« Tagasi

Vallavalitsus võõrandab enampakkumise teel raiejäätmed

Foto: Unsplash/ M.Spiske

Valga Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise teel raiejäätmeid järgnevates asukohtades:

  • Raiejäätmed, aadressil Saviaugu tn 3, hinnangulise mahuga 810,612 m3;
  • Raiejäätmed, aadressil Kuperjanovi tn 101, hinnangulise mahuga 18,36 m3;
  • Raiejäätmed, maaüksusel Linnamets 1, hinnangulise mahuga 150 m3;
  • Raiejäätmed, maaüksusel Siidre, hinnangulise mahuga 100 m3

Raiejäätmete enampakkumise alghind on 6 €/m3, millele lisandub käibemaks.

Pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus, millele on märgitud märgusõna „Raiejäätmed" Valga vallavalitsuse kantseleisse (Puiestee tn 8, Valga) 25. jaanuariks 2022 kella 14.30. Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud või viseeritud.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi allkirjastatud dokumente:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3) sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  4) pakkumise esitaja allkiri;
  5) esindaja volitusi tõendav dokument.

Pakkumine esitada ühikus "eurot kuupmeetri kohta (€/m3)" koos käibemaksuga.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut, ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole seaduse või Valga vallavara eeskirja kohaselt keelatud.

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:
  1) enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise korraldajad, alghinna määrajad, isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ja nende abikaasad, vanemad ning lapsed;
   2) riiklike ja kohalike maksude võlglased ning isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine toimub 20 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest. Enampakkumise tulemused kinnitab Valga vallavalitsus ning eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik leping. Raiejäätmed tuleb hakkida kahe kuu jooksul pärast lepingu allkirjastamist. Hakitud raiejäätmete koguse kohta esitab hakkija akti(d). Hakkida tuleb kõik eelpool loetelus loetletud neljas asukohas asuvad raiejäätmed.

Raiejäätmete asukohad

Info tööpäevadel: tel 5389 3937; ainar.pikk@valga.ee.