« Tagasi

Valga vallavolikogu 1.12.2021 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu II koosseisu 2. istung toimus 1. detsembril kell 16.00 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ovaalsaalis ning Zoom keskkonnas. Istungil osales 24 volikogu koosseisu liiget 25st. Istungil otsustati:

Valida salajase hääletamise tulemusena Valga vallavanemaks Monika Rogenbaum (14 poolthäält).

Kinnitada Valga Vallavalitsus viieliikmelisena struktuuriga:

 • vallavanem;
 • kaks asevallavanemat;
 • kaks vallavalitsuse liiget.

Kinnitada:

 • palgalisteks vallavalitsuse liikmeteks ning nimetada asevallavanema ametikohale:
 • Maarja Mägi;
 • Kaupo Kutsar.
 • vallavalitsuse liikmeteks:
 • Vladimir Baranov;
 • Marek Mekk.

Määrata:

 • asevallavanema töötasu suuruseks 2 600 eurot, asevallavanemale makstava hüvituse suuruseks isikliku sõiduauto ametiülesannete täitmiseks kasutamise eest kuni 335 eurot kuus sõidupäeviku alusel;
 • valitsuse liikmele makstava hüvitise suuruseks 350 eurot kuus.

Moodustada vallavolikogu alatised komisjonid ja määrata nende tegevusvaldkonnad järgmiselt:

 • arengu- ja majanduskomisjon – vallaplaneerimise, maakorralduse, vallaehituse, vallaarengu, jäätmekäitluse jm küsimused;
 • hariduskomisjon – alus-, põhi- ja gümnaasiumihariduse, huvihariduse jm küsimused;
 • kogukonna- ja turvalisuse komisjon – keskkonnakaitse, liikluskorralduse, kogukonna arengu jm küsimused;
 • kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjon – kultuuri, spordi, noorsootöö, huvitegevuse, valla sümboolika jm küsimused;
 • rahanduskomisjon – vallaeelarve ja maksuküsimused, vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise küsimused;
 • revisjonikomisjon – vallavalitsuse kontrollimine ja hindamine, valla ametiasutuste ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning Valga valla valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse kontrollimine ja hindamine, Valga valla vara kasutamise sihipärasuse hindamine ja kontrollimine ning vallaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine;
 • sotsiaal- ja tervishoiukomisjon – sotsiaalhoolekande, sotsiaalabi ja -teenuste osutamise, lastekaitse, tervishoiu, tööhõive jm küsimused.

Määrata revisjonikomisjoni suuruseks 5 liiget ja teiste alatiste komisjonide suuruseks 7 liiget.

Valida salajase hääletamise tulemusena Valga Vallavolikogu alatiste komisjonide esimehed ja aseesimehed järgnevalt:

 • arengu- ja majanduskomisjoni esimeheks Toomas Pai ja aseesimeheks Alar Nääme;
 • hariduskomisjoni esimeheks Ester Peterson ja aseesimeheks Julia Belova;
 • kogukonna- ja turvalisuse komisjoni esimeheks Rasmus Onkel ja aseesimeheks Rein Randver;
 • kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimeheks Kalmer Sarv ja aseesimeheks Ester Karuse;
 • rahanduskomisjoni esimeheks Kristel Orula ja aseesimeheks Valentina Melehhova;
 • revisjonikomisjoni esimeheks Anastasija Kikkas ja aseesimeheks Viljar Schmidt;
 • sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks Janika Põder ja aseesimeheks Ants Tiisler.

Valida salajase hääletamise tulemusena Valga Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmeteks:

 • Ester Karuse;
 • Ants Tiisler;
 • Tõnu Reinup.

Kinnitada Valga Vallavolikogu komisjonide liikmed järgnevalt:

 • arengu- ja majanduskomisjon:
 • Liilia Müller;
 • Cristo Kahro;
 • Viljar Savi;
 • Mart Vanags;
 • Igor Jallai.
 • hariduskomisjoni liikmeks:
 • Tiina Tuhkanen-Kostrova;
 • Teresa Sale;
 • Marina Krotova;
 • Katre Kikkas;
 • Ruth Jürgens.
 • kogukonna- ja turvalisuse komisjoni liikmeks:
 • Tõnu Reinup;
 • Artur Köller;
 • Risto Sepp;
 • Kalev Luts;
 • Allain Karuse.
 • kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni liikmeks:
 • Tõnu Reinup;
 • Liilia Rätsep;
 • Marju Rebane;
 • Marina Jerjomina;
 • Kermo Küün.
 • rahanduskomisjoni liikmeks:
 • Liilia Müller;
 • Olev Kaasik;
 • Rudo Lilleleht;
 • Viktor Mägi;
 • Toomas Peterson.
 • sotsiaalkomisjoni liikmeks:
 • Tiina Tuhkanen-Kostrova;
 • Sirje Sillamägi-Tamm;
 • Eda Lepik;
 • Hans Heinjärv;
 • Marika Ein.

Nimetada Valga valla esindajana:

 • Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule:
 • Lauri Drubinš ja tema asendajaks Maarja Mägi;
 • Monika Rogenbaum ja tema asendajaks Kaupo Kutsar;
 • Andres Illak ja tema asendajaks Rasmus Onkel.
 • Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule:
  • Lauri Drubinš ja tema asendajaks Maarja Mägi;
  • Monika Rogenbaum ja tema asendajaks Kaupo Kutsar;
  • Andres Illak ja tema asendajaks Rasmus Onkel;
  • Teresa Sale ja tema asendajaks Vladimir Baranov.
 • Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogusse:
 • Lauri Drubinš ja tema asendajaks Maarja Mägi;
 • Monika Rogenbaum ja tema asendaja Kaupo Kutsar.

Määrata vallavanema töötasu ja hüvitised järgnevalt:

 • töötasu suuruseks 3 300 eurot.
 • isikliku sõiduauto ametiülesannete täitmiseks kasutamise eest hüvitist kuni 400 eurot kuus sõidupäeviku alusel;
 • vallavanema kasutusse antavalt mobiiltelefoninumbrilt võetud kõnedel kõnelimiit puudub;
 • vabade eluruumide olemasolul anda vallavanema kasutusse Valga vallale kuuluv eluruum.

Määrata töö eest vallavolikogus hüvitised ja tasud järgnevalt:

 • vallavolikogu esimehele makstakse igakuiselt hüvitist 1 600 eurot ja hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise kuni 335 eurot kuus sõidupäeviku alusel, mobiiltelefoninumbrilt võetud kõnedel kõnelimiit puudub;
 • vallavolikogu aseesimehele makstakse igakuiselt hüvitust 400 eurot.
 • volikogu tööst osavõtu eest tasu volikogu istungi(te) või komisjoni koosoleku(te) toimumise kuude eest:
 • volikogu fraktsiooni esimehele 250 eurot
 • komisjoni esimehele 250 eurot;
 • volikogu liikmele 175 eurot;
 • komisjoni liikmele, kes ei ole vallavolikogu liige 75 eurot.