UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valminud on Valga valla arengukava 2021- 2035 eelnõu

Valga valla arengukava projekt oli arutlusel Valga Vallavalitsuse erakorralisel istungil 13. oktoobril 2020 ning valitsus suunas selle avalikule väljapanekule. Valga valla uue arengukava koostamise aluseks on haldusreformi järgselt kokkulepitud visioon ja strateegilised eesmärgid. Arengukava dokumendiga saab tutvuda Valga valla kodulehel www.valga.ee

Arvamusi ja ettepanekuid saab esitada kuni 2. novembrini k.a

Avaliku väljapaneku ajal on kõikidel huvilistel võimalus arengukava kohta oma arvamust avaldada ja täiendavaid ettepanekuid teha. Avalik väljapanek toimub 15. oktoobrist kuni 1. novembrini 2020.  Arvamused ja ettepanekud palume saata hiljemalt 2. novembriks k.a e-posti aadressil valga@valga.ee või käsi- või tavapostiga Valga Vallavalitsuse kantseleisse (Puiestee 8, Valga 68203).

Arengukava prioriteedid

  • Jätkusuutlik vallaruumi kasutamine, elukeskkonna kõrge miljööväärtus ja elanike keskkonnateadlik käitumine;
  • kvaliteetsed, kättesaadavad ja taskukohased avalikud teenused;
  • avatud majandus, tasuvad töökohad ja atraktiivne ettevõtluskliima;
  • tugev kogukondlik identiteet, väärtustatud pärandkultuur ja traditsioonid;
  • tulemuslik ja demokraatlik valla juhtimine.

Valga valla visioon 2035

Valga vald on Lõuna-Eesti turismivärav, põiming atraktiivsest elukeskkonnast ja looduslähedasest eluviisist, nutikast Eesti-Läti piiriala koostööst, ettevõtlikkusest, hoolivusest ja eripalgeliste kultuuride sidususest – paik positiivseks eneseteostuseks elukaare igas punktis. 

Valga vallas teostatakse arendustegevusi VAU põhimõtetest lähtuvalt, ehk siis olulised on:

Valdkondlik pädevus,

Avatus võimu teostamisel ja suhtluses vallakodanike ning huvigruppidega ning

Uuenduslikkus ehk uute ideede ja lahenduste soosimine.

Vallavanem Ester Karuse kutsub vallavalitsuse nimel kõiki vallaelanikke, ettevõtjaid ja allasutuste juhte järgneva kahe nädala jooksul arengukavaga tutvuma ning tegema aktiivselt omapoolseid ettepanekuid. Et arengukava oleks kooskõlas meie kõigi soovitud eesmärkidega, ootame erinevatelt piirkondadelt ja kogukondadelt sisendeid, mida nii arengukavas kui konkreetsemates tegevuskavades arvestada. „Arengukava on tulevikuvisioon, mille poole Valga vald peab järgmistel aastatel suunduma. Kindlasti ei ole tegemist lõpliku dokumendiga," selgitab Karuse.

Avalikule väljapanekule järgneb arengukava projekti avalik arutelu Valga Raekoja 1. korruse saalis 3. novembril kell 15:00. „Arutelust on oodatud osa võtma kõik huvilised: asutuste-organisatsioonide esindajad, huvigruppide esindajad, ettevõtjad ja vallakodanikud. Kohtume, et saaksime silmast silma rääkida valla arengu olulistel teemadel," lisab Karuse.

Valga valla arengukava esitatakse vallavolikogule kinnitamiseks novembris 2020.

Lisainfo: ettevõtluse ja arenguspetsialist Mare Raid, tel 5349 8683, mare.raid@valga.ee