« Tagasi

Valga Vallavolikogu 21. juuni istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu I koosseisu 47. istung toimus 21. juunil 2021 algusega kell 16 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses (Kesk 1, Valga) ning Zoom keskkonnas. Osales 26 saadikut, istungi päevakord kinnitati ühehäälselt.

Enne päevakorras olevate punktide arutelu sai sõna volinik Siiri Reiljan, kes teatas, et lahkus 20.06 Keskerakonna fraktsioonist. Volikogu liige Tõnu Reinup teatas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni loomisest, kooseisuga T. Reinup, S. Reiljan, A. Tiisler.  Volikogu liige Ester Karuse edastas kirjalikult oma arupärimised volikogu esimees L. Drubinšile, vallavanem M. Rogenbaumile ja asevallavanem M. Tuubelile. Volikogu liige Igor Jallai esitas arupärimise asevallavanem Enno Kasele. Volikogu aseesimees Allain Karuse esitas arupärimise vallavalitsuse liikmele Põim Kamale.  

Volikogu istungil otsustati:

Kinnitada Valga valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

Kinnitada Valga valla 2021. aasta II lisaeelarve kogumahus 916 003 eurot, pärast 2021. aasta II lisaeelarve vastuvõtmist kujuneb Valga valla 2021. aasta eelarve kogumahuks 26 235 229 eurot.

Kehtestada huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra määrus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

Kehtestada noorte omaalgatuslike projektide toetamise korra määrus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ning noorsootöö seaduse § 8 punktide 2 ja 3 alusel.

Lubada Valga Vallavalitsusel korraldada riigihange „Lüllemäe Põhikooli lasteaia moodulruumide kasutusrent". Valga Vallavalitsusel sõlmida riigihanke edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga hankeleping moodulmaja kasutusrendile võtmiseks.

Anda alates 1. jaanuarist 2022. a Sihtasutusele Valgamaa Arenguagentuur täitmiseks Valga maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühised ülesanded:

-  Valga maakonna arengu kavandamine ja selle elluviimise suunamine;

-  Valga maakonna rahvatervise ja turvalisuse valdkonna tegevuste korraldamine;

-  Valga maakonna kultuurikorralduse valdkonna tegevuste korraldamine.

Valida Valga Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimeheks Teresa Sale ja aseesimeheks Ester Karuse.

Teha Valga sotsiaalkomisjoni koosseisus järgmine muudatus: kinnitada komisjoni liikmeks Jelena Jallai ja Marek Käis.

Valida Valga Vallavolikogu rahanduskomisjoni esimeheks Viktor Mägi ja aseesimeheks Valentina Melehhova;

Teha Valga Vallavolikogu 15. detsembri 2017 otsusega nr 20 kinnitatud rahanduskomisjoni koosseisus järgmised muudatused: arvata komisjoni koosseisust välja Meeli Tuubel ja Enno Kase; kinnitada komisjoni liikmeks Ester Peterson ja Olev Kaasik.

Kohustada Valga Vallavalitsust algatama Tähe tn 31 a hoone lammutustegevust ja otsustada edasised kokkulepitud tegevused koos tähtaegadega

Valga Vallavolikogu valimisteks volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja valimisringkonnas mandaatide arvu määramine:

Määrata Valga Vallavolikogu liikmete arvuks 25.

Moodustada Valga Vallavolikogu valimisteks üks 25-mandaadiline valimisringkond nr 1, mis hõlmab kogu Valga valla haldusterritooriumi.

Vallavalitsus esitas rahvaalgatuse teksti „Ester Karuse peab jätkama Valga vallavanemana" koos selgitustega Valga Vallavolikogu istungile informatsiooniks.