« Tagasi

Valga Vallavolikogu 19.01.2022 istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu II koosseisu 4. istungi toimus 19. jaanuaril 2022 algusega kell 15 Valga Raekoja II korruse saalis ja Zoom keskkonna vahendusel.

Enne istungi algust andis vallavolikogu esimees Lauri Drubinš teada, et avalduse oma vallavolikogu liikme volituste peatamiseks on andnud Allain Karuse ja oma vallavolikogu liikme volituste lõpetamiseks Uno Kaskpeit. Karuse asemel osales volikogu istungil Oleg Vahrin ja Kaskpeiti asemel Lilia Müller.  

Istungil otsustati:

Kinnitada Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2022−2035. Dokumendiga saab tutvuda SIIN.

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavolikogu 26. veebruari 2021 määrus nr 124 „Valga valla ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamise kava 2018−2029 muutmine".

Kehtestada Valga valla munitsipaalharidusasutuste õpetajate ning pedagoogide töötasustamise alused. Dokumendiga saab tutvuda SIIN

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavolikogu 31. jaanuari 2020 määrus nr 100 „Valga valla munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise alused".

Lubada Valga vallavalitsusel korraldada järgmised riigihanked:

  • Valga linna avaliku bussiliiniveo teostamine 2023−2028;
  • Valga linna tänavate hooldus- ning korrashoiutööd 2022−2027;
  • Valga vallateede talvine hooldus 2022-2025.

Kinnitada peale teist lugemist Valga valla 2021. aasta III lisaeelarve.

Lugeda lõpetatuks Valga valla 2022. aasta eelarve esimene lugemine ja suunata eelarve teisele lugemisele 23. veebruaril 2022 toimuvale volikogu istungile.

Muuta Valga Vallavolikogu 29. jaanuar 2021 määruse nr 122 „Kagu-Eesti spetsialistide  eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas" § 14 ja sõnastada järgmiselt:

§ 1. Valga Vallavolikogu 29. jaanuar 2021 määrust nr 122 „Kagu-Eesti spetsialistide  eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas" muudetakse ja selles tehakse järgmine muudatus:

1) määruse § 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠14. Taotluse hindamine

(1) Vallavalitsus moodustab vähemalt viieliikmelise komisjoni ja koostab taotluste hindamisjuhendi ning avaldab sellekohase informatsiooni valla veebilehel.

(2) Valitsuse moodustatud komisjon hindab nõuetele vastavaid taotlusi hindamisjuhendi alusel järgmiste kriteeriumide lõikes:

1) taotleja hariduse ja/või töökogemuse vastavus ning tööandja olulisus piirkonna majandusarengu seisukohast, seades prioriteediks taotlejad, kelle tööalane tegevus ja valdkondlik pädevus on seotud sotsiaal-, tervishoiu, põllumajanduse ja hariduse valdkonnas teenuste pakkumisega ning kes vastavad käesoleva määruse § 3 punkt 5 nõuetele;  

2) investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;

3) leibkonna koosseis ja suurus.

(3) Lisakriteeriumiks on taotleja rahvastikuregistri järgse elukoha hindamine. Kui rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga Valga vald, siis saab taotleja selle eest boonuspunkti.

(4) Võrdsete näitajate puhul on lubatud eelistada neid taotlejaid, kelle tööandja püsiv majandustegevuse asukoht on Valga vald.

(5) Komisjon võib taotluse vastavuse hindamise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist ning teha kodukülastuse spetsialisti eluruumi ülevaatamiseks ning taotleja vajaduse hindamiseks.

(6) Komisjon moodustab hindamise läbinud taotlustest pingerea, mille alusel teeb ettepaneku vallavalitsusele taotluste rahastamiseks või rahastamata jätmiseks.

(7) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui projekti eesmärgid, tulemused või väljundid on saavutatavad ka taotletust väiksema toetuse summaga.".

Muuta Valga Vallavolikogu 1. detsembri 2021 otsusega nr 8 „Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" kinnitatud kogukonna- ja turvalisuse komisjoni koosseisu järgmiselt:

  • arvata komisjoni koosseisust välja Allain Karuse;
  • kinnitada komisjoni liikmeks Oleg Vahrin.

Istungi lõpus andis vallavanem Monika Rogenbaum ülevaate vallavalitsuse tööst.