Külad ja kogukonnad

MTÜ Karula Hoiu Ühing
Registrikood 80149644
Tegutsenud alates 2001. aastast.
Kontaktisik Olivia Till, telefon: 5333 2050; e-post: oliviatill@gmail.com
www.khy.ee

 

MTÜ Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts
Päästeameti ametlik lepingupartner ja Eesti Päästeliidu liige, tehes nendega tihedat koostööd. Aastaringselt ja 24h ööpäevas on koduvalves 2 meest, kes on valmis reageerima päästesündmusele. Seltsile kuulub kolm päästeautot, millega osutatakse erinevaid päästeteenuseid. Piirkond on Karula depoost 25 km raadiuses. Valga valla ainuke vabatahtlik tuletõrjeselts.
Tegutsenud alates 2009. aastast.
Kontaktisik Veiko Pormeister, telefon: 528 7277; e-post: veiko.pormeister@gmail.com

 

Seltsing Riisali Külaselts
Seltsingu eesmärgiks on edendada külaelu, parandada inimsuhteid, säilitada rahvus-kultuuri ja suunata inimeste tähelepanu heakorrale. Riisali piirkonnale annavad oma näo ja hinge külainimesed ise oma ettevõtmistega ja positiivsusega midagi ise ära teha. See on üks oluline asi, mis kasvatab ühtsustunnet ja loob head võimalused elada kohas, kus sinust hoolitakse, sind märgatakse ja vajadusel abistatakse. See on see, mis hoiab külal hinge sees ja laseb ka edasi areneda. 
Tegutsenud alates 2012. aastast.
Kontaktisik Tiina Lall, telefon: 5561 5300; e-post: riisalikulaselts@gmail.com
www.riisali.blogspot.com

 

Seltsing Karula Külaselts
Karula külas elab ligi 100 elanikku, kes on rajanud oma kodu imelise loodusega piirkonda.
Karula küla on ühtehoidev küla ja nüüd on seltsimaja näol olemas ka koht, kus kokku saada, plaane pidada ja uusi huvitavaid projekte ellu viia. Samuti on seltsimajal tähtis roll tuletõrjeseltsi tegevuse jätkusuutlikkuse ja sellega ka oma kodu ja lähedaste turvalisuse tagamisel. Meie tegevus on projektipõhine. Traditsiooniliste ürituste (heakorrapäev, külapäev, üldkoosolek ja meelelahutuslik üritus) läbiviimiseks kirjutame järjepidevalt erinevaid projekte.
Pakume järgmisi teenuseid: ohutusalane ennetustöö, vee vedu, jääväljakute rajamine, aiamaa harimine mullafreesi või adraga, perekondlike ürituste korraldamiseks seltsimaja ruumide kasutus; õpiringid.
Kontaktisik Liisi Trahv, telefon: 5676 6792.

 

MTÜ Tõlliste valla pensionäride ühendus Elurada
Registrikood 80139775
Tegutsenud alates 2001. aastast.
Kontaktisik Taivo Täht, telefon: 510 5312; e-post: taivo.taht@mail.ee

 

MTÜ Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing
Registrikood 80178858
Tegutsenud alates 2012. aastast.
Kontaktisik Angeelika Elvet, telefon 524 0787; e-post angeelika.elvet@gmail.com

 

Taheva Valla Külade Selts

Ühingu eesmärgiks on Taheva piirkonna külaelu arendamine ja piirkonna konkurentsivõime tõstmine, endistes Hargla kihelkonna piirides elavate inimeste elukvaliteedi parandamine ja vaba aja veetmise-, kultuuri-, sportimise- jms võimaluste loomine ja mitmekesistamine, kohaliku kultuuri-, paikkonna ja ajalooga seotud inimeste ühendamine, nende huvide eest seismine, vastavasisuliste ürituste korraldamine, harimine ja koolitamine, suhtlemine teiste sarnaste seltsidega jms,Selle  saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi: korraldatakse teemakohaseid üritusi, külakoosolekuid; koostatakse vastavaid trükiseid ja infomaterjale; koostatakse projektitaotlusi eesmärkide elluviimiseks vajalike vahendite hankimiseks.

