Muud toimingud ja dokumendid

 Perekonnasündmuse dokumendi sisestamise tellimine (eesti.ee)  https://www.eesti.ee/
 Perekonnasündmuse tõendi väljastamine (eesti.ee) https://www.eesti.ee/
 Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus (.pdf)

Perekonnaseisutoimingut tõendavad andmed rahvastikuregistris või nende andmete alusel väljastatud väljavõte. 
 Isiku enda andmete päringu abil on eelnevalt võimalik kontrollida, millised dokumendid on juba registrisse sisestatud.

Perekonnasündmuse tõendite väljastamine
Teenus võimaldab tellida paberile trükitud tõendi, millel on ametniku allkiri ja pitser. 
Tellida saab oma sünnitõendit, abielutõendit, abielulahutuse tõendit, aga ka oma lapse või abikaasa surmatõendit või lapse sünnitõendit. Sünni ja surma registreerimisel ning abielu ja lahutuse kinnitamisel väljastatakse avaldaja soovil esmane tõend tasuta.
Kui isik soovib oma perekonnaseisuandmete tõendamiseks väljavõtet pärast sündmuse registreerimist, väljastatakse talle tasu eest korduv tõend kohalikust omavalitsusest või Eesti konsulaarasutusest välisriigis.

Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta saab taotleda:
Rahvusarhiivist on võimalik saada andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926. Rahvusarhiivi virtuaalne uurimissaal VAU koondab kõiki perekonnasündmustega seotud andmebaase.
Pärnu linnavalitsuse (endises maavalitsuse) arhiivis säilitatakse paberdokumente alates 01.07.1926, samuti perekonnakirju ja nende juurde kuuluvaid lisadokumente.

 Siseministeeriumi (https://www.siseministeerium.ee/ ) rahvastiku toimingute osakond väljastab:
- tõendeid ainult nende, alates 01.07.1926 registreeritud perekonnaseisusündmuste (sünni-, surma-, abielu- ja abielu lahutuse) kohta, mida maavalitsuste arhiivides ei ole säilinud;
- väljavõtteid Petserimaa (Vilo, Rootova, Kalda, Linnuse, Petseri vald), Harjumaa, Jõgevamaa ja Ida-Virumaa valdade perekonnakirjadest;
- kinnitatud väljavõtteid aastail 1920 kuni 1944 toimunud nimemuutmiste otsustest.

Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:

· Eesti Genealoogia Selts http://www.genealoogia.ee/
· Onomastika andmebaas (nimede andmebaas) http://www.ra.ee/apps/onomastika/
· Eestikeelne perekonnaajaloo foorum (foorum perekonna ning suguvõsa ajaloo huvilistele) http://www.isik.ee/foorum/
· Eesti Isikuloo Keskus (isikuloolisi andmeid eestlaste ja Eestis elanud isikute kohta, eluloo- ja arhiiviuuringud)  http://www.isik.ee/

Tõendi taotlemine Valga vallavalitsuse kaudu
- tõendi saamiseks tuleb esitada Valga Vallavalitsusele vastav avaldus 
- avalduse võib esitada elektrooniliselt või saata postiga
- võib tulla Valga Vallavalitsusse kohale 

Täidetud ja (digi)allkirjastatud avaldus palume saata aadressil
- Puiestee 8 68203 Valga linn või
- valga@valga.ee
Kohale tulles kaasa võtta:
- avaldaja isikut tõendav dokument.

Välisriigis koostatud perekonnasündmuse dokumendi registrisse kandmine

Välisriigis koostatud perekonnaseisudokument tuleb registrisse kandmiseks esitada Pärnu linnavalitsusele
- dokumendi registrisse kandmise maksimaalne aeg on 1 kuu.
- esitatav dokument peab olema legaliseeritud või apostille'ga kinnitatud. Täpsem info legaliseerimise ja apostille'ga kinnitamise kohta: Konsulaarteenused
- vajalik isiklik kohaletulek
- kaasa võtta rahvastikuregistrisse kantav välisriigi dokument ning Isikut tõendav dokument

- Perekonnasündmuse dokumendi registrisse kandmine - tasuta
- Esmakordne perekonnasündmuse registreerimise tõend - tasuta
- Rahvastikuregistri väljavõte (nii kinnitatud kui kinnitamata) - tasuta
- Korduv sünni-, surma-, abielu-, ja abielulahutuse tõend - 10 eurot
- Perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi kinnitatud ärakiri - 10 eurot.
- Korduv elektroonilise sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõend, nimemuutmise ja soo muutmise tõend -  5 eurot.
- Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt elektrooniline teatis või kinnitatud koopia - 5 eurot

Tasumine
Saaja: Rahandusministeerium
» Swedbank EE932200221023778606
» SEB pank EE891010220034796011
» Luminor Bank EE701700017001577198
» Danske Bank EE403300333416110002
Viitenumber: 10294002000147

Selgitusse kirjutada teenuse/toimingu nimetus

Riigilõivu on võimalik tasuda ka sularahas Valga Vallavalitsuses

 

Isikukoodi taotlemine
Kui inimene viibib Eestis ajutiselt, näiteks elab Lätis, aga töötab siin, saab ta esitada isikukoodi saamiseks taotluse lähimas maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses kohapeal.

