UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga vald on avatud valitsemise tegevuskavaga jõudsalt edasi liikunud

Valga vallas arendatakse avatud ja kogukondi kaasavat valitsemist, millega on võetud suund avatumale valitsemisele, mis toimub dialoogis elanikega ja kodanikuühiskonda kaasates.

Vald osales 2019. aastal projektis, mille tulemusena valmis Valga valla avatud valitsemise tegevuskava, mille elluviimine aitab korraldada kohalikku elu senisest paremini, kaasavalt ja läbipaistvalt. Tegevuskava võeti vastu Valga Vallavalitsuse 27.  novembril 2019 toimunud istungil,

Selleks, et välja selgitada inimeste ootused ja soovid, kuidas kodanikke kaasata valla juhtimisse, toimusid vallas piirkondlikud rahvaarutelud "Kuidas muuta Valga valla juhtimine avatumaks?". Rahvaaruteludel osalejate poolt toodi välja mitmeid tegevusi avatud valitsemise edendamiseks. Nendeks olid näiteks: eelarve läbipaistvamaks muutmine, piirkondliku kaasava eelarve rakendamine, noortevolikogu loomine,  veebiülekannete tegemine volikogu istungitelt ja külavanemate statuudi väljatöötamine. Tegevuskava koostamisel võeti aluseks ühinemis- ja koalitsioonileping, valla arengukava, aga ka rahvaaruteludel kogutud info.

Kuidas meil läinud on?

Vallavalitsus on 2019. a vastu võetud tegevuskava üle vaadanud ja lisanud kommentaarid täitmise osas. Tegevuskavaga on võimalik tutvuda Valga valla kodulehel.  

Kuidas edasi?

Valga valla tegevuskava on koostatud, et süvendada koostööd vallavõimu ja vallaelanike vahel parema elukeskkonna ja tugevama kogukonnatunde saavutamiseks. Üheks tegevuseks avatuma valitsemise suunal on kaasava eelarve rakendamine, mis sellel aastal Valga vallas esmakordselt ellu viiakse. Kaasava eelarve eesmärkideks on kaasata vallakodanikke valla elukeskkonna ja avalike teenuste kujundamisse ning suurendada kodanikuaktiivsust ja kogukonnatunnet.