus ja võõrandada järgmine vallavara: korteriomand Keskuse 47-3, Õru alevik, Valga vald  lõpphinnaga 250 eurot; korteriomand Kirikumõisa tee 5-6, Hargla, Valga vald lõpphinnaga 500 eurot.

eraldada

raha projektide omaosaluse realt MTÜ Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts´ile  952 eurot projekti Päästeameti remonditaotlusvooru uue üliolulise tõstandukse saamiseks;

munitsipaalvara teenistusele 8 307 eurot Valga vallale kuuluva eluruumi kohandamiseks vajalike remonditööde tegemiseks;

SA Valga Jaani Kiriku Renoveerimine 3576 eurot läänepoolse trepi renoveerimiseks.

reservfondist

Valga Aktiviseerimiskeskusele 870 eurot uue mootorsae ostmiseks;

Lüllemäe kultuurimajale 400 eurot  katuse läbijooksu peatamiseks

investeeringuteks

Hargla Koolile lae soojustamiseks 5 667 eurot ja  õpetajate toa remondiks 3 910 eurot;

Valga Lasteaed Buratino tuletõkkeukse paigaldamiseks toidujagamis ruumi ja keldri vahele  819 eurot, avariijärgseks sillutuskivide paigaldamiseks 4 860 eurot ja asfaldi lõikamiseks, kaevude tõstmiseks ja haljastuse taastamiseks 1 845 eurot;

Vallahooldusteenistusele Vahtra tänava laienduse projekteerimiseks 13 200 eurot;

Arengu- ja planeerimisteenistusele Riia 5 fassaadi renoveerimistöödeks 50 000 eurot, Põhikooli juurdeehituse projekti ekspertiisi teostamiseks 5 400 eurot, Kuperjanovi  12 muinsuskaitseliste värviuuringute teostamiseks 11 000 eurot, Vabaduse 13 projekteerimiseks 42 000 eurot;

Valga Muusikakoolile evakuatsioonivalgustite paigaldamiseks 752 eurot;

Munitsipaalvara teenistusele Aia 19 automaatse tulekahjusignalisatsiooni väljaehitamiseks 8 973 eurot, vanade garaažide lammutamiseks 16 392 eurot, Sooru pussiootepaviljoni ehituseks 3 780 eurot;

Karula Hooldemajale avariilise põranda remondiks 5 956 eurot;

Valga Töötute Aktiviseerimiskeskusele avariilise pesuruumi remondiks 1 830 eurot;

Tsirguliina Koolile katlamaja katelde renoveerimiseks 5 790 eurot.

nõustuda

Õruste külas hoone  teenindamiseks vajaliku maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil ehitise kui vallasasja omaniku  kasuks.

omandada

vallale vallasvarana Metsa tn 28, Valga linn hinnaga 500 eurot.

võtta vastu

kahe korteriomandi kinked kodanikelt;

anda

kodanikule otsustuskorras kasutusse eluruum  Valga linnas, üldpinnaga 31,3 m2.

moodustada

Valga valla planeeringute komisjon järgmises koosseisus:

esimees:   asevallavanem Viktor Mägi,

aseesimees: ehitus- ja planeerimisteenistuse planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla,

liikmed: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre,

ehitus- ja planeerimisteenistuse maakorralduse spetsialist Mario Pinka,

ehitus- ja planeerimisteenistuse valladisainer Raivo Behrsin,

ehitus- ja planeerimisteenistuse vallaarhitekt Jiri Tintera,

ehitus- ja planeerimisteenistuse keskkonna spetsialist Anni Teetsmann,

asevallavanem Enno Kase,

vallahoolduse teenistuse juhataja Arno Uprus,

vallahoolduse teenistuse haljastusspetsialist Anne Vaigre,

Valga Vallavolikogu poolt määratud liige.

nõustuda

alljärgnevate Valga vallas asuvate maaüksuse jätmisega riigi omandisse ja määrata neile aadressid ning sihtotstarbed vastavalt:

1.1. Maaüksus piiriettepaneku numbriga AT1806070006, aadressiga Tagula küla, Võpsiku sihtotstarbega maatulundusmaa, ligikaudse pindalaga 1,37 ha ;

1.2. Maaüksus piiriettepaneku numbriga AT1806110003, aadressiga Iigaste küla, Võpsiku, sihtotstarbega maatulundusmaa, ligikaudse pindalaga 2,35 ha;

1.3. Maaüksus piiriettepaneku numbriga AT0804300057, aadressiga Korijärve küla, Konnopera, sihtotstarbega maatulundusmaa, ligikaudse pindalaga 3,78 ha;

1.4. Maaüksus piiriettepaneku numbriga AT0803130447, aadressiga Tagula küla, Aameri, sihtotstarbega maatulundusmaa, ligikaudse pindalaga 3,70 ha;

alljärgnevate Valga vallas asuvate maaüksuse jätmisega riigi omandisse:

  1. Lepa  külas  asuv  Piirimetsa katastriüksus  katastritunnusega 77901:001:1230, pindala 11,05 ha, sihtotstarve maatulundusmaa (011; M);
  2. Väheru  külas  asuv  Ärnu katastriüksus  katastritunnusega 28902:001:1130, pindala 10,66 ha, sihtotstarve maatulundusmaa (011; M)

mitte eraldada

reservfondist raha  Taheva Valla Külade Seltsile külade arengukava koostamisega seotud kulude katmiseks.

Esitada Vallavolikogule kinnitamiseks

Valga Priimetsa kooli põhimäärus;

AS Valga Vesi otsustuskorras tasuta vallale kuuluva vara võõrandamine alljärgnevalt:

Jrk

Inventari nr

Konto

Nimetus

Katastrinumber

1

623

155000

Maaüksus, Pumbamaja 0,26 ha, Laanemetsa

77901:003:0041

2

629

155000

Maaüksus, Laanemetsa biotiik 0,8ha, Laanemetsa

77901:003:0044

3

06-714

 

Laanemetsa puurkaev-pumpla, Laanemetsa

 

4

2016311011

 

Laanemetsa puurkaev-pumpla kanalisatsioonitorustik ja piirdeaed, Laanemetsa

 

5

201631107

 

Laanemetsa kanalisatsioonitorustik 400 m, Laanemetsa

 

 

  1. Koos varade üleandmisega antakse üle AS-le Valga Vesi „Tasuta kasutamise leping" nr 9-2.1/42, mis on sõlmitud Taheva Vallavalitsuse ja Seltsing „Mägeste Majad" vahel 23.10.2017, millega on eelpoolloetletud varad antud seltsingu kasutusse tähtajaga kuni 31.08.2042.