Registrikood 80292494
Tegutsenud alates 2009.aastast
Kontaktisik Monika Rogenbaum, telefon 518 2380; e-post: monika.rogenbaum@eesti.ee

 

Seltsing Hargla Külaselts

Seltsing tegutseb Harglas ja hangib oma tegevuseks vahendeid peamiselt projektitaotluste koostamise kaudu. Seltsingu liikmed tegutsevad vabatahtlikkuse põhimõttel. Seltsingu tegevuse eesmärkideks on Hargla küla kultuurielu edendamine, küla elanike väärtushinnangute tõstmine, kohalikes elanikes ühtsustunde loomine, kodutunde kujundamine.

Tegutsenud alates 2002. aastast.

Seltsingu aadress: Hargla Maakultuurimaja, Hargla, Valga vald, 68014 Valga.

Kontaktisik: Monika Rogenbaum, telefon: 518 2380; e-post monika.rogenbaum@eesti.ee

 

 

Seltsing Laanemetsa Külaselts

Seltsingu eesmärgiks on külaelanike aktiviseerimine tegutsemiseks ühiste eesmärkide nimel; kultuurielu edendamine, ürituste korraldamine, kuhu kaasatakse ka neid, kes on Laanemetsa külas kunagi elanud; ärgitada elanikke omaalgatusele ja koostööle oma kodukoha maine parandamisele.

Tegutsenud 2002. aastast.

Kontaktisik Mare Roosipuu, telefon: 56482124.

 

 

Seltsing Koikküla Külaselts

Seltsingu tegevuse eesmärgiks on Koikküla küla kultuurielu edendamine, küla elanike väärtushinnangute tõstmine, kohalikes elanikes ühtsustunde loomine.

Tegutsenud 2004. aastast.

Kontaktisik Hille Tamman, telefon: 7698525; e-post: hille.tamman@gmail.com.

 

 

Seltsing Taheva Külaselts

Seltsingu tegevuse eesmärk on Taheva külas ühistegevuse arendamine, küla maine ja heakorra parandamine, külas ühisürituste korraldamine ja küla ajaloo väärtustamine.

Tegutsenud 2007. aastast.

Kontaktisik Angela Saar, telefon: 58317529;  e-posti aadress: angelasaar@gmail.com.

 

 

Seltsing Tsirgumäe-Sooblase Külaselts

Seltsingu tegutsemise eesmärkideks on Tsirgumäe ja Sooblase külade elujõu säilitamine, kohaliku kultuurielu elavdamine, külaelanike silmaringi avardamine ja nende teadmiste täiendamine.

Tegutsenud 2006. aastast.

Kontaktisik Lea Radsin, telefon: 527 1452; e-post: learadsin@hot.ee

 

 

Seltsing Hargla Maanaiste Klubi

Seltsingu tegevuse eesmärk on seltsingu tööst osavõtjatele käsitöö, toidu valmistamise, tantsimise-laulmise, mängude, aianduse jms valdkondades uute teadmiste pakkumine ja vastavate loengute, õppereiside, kokkusaamiste organiseerimine.

Tegutsenud 2006. aastast.

Kontaktisik Lea Radsin, telefon: 527 1452; e-post learadsin@hot.ee.

 

 

Seltsing Lepa Külaselts

Seltsingu tegutsemise eesmärk on Lepa küla ühistegevuse arendamine, küla maine ja heakorra parandamine, külas ühisürituste korraldamine ja küla ajaloo väärtustamine.

Tegutsenud 2007. aastast.

Kontaktisik Hele Zilmer, telefon: 5289356; e-post: koikkyla.lasteaed@mail.ee

 

 

MTÜ Hargla Jahiselts

Mittetulundusühingus on 25 liiget. Peamiselt tegeldakse jahindusega, kuid alates 2008. aastast on MTÜ arvestatava panuse andnud Tsirgumäe-Sooblase külaelu arengusse. Rajatud on toetuse abil seltsimaja Sooblase külla, valmis 2010.aastal.

Kontaktisik Andres Rõõmus, telefon: 516 3302, e-post: andresroomus@gmail.com.