Euroopa Liidu kodanikud saavad esitada isikukoodi saamiseks taotluse elukohajärgses kohalikus omavalitsuses samaaegselt elukohateatega.

Isikukoodi saamine ei anna õigust Eestis viibida, elada või töötada – need õigused peavad tulenema muudest seadusega ette nähtud alustest. Euroopa Liidu kodaniku elamisõiguse kohta leiab täpsemat informatsiooni järgmises alajaotuses.
 

Isikukood loetakse inimesele antuks selle kandmisel rahvastikuregistrisse.
Taotlus isikukoodi saamiseks » (PDF)

Taotlus välisriigist isikukoodi saamiseks » (PDF)

Täiendav informatsioon: https://siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/rahvastikutoimingud/rahvastikuregister

Rahvastikuregistri andmete kontrollimine, parandamine ja väljastamine

Rahvastikuregistri andmete kontrollimine ja muutmine (Siseministeerium)
- Andmete muutmise ja parandamise avaldus (.pdf)
- Avaldus elukohatõendi või rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks (.pdf)
Statistiliste andmete muutmine (eesti.ee) https://www.eesti.ee/
- Statistiliste andmete teade (.pdf)

Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab Eesti kodanike, Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu kodanike ja Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamisi isikuandmeid.
Täisealine isik saab oma andmete õigsust rahvastikuregistris kontrollida riigiportaalis eesti.ee. (https://www.eesti.ee/)
Alaealise lapse andmete vaatamise õigus on tema vanemal või eestkostjal, piiratud teovõimega täisealise isiku puhul eestkostjal.

Andmetest vea leidmisel on võimalik sellest teada anda eesti.ee (https://www.eesti.ee/)  kaudu või pöörduda andmete muutmiseks/parandamiseks Pärnu linnavalitsuse perekonnaseisuametnike poole.
Rahvastikuregistris puuduoleva Eestis koostatud perekonnaseisudokumendi registrisse sisestamist saab tellida eesti.ee (https://www.eesti.ee/) kaudu,välisriigi koostatud perekonnaseisudokument tuleb registrisse kandmiseks esitada Pärnu linnavalitsusele.

Andmete parandamise taotlemine Valga vallavalitsuse kaudu:
- vea avastamisel tuleb esitada linnavalitsusele vastav avaldus koos andmete muutmise alust tõendava dokumendiga
- digiallkirjastatud dokumendid saata e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee
- võib tulla Valga vallavalitsusse kohale. 

Vajalikud dokumendid kohale tulles:
- allkirjastatud avaldus 
- isikut tõendav dokument
- andmete muutmise alust tõendav dokument

Andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral

Juurdepääs andmetele õigustatud huvi korral (Siseministeerium)- https://www.siseministeerium.ee/
- Rahvastikuregistri teenused (Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT)  https://www.smit.ee/rahvastikuregister

Õigustatud huvi korral on füüsilistel kui juriidilistel eraisikutel  võimalus saada põhjendatud taotluse alusel teavet teise isiku rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta juhul, kui isik ei ole kehtestanud oma andmetele juurdepääsupiirangut. 
Kui soovitakse andmeid rahvastikuregistrist vähem kui 20 inimese kohta, väljastab need Valga Vallavalitsus.
Kui tegemist on päringuga enama kui 20 isiku kohta, võimaldab juurdepääsu Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT). https://www.smit.ee/

Rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu saamiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus, milles kindlasti märkida:
- juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku nimi ja andmete saamiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi;
- füüsilisest isikust taotleja puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
- andmete kasutamise põhjendatud eesmärk, aeg ja viis;
- taotletavate andmete koosseis ja hulk;
- taotletav juurdepääsu viis;
- kinnitus, et saadud andmeid kasutatakse vaid taotletaval eesmärgil, ajavahemikul, viisil.

Digiallkirjastatud avaldus saata:
- päring kuni 20 inimese kohta e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee 
- päring enama kui 20 inimese kohta e-postile abi[at]rahvastikuregister.ee 

Avalduse esitamiseks võib tulla ka Valga vallavalitsusse kohale 

Riigilõiv
- Rahvastikuregistri andmete parandamine - tasuta 
- andmete väljavõte või väljatrükk  ühe isiku andmete kohta - 5 eurot.

Tasumine
Saaja: Rahandusministeerium
» Swedbank EE932200221023778606
» SEB pank EE891010220034796011
» Luminor Bank EE701700017001577198
» Danske Bank EE403300333416110002

Viitenumber: 10294002000147
Selgitusse kirjutada teenuse/toimingu nimetus
Riigilõivu on võimalik tasuda ka sularahas Valga vallavalitsuses