« Назад

Valga Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumisega kasvavat võsa

Valga Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumisega kasvavat võsa

Võsa asub kahel kinnistul (joonis 1 ja joonis 2) ning teede ääres (joonis 3). Joonisel 1 on kujutatud asukoht 1, mis asub Männiku tn 9 (85401:014:0035 ) kinnistul ning väike osa Metsa tn 30 a (85401:014:0032) kinnistul. Võsaraie on planeeritud 1,3 ha.

Joonisel 2 on asukoht 2, mis asub Jaanikese motokompleksi kinnistul (82001:003:0212). Võsaraie on planeeritud 0,6 ha. Asukohas 1 ja asukohas 2 tuleb maha võtta kogu võsa, samuti seal kasvavad lepad.

Joonisel 3 on punasega kujutatud teed, mille ääred tuleb 2-5 meetri ulatuses võsast puhastada. Maha tuleb võtta kuni 15 cm läbimõõduga pehmed lehtpuud (aru- ja sookask, sang- ja hall lepp, haab, remmelgad) ja kuni 8 cm läbimõõduga okaspuud, samuti koristada maha langenud puud.

Enne pakkumise tegemist palume koos Valga vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga tutvuda võsaraiesse minevate kinnistutega koha peal.

Pakkumine esitada aadressile märgusõnaga „võsamüük 2024" enampakkumised@valga.ee 29. veebruariks kella 14.00ks. Pakkumises peab sisalduma

  1. Pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood
  2. Nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel
  3. Sõnadega väljendatud pakkumise summa
  4. Pakkumuse esitaja allkiri
  5. Esindaja volitusi tõendav dokument

Pakkumine peab olema allkirjastatud ning sisaldama pakutud võsa hinda käibemaksuta kui ka käibemaksuga.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut, ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole seaduse või Valga vallavara eeskirja kohaselt keelatud.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine toimub 20 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest. Enampakkumise tulemused kinnitab Valga vallavalitsus ning eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik leping.

Võsa ei tohi raiuda raierahu perioodil 15.04.2024 kuni 15.06.2024.

Täpsem info: Madis Mumm, tel. 5194 3569, madis.mumm@valga.ee .

 

Joonis 1. Asukoht 1.

Joonis 2. Asukoht 2. 

Joonis 3. Teede ääred.